• obec, -bce f. místně ohraničená jednotka spojující osadníky v jednom bydlišti, nejnižší samosprávná instance. Údery [hodin] vznášely se nad Borkem, rozlehlou, aspoň stočíselnou obcí. Rais. Z otázek nevyplývalo, že by se zajímal o moji domovskou obec v níž mám domovské právo. Vach. Kniha druhá jedná o časích prvního městského zřízení obcí Pražských. Tomek. Za Josefa II. vznikly ještě zvláštní obce katastrální; zpravidla byl to soubor domů a pozemků, které při vojenském soupisu byly počítány za jedno číselné oddělení. Čes. pol. [Matka k dceři:] Nevezmete-li mne sebou, půjdu na obec dám se živiti domovskou obcí jako žebračka. R. Svob. Veř. spr. (místní) obec nejnižší jednotka veřejné správy. D obyvatelé obce. Za krátký čas nový kancelářský dovedl proti sobě popuditi celou obec brumovskou. Herb. D obecní úřad, obecní výbor n. jiné shromáždění n. celek občanstva. Já jen mám strach, jestli k Vám [rodičům] něco [zpráva o nemanželském dítěti sestry Lojzky] nepřijde na obec. Rais. Obec [v Jagru při volbách] určila voličům dvě od sebe odlehlá prostranství. Ner. I což ten, šel by do obce leda proto, že si myslí, že by se někdy zadarmo napil obecního výboru. Rais. Chodíval [slouhův Venoušek] s matkou jako dítě zvát sousedy „do obce“ do schůze obecního zastupitelstva. Baar. Zast. Konšelé Vratislavští svolali minulého týdne na radnici velkou obec shromáždění měšťanstva. Jir. Nejednou jednali [páni] o věcech vážných, ano osudných pro všecku obec českého království veškeré občany království. Jir. D sdružení, společnost, korporace, vůbec skupina lidí majících společné zájmy n. vlastnosti. Konečně oznamovali umluvci, že kdyby která z obou obcí čili stran [mírnější a novotářské] výpovědi této [kterou úmluvci učinili] nepřijala neb jí nedržela, budou ji pokládati za zbavenou cti a víry. Tomek. Poměr lidí k sobě navzájem má být jiný podle příkladu první obce křesťanské, bratr k bratru. Herb. Stará židovská obec v Amsterodamě dostala poctou převzácného hosta. Heyd. Mladí členové akademické obce Pražské nemohli se dlouho kolem rozhlížeti university. Jir. Prohlašuji [spisovatel]‚ že je to prvý můj návrh, s nímž předstupuji před naši literární obec spisovatelstvo. Mach. Mladá obec malířská obratem poslala do pražských listův prohlášení malíři. Herb. V širším smyslu náleží k novinám ještě tak zvaný kádr odběratelů a čtenářů, kterému se také říká naše čtenářská obec. K. Čap. Vyslala [herečka] pohled k obci svých ctitelů společnosti. Čap. Ch. Byronovci tvoří celou obec v našem básnictví skupinu. Arne N. Kolem těchto schodů [do školy] čekávala dětská obec na otevření brány dětská společnost. Dur. Jeník nemohl „žáby“ vystáti, to věděla celá dívčí obec. Šrám. Dávají [mravenci] pozor, aby je nepřátelé nepřepadli, a když se to stane, brání proti nim společnou svoji obec. Něm. Jenom v obci lesa síla stromu trvá, skácený se mění v mrtvá drva. Hol. Voj. obec vojenská v husitském vojsku městské republiky, které stavěly do pole vojsko: obec domácí bojující jen na obranu svého města; obec polní bratrstvo účastnící se polních tažení. Práv. obec farní, náboženská, školní. D Zast. stát. Prohlašuje tě [dítě] za Tomáše Zdara po zákonech Spojených obcí a státu Kalifornie. Slád. [Tenorista] se vrátil z tournée, vykonaného po českých sídlech Spoj. Obcí severoamerických. Čap. Ch. D obecní pastvina, pozemek. Pasáci přicházeli na „obec“ se všech stran. Rais. Dívával jsem se ještě na cvičení národní gardy na „obci“. Quis.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 599 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 599