• klásti ned. (kladu) (co kam n. kde) dávati něco na nějaké místo, umisťovati něco někde n. někam tak, aby to leželo. Busman klade knihy na stůl. K. Čap. Obr dva duby na ramena si klade. Rad. [Velekněz] vroucí srdce panenské vyřízl, klada je za obět na oltář chladné modle. Něm. S neděle začneme klást žito kositi. Her. Kladl se jí [pes] k nohám. Prav. Panímáma, řečí muže svého potěšena, spokojeněji se kladla na lože. Jir. Velká stará hruška stála při samém stavení, kladouc se všemi svými ratolestmi na šindelem krytou střechu. Něm. Až budou základní kámen klást [k divadlu]‚ budu plakat jako dítě. Ner. Pozoroval, jak tam základy kladli. Jir. Hřbitov máme svůj u nás. Dosavad kladli jsme na starý, ale teď máme nový pohřbívali. Rais. Chceš loviti ryby, či klásti oka na zajíce? líčiti. Vanč. Snad ji [lišku] Petr chytne, já s ním byl pasti klást. Něm. Jeť Laurin v nebezpečenství, nástrahy se mu kladou. Jir. On, kterému nejedna dívka kladla léčky, odmítnut! usilovala o něho. Herrm. Tam jsme pásávali husy a kladli pod vrbami oheň rozdělávali. Herb. Aby vyznačil taneční kroky, vymyslil pro ně zvláštní noty, kteréž kladl pod taneční hudbu. Ner. Klademe sem [do rozpravy] obě básně celé v překladu. Vrch. Dovídáme se, jak se kladlo vojsko do posádek, jak přátelská i nepřátelská armáda počínala si při rekvisicích. Ath. Čechové hleděli vždy v bitvě tak se klásti polem, že nepřátelé přestřelovali tábor jejich utábořovati se. Pal. Zool. klásti vajíčka snášeti (o hmyzu). Kniž. (podle němčiny) Slepice kladla pilně vejce snášela. Vrch. Jak vypadá to zázračné zvíře [slípka]‚ které po Vánocích klade už vajíčka. V. Mrš. Mysl. klásti (o spárkaté a černé zvěři) vrhati mláďata. Přen. Na list, trávu se klade jemný šedý prach. Mach. Husté mraky valily se z rybníka a kladly se na zem. Erb. Večer se kladl na údolí Dur. Ovšem se musí dát našemu vojenskému veliteli svědectví, že redaktorům neklade nic v cestu nepřekáží ničím. Havl. Již první jím [Krameriem] vydané spisky od samého Dobrovského spisům tak zvaného zlatého věku k boku byly kladeny. Ner. Do rukou vašich osud kladu svůj, co nyní velíte mi, učiním svěřuji rozhodnutí. Zey. Chorobná apathie na mysl se mi kladla. Podl. Mlynář jim při té příležitosti mnoho dobrého kladl na mysl připomínal. Prav. Ještě ráno mi paní Horáčková kladla na srdce, abych jistě přišla důtklivě připomínala. Rais. Líto mi, klásti na tebe břemeno svého prokletí zatěžovati prokletím. Zey. Těžší kladu na tebe úkol. Zey. Kladla do nich [stesků] vždy celou raněnou duši svou s úplnou upřímností si stýskala. Svět. Vojsko má věděti, proč jde do boje, a proč má klásti život svůj obětovati. Čas. Dívky svoje vlasy za oběť kladly bohu. Vrch. Nejsem ustrojena. Ale tuším, že nebudete na tyto věci klásti přísné měřítko přísně je posuzovati. Čech. Nesluší se na malou váhu klásti nepřítele podceňovati. Jan. Bolest tvá je tak velká, že slova tvá na váhu klásti by bylo nespravedlivo přikládati jim význam. Zey. Sem [do údolí Jozafat] klade žid místo posledního soudu. Ner. Obyčejně se list i hádání klade do doby druhého pronásledování Bratří. Goll. Mluvil pomalu klada tvrdý přízvuk na každou slabiku akcentuje. Šmil. Jaký to má účel, klásti zvláštní důraz na krisi zdůrazňovati. Ath. U Julie kladena Shakespearem váha na čistou mladou krásu zdůrazňována. V. Mrš. Mat. klásti závorky uzavírati do závorek; klásti co zač dosazovati, substituovati. A ta její umírněná, zdrželivá láska kladla mně určité meze. K. Čap. Mezi Albertem a Boženou vypínal se mezník, jenž svou posvátností kladl přítrž žádostem a vášním bránil. Pfleg. Kdo nám tu chce odpor klást? odporovati. Krás. Katecheta počal klásti otázky tázati se. Šrám. Ale zdá se mi, naše doba klade si problém poněkud přímočaře. Smet. Marie kladla paní podmínku, dovolí-li ji o prázdninách na týden domů, že zůstane. R. Svob. Na umění se při tom velké nároky nekladou. K. Čap. Z armády, v kterou bylo kladeno tolik nadějí, zbývaly trosky. Pek. Ale těch snův a nadějí, které do něho [otec] klad! Jir. Důvěra, kterou na osudný věneček [svatojanský] kladla, nezklamala ji. Něm. Klade milovaného zesnulého všem přítomným za vzor. Ner. My musíme i zde hledět výš, za příklad sobě klást národy pokročilé. Durd. Chci ti počet klásti ze svého vladaření ve tvém dvorci účtovati. Třeb. Dověděl jsem se, že dopis kladen na účet můj. Hol. Nynější tvé bláznovství nelze už klásti na vrub mladistvé svévole. Čech. Kolik se již ve veřejném mínění kladlo lhůt ke zrušení tohoto obležení, a všechny prošly nadarmo. Havl. Mandáty královské těžké pokuty kladou na kacíře a pikarty bludné. Bozd. Přibýváním let rostla síla jeho [A. Jiráska]‚ která si kladla každou novou knihou nové cíle. Mach. Tyto úkoly může si klásti kritika. Kar. Zdálo se mu, že si klade dosť veliké oběti, aby smířil své svědomí se svou minulostí. Pfleg. D tvrditi, ujišťovati. [Kriticismus] neklade ani neupírá zprvu ničeho. Durd. Kapudan paša utrpěl strašnější porážku, nežli jak první zprávy kladly. Jir. Klademe zatím jen tolik: lidské konání je vždy zjistitelným činitelem přírodního řádu. K. Čap. D odhadovati (co). Té [lípě] kladou šest set let přičítají. Jir. Zrovna třetí den mu Bobeš skonal, jak jsem mu klad’. Jir. Hádám [na pěkné počasí] po červánkách. Taky kalendář klade: sucho a teplo. Herb. D pokládati co zač, přičítati co komu zač. Prokop ozval se hlasitě, že „husitou“ i býti i slouti za čest sobě klade. Pal. To, co jsem o lidu pověděl, nekladu mu za žádnou zásluhu. Zey. Jaký zločin mu za hřích kladou, nevěděl. V. Mrš. Abych takové štěstí k vůli lidským řečem pustiti měl, zrovna za hřích sobě bych kladl. Ehrenb. Nevděčnost mezi nejčernější ohavnosti se klade. Havl. Zdá se, že jenom mně všechno kladeš za vinu. Jir. D (co jak) hodnotiti, ceniti. Kladete velmi nízko osvícené muže naší doby. Zey. Kladu vysoko Byrona. Šmil. Malířství kladl [Michel Angelo] pod sochařství. Ner. Klademe dobro lidské nad dobro národní. Dyk. V. t. položiti.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 2176 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 2176