• moment, -u m. okamžik, chvíle. Od prvního momentu války jsem věděl a viděl, co znamená. Mach. Za moment pokračoval zase ve svém horování. Čap. Ch. Promiňte, páni, moment, musím jíti! Dyk. Fot. velmi krátká exposice. D okolnost, činitel, faktor. Uvedl [Neruda] do své poesie nové dva momenty humor a českou jakousi notu. Vrch. Král Eduard překvapil svět vnesením osobního momentu v zahraniční politiku anglickou. Čes. pol. Teprv teď mu napadlo, jak důležitý moment jest, že mladá vdova jest Češka. Hál. U nás není správného pochopení pro moment času v politice. Mac. Fys. statický moment síly součin z velikosti síly a kolmé její vzdálenosti k ose n. bodu. Moment kroutící. Moment ohybový. Moment setrvačnosti součet součinů z hmot jednotlivých částí tělesa a dvojmoci jejich vzdáleností od osy otáčení. Magnetický moment součin z magnetického množství jednoho pólu a vzdálenosti obou pólů.