• moc, -i f. možnost, schopnost něco vykonati, způsobiti. Přislíbil, že všecko, co bude v moci jeho, udělá. Něm. [Lékař:] Učiníme vše, co v moci lidské. Heyd. Bude-li v mé moci, vyhledám Vás. R. Svob. Věděl král o prorocké moci svatého Kiérana. Zey. Květ [kapradí] si každý dostati přál v noci svatojanské, aby tím moc nabyl poklady v zemi ukryté viděti. Něm. Duše lidská tu trojí moc má, že sobě představuje, cítí a žádá. Jg. D vliv, váha, účinek, působení. Tu všude mělo Jiskrovo slovo těžkou moc. Jir. Já mít moc, jako mám chut, zle by bylo na světě. Rais. Takové [uhrančivé] oči mají moc jen na některé lidi. Něm. V této jeho jistotě byla veliká moc suggestivní. V. Mrš. Když nepomohla moc těch líků, zavolal se mistr Krákora. Kou. Mělať „jakubovská“ krev [ze zabitého kozla] dle obecné pověry hojivou, ano kouzelnou moc. Jir. Jako čarovnou mocí přivábena přistoupila zlehounka k oknu. Jir. Těšil bědujícího vší útěchou náboženskou, líčil divotvornou moc pokání. Ehrenb. Míti moc, nabýti moci nad někým. Beze všeho úmyslu svého nabyl nad ním veliké moci. Jir. D síla tělesná n. duševní. Nohy vlékly se mu bez moci po zemi. Svob. Ruka moje klesla mi bez moci po bok. Zey. Když svět se svíjel v mdlobě, bez moci, vždy přišli mezi lidstvo proroci. Vrch. Bětuška, vyděšená, popadla poleno a uhodila vší mocí do dveří. Prav. Když jsme ji [Viktorku] chtěli zadržet, vytrhla se nám vší mocí. Něm. Vší mocí držel Bergthoru v objetí. Zey. Časně z rána sice ještě vítr občas zafičel, ale dech jeho více nepálí, moc jeho jest zlomena. Arb. Loďku žene vody moc. Špind. Stará ve všem nemocné vyhověla. Dělala přes moc nad své síly. Jir. Spolkl přes moc hořkou pilulku. Šmil. Stiskaje přes moc oči převaloval jsem se na svém loži usilovně. Kos. Katuše zrak v dálku napíná: chce mocí znáti, kdo zvítězí mermomocí. Heyd. Nejen že trvá na své lásce, on chce jezdkyni mocí za ženu. Lier. Všichni šli do kostela na požehnání, ale Hrabec mocí se bránil a jen do dědiny mířil úsilně, velmi. Herb. Dítě dalo se do pláče a běželo nahoru k matce, ale mocí nechtělo vyznati svých slz rozhodně, nijak, za nic na světě. Her. Živá moc mne od tebe neodtrhne nic na světě. Šmil. Živou mocí nyní vzpomenouti si nemohu přese všechno úsilí. Kos. Naši mne živou mocí nechtěli pustit. Jir. Tady má černé na bílém potvrzeno, čemu se živou mocí i myšlenkou bránila. Baar. Jeden z nich [koní] se živou mocí pokoušel sežrat můj kreslící sešitek. K. Čap. Na jedné straně [je] positivism, filosofie učenců či spíše filosofie, která chce býti vší mocí a bez výhrady vědecká. K. Čap. D (nad kým, čím) převaha, ovládání, nadvláda, vláda. Antisemitismus jest zápasem proti výlučnosti a kastě, zmocňující se světové moci. V. Mrš. Matka všecku moc nad ním [synem] ztratila. Prav. Gabriela byla své moci nad manželem jistá. Svět. Jakým spůsobem dostanu ho [manžela] asi zas pod moc? Svět. Všecko jsi dal té staré do moci. Rais. Mám vás [zajaté] v moci. Heyd. Celý domácí rozpočet má [manželka] ve své moci. Kun. Obličej svůj opanovala, leč hlas svůj neměla v moci neovládala. Šmil. Ženská má slova v moci své, ne však tvářnost. Choch. Krakonoš měl sílu ve své moci. Rub. Ovšem stará paní byla vycvikovaná a měla se v moci dovedla se ovládnout. Herrm. Člověk úspěšný a bohatý, v moci stojící a svou vůli mající je více méně pyšný individualista. K. Čap. Člověk nechápe, ale pociťuje moc přírody. Maj. Moc silnější než pekel kruší mě. Zey. Proč jsi to tak dlouho nechala, až tě ta zlá moc [uhrančivých očí] přemohla? Něm. Poněvadž ve všeobecném zmatku scházela moc, která by zákony a práva byla hájila, domnívali se mnozí, že zákony a práva více neplatí. Prav. Zdvihne se šedesát rukou, a ty hrubou mocí svého „práva“ uhlasují rozum zájmem pouličních starostí. V. Mrš. Všechno je v moci boží. R. Svob. To jsem já hned věděl, Velběra že moc [starostenství] z ruky nepustí! Rais. Zlaté jeho [města] báně hlásaly slávu a moc panujícího tam cara. Zey. Kdo se to as odvážil vykonávati moc knížecí? Choch. Ztráta či poškození zboží při přepravě nastalo vyšší mocí neodolatelnou převahou náhodné okolnosti. Vlastiv. D pravomoc, právo. Právo chasy záleželo v tom, že pudmistr i konšelé postoupili stárkům moc udržovati pořádek nad chasou. Herb. Knězi Pavlu udělil [arcibiskup] takovou moc, že se mu jako podrobil, aby ho zpovědník třeba přede všemi za vlasy zatahal, kdyby on, arcibiskup, něčeho se dopustil. Jir. Přicházím mocí svého úřadu, abych vás zatknul. Pfleg. Zaměstnanec byl přeložen do jiného místa z moci úřední, t. j. aniž by se byl o to jakýmkoliv způsobem ucházel nebo toho byl zavinil. Předp. zahr. min. Chci znáti tvůj hřích. Mám k tomu právo mocí svého přátelství. Lier. Nečekaje [vydavatel]‚ až soudní zákaz dalšího vydávání jich [Humoristických listů] v právní moc vejde, sám další vycházení zastavil. Ner. Listina nabyla moci. Podplukovník vyžádal si od velícího generala plnou moc k potlačení nepokojů. Mach. Rozličné náběhy tu byly, jež kladly významnou smírčí, landfridní a kárnou moc do rukou mnohých pánů. Šus. Práv. moc otcovská, rodičovská, disciplinární, diskreční, exekuční, zákonodárná. Právní moc rozsudku konečné, zásadně nezměnitelné rozhodnutí rozsudkem. Plná moc právo nabývati pro osobu zastoupenou n. ukládati jí závazky; listina o právu k zastupování. D donucení, násilí. Matka ho tam [do kostela] musela honiti a strkati mocí. Prav. Na prsa tě mocí přivinu. Čech. Mocí však potlačí pohnutí svoje. Jan. Marek se spěšně poroučel, ale Bondy ho mocí usadil. K. Čap. Byl to starý dudák, kterého Celba v krčmě hrajícího náhodou napadl a nyní mocí chtěl k pánovi dovésti. Jir. D subjekt mající schopnost uplatniti svou vůli proti vůli jiných, mající vládu. Praví se, že již s valnou mocí na Paříž táhne [Napoleon] s vojskem. Sab. Dože Ziani nad nesmírnou převahou moci námořní Bedřicha Rudovousa svítězil loďstva. Heyd. Vévoda sám jest úplně bez ozbrojené moci. Pek. Pan Jiří, maje nyní moc svou pohromadě, tím méně slovy uchlácholiti se dal vojenské sbory. Pal. Poslovi ustrnuly oči překvapením, že Jiskra je tak dobře zpraven o polní moci gubernatorově. Jir. Měl Samo korunu tu na hlavě, když zničil Avary a Franků moc když hrabivou od hranic odrazil. Zey. Vedle básníka vstupuje [po r. 1848] do popředí písemnictví žurnalista a stává se mocí rozhodující veličinou. Arne N. Církevní moc a světská moc, obě stejně opřely se světové vládě tabáku. Ner. Žádná světamoc nebyla by ho přiměla k tomu, aby zvolil místo jiné. Hál. Žádná z válčících mocí nemůže a nesmí ustat v boji, dokud záhuba nebude dovršena. Čap. Ch. Anglie žádala kongress evropských mocí, kterému by byl předložen mír St.-Stefanský států. Čes. pol. Od té doby rejdištěm zlé moci klášter ubohý byl ďábla. Čech. Zbrojenec bral se chvatným krokem, aby ušel zlé moci zloduchu. Jir. Jak vděčnost jevit nepojaté Moci, té Vůli neznámé, jež střehla sen můj bezbranný. Čech. Voj. branná moc organisovaná fysická síla k udržování státní samostatnosti, celistvosti, státní formy a j. důležitých statků. D Zast. množství. Hned pobízel, aby pospíchali, že Uhrů je hrubá moc. Jir. Jest jich [hospod] jen na náměstí veliká moc. Win. D Zast. druh velmi těžkého zločinu. Dle zřízení zemského moci dopustil se, kdo komu statek bral, kdo oheň pustil, kdo komu odpověděl — takový člověk čest ztratil a má býti jako psanec. Win.
  • moc adv. ob. mnoho, velmi, příliš. Moc, má panenko, moc se ptáš! Erb. K národu mluví [Machar]‚ a kam rukou sáhne, moc miluje, moc bije. Bezr. Já jsem jenom dřevař a ty nejsi o moc víc se svou cihelnou. Til. Pan doktor, to je učený, moc učený pán. Bozd. Třeba bych byla od tebe moc daleko. Til. Moc, tuze moc jim děkuju za tu vostudu. Vrba. Byla jsem ničemná. Moc jsem tě trápila. Brodský. Říká, že má nyní moc práce. Šim. Všeho moc škodí, i dobroty. Baar. Já leccos snesu, ale když je něco moc, tak je to moc! Čap. Ch. D moc-li adv. táz. ob. jímž se tážeme (v otázkách přímých i nepřímých) po množství. Mocli ale nás [lidí] jest, jenž by na toto návěští řádně dbali. Dobr. Ukaž pak, ukaž, mocli již máš pohromadě! Javor. Tak ty dovopravdy ani nevíš, moc-li máš u nás [v záložně] ještě v kase? Čap. Ch.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1858 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1858