• označiti dok. (koho, co čím) poznamenati, opatřiti znamením k rozlišení. Každý hrob se označí náhrobkem. Ner. U „svatého místa“, označeného křížkem s pěti hvězdami na zábradlí mostu, prudká tlačenice. Jir. Vytáhl [jsem] papírek označený číslem 1. Herold. Zool. řetězník označený brouk z čeledi sluneček, Halyzia signifera. D (koho, co) (jako význačná známka) prozraditi, projeviti. Nehledal v něm [v jezdci] Žižku, ale klípec na oku a pokřiky kolem mu jej na jisto označily. Jir. D určiti, stanoviti. Zapráskl bič, podkovy zazvonily a již v trysku ujížděli na označené místo. Svob. Věk nedal už skládati, jen jednu bednu přinesli, jak označil, a balík s dary. Jir. Doufají [republikáni]‚ že porazí presidenta Roosevelta svým protikandidátem, jejž označí teprve v červnu příštího roku. Výb. D (koho, co zač) prohlásiti. Z autoritativní strany byl Benedek označen jako vinník z nešťastného výsledku celého tažení. Mach. Zastřelil se a ještě měl tolik zlomyslnosti, že mne v listě k tetám označil za příčinu svého neštěstí. Ben. Snad si povšimnul, že jsem ho s Viktorem Jeníkovi označila jako své dobré známé z Prahy. Svob. Ježto rána Vénova označena jako těžké zranění, byl pachatel ponechán ve vazbě. Čap. Ch. D projeviti, vyjádřiti. Nedovedu nijak vysloviti nebo označiti, co se hromadilo v mých prsou. Svob. Avšak chcem právě dobře označiti důležitost, jakou přikládáme spisům zábavným i poučným zároveň. Ner. D Zř. pojmenovati, nazvati. Domnělé věštby Libušiny týkají se osudu české země, jejího bohatství v budoucích dolech, jež označeny, jako: Jilové, Březové Hory, Hory Kutny. Jir. Básně jeho zasluhují jména, kterým je označil. Vrch. D (o věci) zř. nějakým znamením, projevem učiniti patrným, zjevným, dáti najevo, projeviti; označiti se státi se zřejmým, zjevným. Ve sněhu byly označeny stopy urputného zápasu. A. Mrš. V zemanstvu tvořilo se charakterův samorostlých drahně, označených vesměs energií neskrotitelnou. Pal. Trapná, spustlá vyžilost jeho ještě příkřeji se označila. Šlej. V. t. označení.