• cesta, -y f. pruh země upravený pro chůzi n. jízdu menšími povozy, pěšina, stezka a j. Ze silnice šla cesta do vsi. Šmil. Hrabě nejezdil nikdy cestami nebo silnicí. Herb. Cesty byly, jak když je utluče. Rais. Lesem běží cesta. Vozová, polní cesta. Círk. křížová cesta řada čtrnácti obrazů v kostele nebo čtrnácti kapliček s obrazy znázorňujícími jednotlivé výjevy z umučení Páně. Kostel, postavený nad cestou křížovou cestou s obrazy o umučení Páně. Svob. Modliti se křížovou cestu modlitby o umučení. Jir. Voditi křížovou cestu procesí. Prav. Přen. křížová cesta uměleckého zápasu. Mrš. Kráčeti křížovou cestou lásky. Svět. D jakákoliv dráha pro chůzi n. jízdu, průchod někam, přechod n. přístup. Řeky plynou po různých cestách. Hál. Vodní cesty uvnitř země. Ner. Měřil jsem tu cestu čtyřikrát denně. Jir. Cesta se lidem netrhne. Byl opilý a šněroval cestu. Maj. Voda si klestí cestu otvorem. Ner. Potok si prodral cestu skalami. Pfleg. Raziti si cestu spoustou prachu. Podl. Ukažte cestu vrahu vyžeňte jej! O. Červ. Měl bys mu pořádně posvítit na cestu vyhnati ho. Mlátí do všeho, co mu do cesty přijde. Vrch. Zastoupiti, zastaviti, zaskočiti komu cestu. Zameziti cestu ohni. Kram. Postaviti se do cesty, v cestu komu, čemu. Plésti se komu do cesty. Nejsem, nepřekážím nikomu v cestě. Ani stébla nepřeložiti (nepřehnouti, nepoložiti) přes cestu komu. Jíti kus cesty za vesnici. Ujíti tři hodiny cesty. Bylo to slyšet na několik mil cesty. Zastaviti se na poloviční cestě. Kam vás vede cesta kam jdete? Znám tudy dobře cestu do města. Cesta k chrámu vedla širokými ulicemi. Vrch. Měl jsem Nymburk na cestě. Jan. Zde je to s cesty odlehlé. Štěp. Dub byl příliš na cestě. Podl. Zblouditi s cesty. Přen. Nemocný mluví s cesty blouzní. Mluviti s cesty nesmyslně. Sejíti s cesty v řeči odbočiti. Rozbory psychologické jsou již poněkud z cesty stranou. Hostin. Přen. Klestiti cestu pravdě. Havlasa. Raziti si cestu k úspěchu. Cesta ke kariéře je mu otevřena. Láska si najde cestu do srdce. Klicp. Zatarasiti cestu k cíli. Svět. Zatrhnouti komu cestu k činu. Šmil. V cestu vývoji se hrne mnoho překážek. Stavěti se v cestu náruživosti. Bůh sází na cestu života ženy jako hvězdy na oblohu. Ner. Cesta do pekla je vydlážděna samými dobrými úmysly. Herb. Bás. Cesta slunce se sklání. Vrch. D chůze (jízda, plavba atd.), cestování. Lékař doporučoval cestu po moři. Cesta po Slovensku, Slovenskem. Památky z cest. Cesta zpáteční, pěší, svatební, studijní, obchodní, dobrodružná. Šťastnou cestu! Dáti se, vydati se, strojiti se, chystati se, vypraviti se na cestu. Nastoupiti zpáteční cestu. Podniknouti vědeckou cestu. Pokračovati v cestě. Býti na cestě, na cestách. Konati cestu (cesty) po evropských zemích. Tomek. Udělali jsme cestu Evropou. Mach. Krátiti si cestu zpěvem. Mám velkou cestu před sebou. Kram. Přen. Máš cestu před sebou převábivou o sňatku. Sab. První má cesta je k vám. Šim. Jsme ušlí po cestě. Erb. Darmo jste sem vážil cestu. Baar. Tu máte na cestu. Nezbylo mi na cestu. Ehrenb. Dáti, dostati co od cesty, nechati si co od cesty. Cestou po cestě, za cesty. Odkud cestou a kam? Stroup. A matka usedavě cestou plakala. Ner. Po cestě, na cestě, za cesty, cestou domů si zpívati. Za pět minut musíme být na cestě. Pfleg. Býti na cestě ke komu. Osm dní budete na cestě. Rais. Zásilka je už na cestě. A. Mrš. Přen. Veselka se odbývala na rychlo, neboť dítě bylo už na cestě. Vrba. Když zrána kýcháme, je rýma na cestě. Javor. Cesta ke hrobu je krátká. Voc. Nastoupiti cestu k věčnosti. Cesta věčného nenavrácení. Klicp. Odejíti cestou všelikého těla. Šmil. Vyzpovídati se před poslední cestou. Doprovázeti koho na poslední cestě. Pfleg. Ostříhati koho na všech cestách života. Octnouti se na špatných cestách. Obrátiti se na pravou cestu žíti ctnostně. Nastoupení cesty pravé k Bohu. Přivésti koho na cestu moudrosti. Spustiti se s pravé cesty. Cesta ke štěstí, za štěstím. D směr, postup, methoda, způsob n. prostředek nějakého jednání n. usilování. Vychování dítěte šlo křivými cestami. Svob. Aleš šel cestou Mánesovou. Jir. Hudba nechť si jde svou cestou. Ner. Jdu rovnou cestou řeknu vše upřímně. Hál. Nejkratší cesta, kterou lze dojíti slávy. V. Mrš. Dáti se na jiné cesty v své činnosti. Pal. Bráti se positivnější cestou. V. Mrš. Nastoupiti cestu smíření a pokoje. Pal. Cesta k zdokonalení jazyka. Krok. Naskýtá se cesta z nesnází. Herb. Snažiti se všemi prostředky a cestami. Her. Upřímnost zde bude nejlepší cesta. Bozd. Světélka nových směrů a cest ve zmatku duchů. Vrch. Věc se dostala na lepší cestu. Klost. Žádost je na dobré, nejlepší cestě. Jir. Jsi na dobré cestě státi se moudrým mužem. Šmil. Práv. Jíti ku předu cestou práva. Heyd. Nastoupiti cestu práva. Získati touto (jinou) cestou přízeň. Poslati co cestou úřední. Dosáhnouti čeho cestou právní. Dosáhnouti svobody cestou milosti. Cestou soudní přiměti koho k čemu. Cukrovar byl prodán cestou exekuční. Herb. Určiti co cestou nařizovací, administrativní; uplatňovati nárok cestou instanční. Tech. Cestou mechanickou, chemickou. Suchou cestou n. na suché cestě (op. mokrou cestou, na mokré cestě). Přen. polit. bolševisace suchou cestou bez zjevného revolučního násilí.