• bod, -u m. mat. nejjednodušší geometrický útvar, znázorňovaný tečkou, průsečíkem dvou čar a p., nejmenší místo v ploše, v prostoru. Astron. bod jarní a bod podzimní průsečíky dráhy sluneční a rovníku nebeského za jarní a podzimní rovnodennosti. Fys. bod tání, bod mrazu, bod tuhnutí hranice, mez, při níž taje látka tuhá n. tuhne kapalina; bod varu hranice, mez, při níž kapalina vře. Bod obratu kdy mechanismus mění smysl svého pohybu. Mrtvý bod přechodná nehybnost některé části mechanismu; přen. přechodné ustání nějakého děje. Dnes je naše i cizí hudba na mrtvém bodu. Smet. Obch. vývozní zlatový bod nejvyšší kurs devisy, nad kterým se vyplácí posílati do ciziny zlato. Dovozní zlatový bod nejnižší kurs, při kterém se vyplácí posílati zlato do ciziny. D tečka n. zcela nepatrná plocha jevící se jako tečka. Místo výkresu spatřil jsem na listech pouhé body a přímé čáry, jež jen tu a tam spojeny byly několika křivkami. Arb. Je klamem vaše písmo od počátku až do konce, až na poslední bod! Heyd. Zřím hory, nivy, zřídla jak temné čáry, města jako body. Vrch. Ondřej myslil, že posud lze rozeznati černý bod, o němž se domníval, že jest povozem. Zey. Sem tam kmitaly se zářivé body rudých světel. Jir. Filat. body na poštovních známkách, aby se znesnadnilo padělání. D malá část plochy, prostoru n. krajiny: malé místo n. místo vůbec. V jeden bod když velké upřeš oči, hned v touze k tobě vztahují se ruce. Vrch. Ostrov Bourbon je nejkrásnější bod Indického oceánu co do bujné vegetace tropické. Vrch. Sad barcelonský byl krásný sad či zahrada, spočívající na bohatých sloupech na nejvyšším bodu města. Vrch. Voj. opěrný bod místo v terénu, které je svými vlastnostmi za boje důležité; přen. Pro tento případ nemám ve svých theoriích nijakého opěrného bodu opory, pomoci. Vach. D Méně správně ve význ. část, oddíl, prvek něčeho. Nejskvělejší bod slavnosti. Čap. Ch. U tohoto bodu svých úvah pan rada vždycky vzdychl. Čap. Ch. Starosta mohutným hlasem vpadl a opakoval jednotlivé body debaty. Baar. Já se své strany připojím ke kritice svých předřečníků ještě body další a neméně důležité. Olb. D Přen. stránka, vlastnost něčeho. Vylíčili jsme si svá dětská léta a našli v nich mnoho styčných bodů. Mach. V životě mém málo světlých bodů radostných okamžiků, chvil. Holý. Veškerá jeho morálka balansovala na dvou bodech: na pravdomluvnosti a snaze dostáti danému slovu. Arb. Lehce se přehoupl přes to, co by v každém jiném manželství bylo nejchoulostivějším bodem. Vrch. D Sport. jednotka k měření úspěchu ve hře a zápase. Míti nejvíce bodů. Spočítati své body. Vyhráti (prohráti) na body (při boxu) (op. vyhráti knock out). D zasažení bodnou zbraní n. podobným nástrojem, bodnutí. Teď na sek a teď na bod meč svůj chystá. Vrch. Napřáhl kordík k smrtivému bodu. Třeb. Jako body pronikala slova její mé srdce. Bozd. Lék. vykonati bod punkci.