• úhel, úhlu m. vzájemný sklon dvou styčných čar n. ploch. Nahoře u srázné cestičky silnice náhle zahýbala zpět, tvořila ostrý úhel. Maj. Kolena mu klesla v ostré úhly. Jah. Březovický hrad vypínal se na výšině v úhlu dvou rovin. Jir. Teď poznaly ženicha; byl z nich největší, s rameny do pravých úhlů. Maj. V jetelišti bral pašu zajíc a zvolna se jím ubíral úhlem k mezi šikmo. Vrba. K ostatním dvěma stranám vzhlíží jednak údolí Hinnom, v rovném pak úhlu k tomuto údolí Kidron či Josafat kolmo. Ner. Turista vidí vše s jednoho stanoviska a pod jedním úhlem s jednoho hlediska. Vrch. [Lenin] objasnil formuli diktatury proletariátu pod zorným úhlem problémů spojenců proletariátu s hlediska. J. Proch. Konala vše pod zorným úhlem věčnosti, neohlížejíc se ani na chválu ani na hanu lidstva. J. K. Vysk. Geom. rozdíl dvou směrů, část roviny vymezená dvěma různoběžkami, rameny, jejichž průsečík tvoří vrchol úhlu. Úhel pravý, ostrý, tupý, přímý, vypuklý, plný. Fys. úhel dopadu, úhel odrazu, úhel lomu. Chem. úhel polarisační který svírá dopadající paprsek s polarisující rovinou. Anat. obličejový úhel sevřený přímkami, z nichž jedna vede od ústí zevního sluchovodu ke dnu dutiny nosní, druhá spojuje výstupek čela s nejvíce dopředu vyčnělou částí chrupu horní čelisti. Fon. úhel čelistní vyjadřovaný rozevřením čelistí. Min. úhel meziosní který svírají krystalové osy souměrnosti; úhel os optických který svírají osy optické v krystalu. Voj. úhel výstřelu, doletu, zamíření a l. D Zř. vzájemná kolmá poloha, pravý úhel. Všecko podle zemské tíže, rovně do úhlů a nic na křivo. John. Z české šlechty zhasl vzácný štít: dva červené kly v zlatém poli na úhel stojící. Ritt. D roh, kout. V úhlu stěn u okna hořel rudý uhlík. Vrba. Měla hlavu skloněnou a opřenou v úhlu kočáru. R. Svob. Uvedla ho do pokoje, kde stály čtyři postele, každá v jednom úhlu. Svob. Helena přicházela mu vstříc, sotva minul úhel lázní. R. Svob. Nebuď jako pokrytci, kteříž nejraději v synagogách a na úhlech ulic stojíce se modlí. Hol. Hrad zdál se tím více nerozborný, proto že základové a úhlové jeho z celistvé žuly byli jako sliti. Klicp. Je [hrad] do čtverhranu stavěn, v každém úhlu kulatá věž. Něm. D Zast. světová strana, směr. To učil nás [učitel] znáti úhly země. Něm. V každý světa úhel kříže dělal rukou žehnající. Vrch. Rodina dosavadních Krušných se rozprášila do všech úhlů světa. Klost. Sejdou se tam hosté ze všech čtyř úhlů světa. Tyl. D Zast. pól. Aby nás větrové zanesli na severní úhel a v ledovém moři potopili na potravu bílým medvědům! Sab.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 163 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 163