• pád, -u, n. ničím nezadržený pohyb nějaké věci dolů k zemi vlastní tíží; klesnutí člověka n. jiného tvora k zemi ztrátou rovnováhy n. zřícením s vyššího místa. Spoustu sněhovou nelze v pádu ničím zadržet. Staš. Byl pádem se skály hrozně potlučen ve tváři. Hál. Táhl mne tak rychle přes schody za sebou, že jsem se až pádu obával. Ner. Pádem se zdi městské zlomil nohu i ruku. Pal. Teprve nyní věděl, že pádem se schůdků se zranil. Merh. V tmě rozlehl se ryčný praskot, ševelivé smýknutí větve po větvích, a těžký, dunivý pád. Vrba. Břinčení oken, bušení, tlučení, křik a volání, lomoz železa a pak hromové pády, jakoby se něco hroutilo a válelo. Pfleg. I ona [herečka] zmizela jak hvězdy dlouhý pád po skvělé dráze své. Sova. Naslouchala šumnému těžkému pádu jarních vod u rybníka přes splav. R. Svob. Na suché listí žaludů zní pád. Vrch. Pokřik hněvný, mečů, cepů pád zaznívaly hustě odevšad. Svob. Plavci se vrhnou v chvíli, kdy je slunce v pádu, na tvrdé prkno níží se k západu. Vrch. S věže těžkými pády hučí deset hodin údery. A. Mrš. Fys. volný pád pohyb, který koná těleso účinkem tíže. D pohyb dopředu, obyč. rychlý. Hříbě prudkým pádem pospíchalo. Hol. Pádem blesku v druhou stranu [řeky] se žene. Staš. Nyní žene se garda s bodákem v pád ulicemi až na náměstí. J. Malý. V pravdě epickým štětcem maluje [Svoboda] život rodu odtékající den po dni, v pomalém němém pádu let. Sez. D Arch. (ve verši) spád. Nemajíť zpěvy tyto živosti a pádu ballad skotských. V. Neb. Podobají se [nápěvy slovinských popěvků] rakouským a štyrským, což i pád veršů dovozuje. Čel. D ztráta moci, vlivu, slávy, postavení, jmění a pod., úpadek. Po pádu císařství vraceli se vyhnanci do Francie zpět. Ner. Začíná [středověk] od pádu Karlovingů. Zey. Případ na oko nejobyčejnější již často přispěl k pádu i k povznešení celých říší. Svět. Panstvo snažilo se kořistiti z pádu silného krále. Bidlo-Šus. Obě strany přejí si pád nynějšího ministerstva. Havl. Nadešel počátek neodvratného pádu Maretíkova gruntu. Vrba. Pýcha předcházela pád a pokoru. Pal. Tak všecko zapadlo, vše k pádu zrálo zase. Sova. Jeho pád vždy jeho velkost hlásá. Vrch. D vojenské dobytí nepřítelem. Pád tohoto města by byl sklonil váhy osudí na stranu nepřítele. Svob. Konečným pádem Konstantinopole r. 1453 nastala byla Europě nutnost postaviti proti Turecké povodni hráz novou. Pal. D mravní úpadek, poklesek, hřích, ztráta nevinnosti, zvl. ztráta panenství. Jak Orsina, tak Milfordová a Eboliová mohou být omluveny; první z pádu upřímnou láskou ke svůdci a z pomsty nevěrností svůdcovou. Bozd. Poznovu jsem s Vítkem předešlý život začala, a opět od něho k pádu přivedena byla. Mejstř. Hřích zdá se jí [lásce Mussetově] ctností, pád ovocem nejkrásnějšího chtění. V. Mrš. Otec naříkal, že s ní [Antonií] všickni lidé opovrhovali pro neduh tělesní, nyní že s ní budou opovrhovati spravedlivě, majíce k tomu příčinu v jejím přežalostném pádu. Prav. Študenti měli Mlázka mezi sebou a ten nedopustil, aby některý z nich přišel k pádu. Prav. Byl s nepohnutelností sochy vyslechl [otec] srdcelomné líčení jejího [Madlenčina] poznenáhlého pádu. Svět. D upadnutí v nežádoucí stav, octnutí se v nežádoucích poměrech. Němý bol, který ji sžíral, byl mi sladší než její pád v nemilost. Zey. Bdí nad nimi [studenty] jako nad syny, chrání je před pádem do škodlivých a hříšných zvyků. Prav. Není-liž to poselství všech mystiků, nauka čisté duchovosti, nesdělitelnosti všech duší a věcí leda smrtivým pádem od Boha? Šal. D hynutí, zahynutí dobytka, obyč. hromadné, epidemické. Podniky pojišťovací pojišťovaly zemědělce proti škodám z pádu dobytka. Vlastiv. Neúroda, mor, nakažlivé nemoci, pád dobytka bývaly čárami spůsobeny. Čech. Mezi dobytkem nebylo chorob ani pádů. Vrba. D Dial. ležeti pádem býti těžce nemocen; lehnouti, ulehnouti pádem těžce onemocněti. Už druhý den pádem leží. Nachladil on se, trvám. Kruš. I vám se ulehčí [smrtí matčinou]‚ ležela pádem a takovou dobu! Rón. Můj muž na cestě se schvátil a leží od té doby pádem. Staš. Hned, když jsem začal panovat [na statku]‚ přišla k nám dvojí smrt. Rodiče mi pádem lehli a umřeli. Jah. Dlouho se nemocná přemáhala, trpělivě zapírajíc své utrpení. Nakonec však přece jen pádem ulehla. Rón. D případ, záležitost, věc. Navrátil se [sluha] k pánu polekaný a vyprávěl mu ten pád neslýchaný, jenž stal se mu. Vrch. „Neračte se mrzeti, že jsem tak dotíravým, pravil [sluha]‚ „jest to důležitý, velmi důležitý pád, který mne k slečince vede.“ Svět. Lid. Já ženské znám, stávají se divné pády! Rais. Jen nezdrženlivost v nejhorším pádu lze ženám vytýkati. Vrch. Mluvil mu Voral také o pádu ohně nebo o zlodějích, ale to Váša sestře zamlčel. Rais. To [víno] je, holečku, u mne medicina. Nechával jsem ji pro pád nemoce. Jir. Já jsem chtěla míti jenom mysl pokojnější pro ten pád, kdyby se mně něco přihodilo. Dohn. [Člověk] v pádu nutnosti zvykne i oprátce. Vrba. Možná, že terno vyšlo a poslovi spletlo mozek — možná, že ne — ale na žádný pád to nemůže býti — terno muselo vyjít. Obr. živ. Žádným pádem nechtěla dát vykopat a mládětem nahradit ani starou jabloň. Rais. Každým pádem jste si to měl rozvážit. Kam. A tím pádem jsem si vzpomněl na zimu proto. Kop. D Gram. název pro tvary jmen a zájmen, vyjadřující jejich vztahy ve větách. V. t. pádem.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1154 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1154