• otec, otce m. muž, jenž zplodil potomky. Nebylo pochybnosti, že Hanuš bude otcem a matka jeho babičkou. Šmil. Mně pravil otec na smrtelném loži: tys, dcero, rodu mého poslední. Krás. Jaký otec, taký syn. Hol. Nebyl bych tě poznal po tolika letech! Ukaž se přece! Jsi po otci, ano, po otci. K. Čap. Staří i mladí se sdružují. Jsou zcela patrné dvě vrstvy: „otcové a děti“. Herb. Nejsvětější z všeho krev je lidí, již k Bohu zří co k otci! Vrch. Doktor poslouchal pobožně; chtělť si svou trpělivostí dobré oko u nastávajícího pana otce koupiti. Šmil. Práv. otec manželský u něhož platí zákonná domněnka otcovství; otec nemanželský kdo otcovství dítěti nemanželskému uzná n. kdo je po žalobě paternitní za otce soudem prohlášen; otec adoptivní kdo smlouvou uměle založil poměr otcovský adopcí dítěte. D muž starající se o někoho n. o něco, moudře řídící něco, příznivec, ochránce, dobrodinec a pod. [Král mluví k lidu:] Jsemť, lide, otcem tvým, proč rouháš se mi směle vzdorem svým? Zey. O kázání před svatým požehnáním shrnuje otec dědiny všechny šťastné i nešťastné události své farnosti v jedno. A. Mrš. Podívejte se mi do očí, strýčku, otče náš. Šmil. Appoll, otec básníků. Mach. Zvědavě vyčkávali, cože nového na radnici upekli otcové města obecní starší, radní. Vrba. Na radnici zasedá odbor chudinský, který jmenuje pro jednotlivé okresy otce chudých referenty o chudinských věcech. Mach. D čestné pojmenování zasloužilého n. významného muže. Karel Čtvrtý, Otec vlasti. Něm. Palacký, Otec národa. MSN. [Vlastenci] zastyděli se za netečnost českého čtenářstva k otci Homerovi. Dibl. Rád myslí zalétám v ty krásné doby, když otec Radecký nás k slávě ved! Čech. D pan otec mlynář, majitel mlýna. Babička říkala o panu mlynáři, či lépe o panu otci, jak ho vůbec každý nazýval, že je rozšafný člověk. Něm. U nádržky deštěm nakypělé rád vytáhl pan otec stavidla. Krás. Vedlo se mu jako panu otci na horském mlýně přede žněmi. Vrba. D Dial. křestný, křestní, krstný otec kmotr. Císař Konstantin Porphyrogeneta [byl] jejím křestným otcem. Šaf. Nemohli se tomu dítěti rodiče dosti vynadiviti, až jim po chvíli na rozum přicházelo, že ji to asi ti krstní otcové obdařili [krásou]. Něm. D titul dávaný duchovním, zvl. členům církevních řádů. Mluvila jsem o té věci s otcem Bonaventurou, svým zpovědníkem. Bozd. Anidas, pomocník otce Pedra, poustevníka. Dyk. „Otče důstojný,“ pravím k němu [k jesuitovi]‚ „co jest mi činiti, abych šťastně a pokojně byl živ.“ Šmil. Hajná byla by duchovnímu otci ráda sklesla k nohoum. Schulz. Chodil do latinských škol, v nichž vyučovali otcové pobožných škol piaristé. Šmil. [Studentovi] latina otců piaristů valně nevoněla. Jir. Otcové řádu Ježíšova neobmezují se na pouhou inkvisici. Lum. Prvního vychování nabyl hoch u otců dominikánů. Ner. D Otcové (církevní) vynikající spisovatelé církevní staré doby. Nejznamenitější církevní otcové jsou na západě: sv. Ambrož, sv. Jeroným, sv. Augustin, sv. Řehoř Veliký. Podlaha. [Mistr Jaroš] nalézal v písmu svatém i v církevních otcích doklady a podporu pro svoje tvrzení. Podl. D svatý Otec papež. Vyjednává [Josef II.] již se samým papežem, aby byl řád [jesuitský] v jeho zemích zrušen, a sv. otec k přání tomu již již se nakloňuje. Svět. Jsou lidé, kteří si svaté katolické církve a svatého otce neváží a na lehko i jeho svatost berou. A. Mrš. D Otec křesťanský Bůh, zvl. první osoba svaté Trojice (Bůh Otec). Člověk tu se modlí k Otci svému o chléb vezdejší, tu zas vzývá matku boží o přímluvu. Hol. Všichni lidé jsou synové jednoho Otce na nebesích. Pal. Jeden z nich [vrabců] nepadne na zem bez vůle Otce Nebeského. Havl. Tam Věčný Otec sedí na oblaku. Vrch. Když chodili svatý Petr s Otcem nebeským po širokém údolí, přišli do jedné dědiny s Pánem Ježíšem. Něm. Zaklínám tě, duchu nečistý, ve jménu Boha Otce, Boha Syna, Boha Ducha svatého. Jir. Tu zazpíval Martinec zvučným hlasem: „Zdrávas, dcero Boha otce!“ Něm. D otec zakladatel rodu, praotec. První [díl země] dal [Noe] synu svému Chamovi, jenž byl otcem Sudanů, druhý Semovi, otci Arabů a Peršanů, a třetí Jafetovi, otci Turků. Pal. Já hledal všady [na Řípu] otce Čecha sled. Vrch. Hněte [sochař] hlínu podoben Tvůrci svému, v ráj když smavý postavil otce lidí Adama. Vrch. D otcové předkové, dědové. Bulharský selský lid spravuje se doposud dle obyčeje starých svých otcův. Něm. Dávný jazyk otců stal se mu čímsi posvátným. Zey. Dědici jen s namáháním udrželi, co ještě zachytili otcové. A. Mrš. Dočítám-li se se zalíbením o osudech osob mi nepovědomých, jakž bych ráda neseznala osudy otcův našich? Svět. Všichni se sjeli, aby uvítali mladého hraběte a jeho manželku, kterou poprvé na zámek svých otců přivážel. Jir. Zajisté ještě v duchu vidíte postavu bodrého našeho Baráka — o málo překročil padesátku a zašel k otcům zemřel. Herrm. Odešel k otcům a není ho více mezi živými. Šmil. D otec (čeho) původce, tvůrce, strůjce, zakladatel. Mistr Hanuš, otec a mistr nového orloje. Jir. Dobrovský naznačoval Jungmanna a Hanku co otce „Rukopisu Zelenohorského“. Ner. Pracoval [Měchura] o hudebním dramatě, o novověké spůsobě hudební, jejíž otcem vedle starého Glucka jest Wagner. Šmil. Za mlýnem je přirozený vodopád, který tu býval již před založením mlýna i rybníka — a který jistě byl otcem myšlenky předcházející obojímu činu. Vrba. Nekritisuji jejich [slov] duchovní otce — namnoze už nezvěstné —, nýbrž jejich obecné užití. K. Čap. Zaslouží si [Herodot] právem název „otec dějepisu“. Bidlo-Šus. [Descartes] jest ještě více než Luther otcem moderní filosofie. Kar. Otec nové romantické školy francouzské, Victor Hugo. Lum. Zevu, otci světa, se zželelo nad bídou tvorstva. Vrch. Od věků k věkům lidstvo k Otci světla hledí ve důvěře k Bohu. Vrch. Je démon otec lží, přec dané slovo splnit musíš mu. Zey.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1182 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1182