• přijíti dok. (praes. přijdu, imper. přijď) (kam) chůzí dospěti, dostati se někam, pěšky doraziti někam. Za starých časů, když ještě pán Ježíš a svatý Petr chodili po světě, přišli k jednomu kováři. Erb. Přišel jsem smuten domů. Zey. Zemané z domácích familií přišli ovšem pěšky. Jir. Pan Otec s panem hrabetem hnedkom přijdout musí. Nov. Na rynečku přišel jsem do cesty rozjařené chásce. Krás. Chtěla docíliti, aby jí Martin přišel do polou cesty vstříc. Herrm. Dostanu svý a pudu, vodkad sem přišla. Čap. Ch. Přišel nám [srneček střelcům] do rány. Čap. Ch. Ustál. sp. Bobeš: Co tu chceš! Václav (posměšně): No, přišel jsem ti na pěsť do rány. Jir. Když byl v 18. století zavražděn v Egyptě habešský vyslanec, přišli Egypťané rychle ke křížku a poslali výkupné začali prosit. Výb. Naši pánové přijdou vždycky pozdě, po funuse s křížkem. Kronb. Přišel s křížkem po pohřbu. Vrba. Já přišla pouze z deště pod okap nepolepšila jsem si. Vrch. Tu by přišel ten chudák z bláta do louže nepomohl by si. Svět. Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Baar. Nu a pak tedy já jsem přišel se svou troškou do mlýna uplatnil jsem se. Herrm. Žena mu slehla a přišla hned se dvěma najednou porodila dvojčata. Čap. Ch. D dostaviti se n. odebrati se někam s jistým úmyslem. Strýcova žena! — Tedy přišla na pohřeb. Šim. Přijdeme o sv. Janě na pouť do Prahy. Svět. Po svátcích přišel [domácí učitel] jak obyčejně k Janebovým na hodinu. Šim. Jednou přijdu k vám na katechismus. Spáč. Princ přišel za princeznou. Jir. Právě v nejlepším přišla si pro něho [hraběte] Smrt. A. Mrš. Jedni přišli, aby koupili, jiní, aby prodali. Win. Nuž, přijďte brzy mě navštívit. Zey. Ráno přišli [strážníci] podezřelého budit. Vach. Když bylo poledne, přišla se královna podívat, mocli již Liduška upředla. Erb. Přen. První růžové paprsky slunce přišly Samka buditi do jeho sluje. Zey. D (odkud) navrátiti se, vrátiti se. Jednou přišla Bohdanka celá uzardělá od niťařky. Svět. Šli do Javorce a povídali, že přijdou s večerem. Rais. Poledne v tom okamžení, táta přijde z roboty. Erb. Přišel voják z vojny domů. Čech. [Otec] ještě nikdy nepřišel s prázdnou kapsou domů bez peněz. Don. Sešli se u mne a čekali, s jakou přijdu zda pořídím či nikoliv. Jir. D (o lidech n. jiných tvorech) vůbec dospěti na nějaké místo, zaujmouti nějaké místo, zavítati někam, octnouti se někde n. v nějakém stavu. Každý piják přijde do pekla. Šmil. Měl jsem přijíti do kriminálu. Pfleg. [Sudička:] „Já tomu chlapci dávám, aby přišel do velikých nebezpečenství.“ Erb. Veselka trvala tři dni a tři noci, nepřišli jsme po ten celý čas do postele. Svět. Hauzírník se na Anču rozhněval, že mu nesměla více přijíti na oči. Štol. „Jdi!“ vzkřikl Karel [na Ožiera]. „A nikdy před mou nepřijď více tvář!“ Zey. Člověk přijde s očí, přijde s mysli. Just. A to přišla slečinka brzy do kouta! porodila. Herrm. „A nepřijdeme nikdy do Vídně garnisónou!“ řekl Jan Maria. Zey. Chlapec přijde do vojenského ústavu. Něm. Dříve, nežli jsem na vojnu přišel, sloužil jsem na faře. Ehrenb. Přišel na techniku dal se zapsati. Šim. To bych rád, aby náš rod přišel zas na selský grunt, odkud pochází. Jir. Na místo nejvyššího purkrabího přijde hrabě Thun. Praž. nov. [Myslivec] přišel hned na jiné místo byl přeložen. Něm. Přišel na venek za kaplana. Her. Taková [jako vtipná Evička] jste byla vy, když jste k nám přišla za husopasku. Svět. Ona má nejvyšší čas, aby přišla z domu. Šim. „Přece se světa nepřišla [Ema]!“ (o zmizelé beze stopy). V. Mrš. My dva byli bychom na stará kolena přišli k Bartoloměji dostali se do chudobince. Herrm. Pomoz pán bůh muži, který ti přijde pod pantofel za kterého se provdáš. Šmil. Ty naše [dcery] mají tak zrovna už skorem čas přijít pod čepec provdati se. Her. [Pepi] za nějaký rok půjde žebrat. Přijde obci na krk obec se bude muset o ni starat. Rais. Politik se nesmí opovážit s pravdou přijít na světlo. V. Mrš. Přijdu zítra z dějepisu budu vyvolán. Kun. D přijíti (na svět) naroditi, zroditi se. [Chlapeček] zemřel, hned jak na svět přišel. Jir. Nedělali si z toho nic, že jim přišlo děvče místo hocha. Svět. Potom přišli Oskar a Ferdinand, dvojčata, konečně po šesti letech ještě jeden syn. Kun. D býti dopraven, doručen, dodán na nějaké místo, dostati se někam n. někomu. V pondělí noviny nepřišly. Baar. Přišla zpráva, že otec v cizině zemřel. Herb. Za týden přišel z Prahy Blaženě list. R. Svob. Přišel rozkaz, aby vás zde zadrželi. Pfleg. Však ono to [jmenování za podučitele] přišlo z čista jasna, jako hrom o svaté Dorotě. Tyl. Přijde pomoc s nebe, dřív než zvíme. Čel. Všichni koukali do kouta, odkud rána byla přišla. Tyl. O Štědrém večeru přišla na stůl houbová polévka, jahelník, jablka. Rais. Později nalezena v koutě vedle kašny bambitka. Nikdo nevěděl, jak tam přišla. Ner. Mezi večeří dbala pečlivě, aby nepřišlo jediného drobtu na zem. Svět. Skoro všecky hotové peníze přišly ze země. Herb. Futro se vyndalo a přijde zase na své místo. Prav. V Kolíně se dověděli, že celé Vršovice vyhořely, že však to do novin nepřijde. Vach. Přišlo to [návrh] do protokolu. Jir. Když Ferdáčkův početní úkol byl hotov, přišel na řadu Poldík. Šim. Záležitost Vaše přijde na řadu. Kam. Po vzpomínkách z dětství přišly na řadu jiné. Herrm. Snědl, co mu pod nůž přišlo. Herrm. A kdyby mi přišel jedenkráte pod prsty octl se v mé moci. Tyl. V sedmé třídě vrhl se jinoch na soukromou četbu všeho, co mu do ruky přišlo. Mah. Kníže měl sluhu, o němž věděl, že ukradne, co mu pod ruku přijde. R. Svob. Po smrti královny Elišky přišel dům ten do cizích rukou. Don. Přišel mu statek, když ho bratr nechtěl zdědil statek. Svět. D (odkud kam) rozšířiti se, proniknouti, postoupiti odněkud dále n. do další oblasti. Pověst o něm rozšiřovala se pořád dál tak mocně, že přišla konečně až na dvůr knížecí. Rad. Byla [vdova] nemalou mistryní v tom vnady plném umění, které přišlo z Číny do Žaponska. Zey. Z kočáru nepřišla žádná odpověď. Zey. D v jistém pořadí za někým n. něčím, po někom n. něčem se někde objeviti n. býti umístěn. Za nimi [knedlíky] přišlo zelí. Baar. Nebylo tak dlouhého deště, aby nepřišlo po něm slunce. Šmil. V jeho [Cimburově] zákonníku lásky hned po Bohu a člověku přišel kůň. Baar. D (nač, na koho) náhodou n. úmyslně na něco n. někoho připadnouti, něco n. někoho nalézti, objeviti. Musel dobrou hodinu jíti, než přišel na myslivnu. Třeb. Mezi lesy nepřišel na lidi. Jir. Ano, uhlí tu je, nesmírné bohatství leží v zemi, a šťasten, kdo na ně přijde! Prav. Při bourání starého domku přišlo se na zazděné sklepy. Krás. Sbíraje material, přišel na nesrovnalosti a falešné udaje. Vrch. Každý den přišel na něco nového, čím si trudil mysl. Svět. Více-li rádcův, více rady; nepřijde-li na něco jeden, přijde druhý. Čel. Služky brzy babkám přišly na ty finty. Herrm. [Stárek] chtěl vdově odpovědět, ale dlouho nemohl přijít na vhodné slovo vzpomenouti si. Svět. Jak jste přišel, pro Boha, na mého muže? Kun. Tomu ještě nepřišla na kořen, proč si Adam tak opatrně počíná. Svět. Mnohé si říkal [v knize] dvakrát, když tomu nemohl přijíti na grunt nemohl pochopiti. Jir. Ta [Frantina] to krásně vyvedla, ta tomu přišla na žílu! dobře to vystihla. Svět. Šli jsme lesem, na všecko jsme se podívali a všemu přišli na kloub vše dokonale prohlédli. Vrba. Šalda napsal: „Prostota je to jediné, čemu nikdy nepřijdeš na dno“ co zplna nepochopíš. Rozhlas. Studoval gymnasium. Ale ne a ne přijíti mu na chuť. Šrám. Smířil se se všemi; jenom Zikmundovi nemohl přijíti na jméno spílal mu. Třeb. Ó ten lotr — tomu přijít takhle na kobylku! vyzrát na něho. Štol. D (na koho) napadnouti někoho v úmyslu nepřátelském, postihnouti někoho nějakou nepříjemností. [Vzbouřenci] mohou přijít i na tebe a vzít ti poslední košili. Třeb. Na tu hůrku jich [koz] nevoď: přišly by na tě Jezinky, uspaly by tě a pak by ti vyloupaly oči. Erb. Jde-li na mne někdo kopím, zvednu kopí též, přijde-li na mne lstí, odpovím lstí navzájem. Zey. Čím pak já ubohá jsem se proti Pánu Bohu provinila, že taková rána na mne přišla? Ehrenb. Přijdou na nás deště, plískanice, ba i sníh. Svět. A hle! přišla liška na lišku chytrý padl na chytrého. Just. Potkala ho nehoda, neboť přišla kosa na kámen narazil na stejně neústupného. Herb. Chvilku se pobavíme [milenci]‚ a pak ti dám „bon soir“, aby na nás nepřišli staří. Něm. „Že na vás četníci přišli“ — mínil stárek. Jir. Ať neděláte rámus, sic na vás přijdu! Šim. D (komu n. ke komu n. na koho s čím) obrátiti se na někoho n. k někomu s něčím. Vždyť jsi každou chvíli s něčím přišel: hned ti postele nebyly vhod, hned zas police. Rais. Vyslechla každého, nechť jí přišel s tím neb tím. Svět. Kdyby ti najednou přišel někdo s celou stavbou jiných názorův a všecky ti je vyložil. Což bys učinil? Svob. Řekněte, je mne to důstojné, abych ho bral s sebou, až teď ke mně přijde s prosíkem až mne bude prosit. J. Tom. Ta se nenadála, že mě zde najde! To si přišla zmýlila se. Stroup. S takovou si na mne nepřijdeš, rozumíš? tím na mne nevyzraješ. Paleč. To on [Lužný] je ještě mladý zajíc, a na nás, staré kosy, si nepřijde. Šim. D (na koho, řidč. komu) zasáhnouti n. zachvátiti někoho, zmocniti se někoho, udělati se někomu. Neseděl [králevic] dlouho, přišla na něj dřímota. Erb. Mdloba na ni přišla. Baar. Sáhl si na srdce, bilo mu nepravidelně, a zase přišla mu ta divná závrať. Zey. Z ničeho nic přišla na něho horkost, hlava jej rozbolela. Šim. Přišlo jí tak mdlo, že by byla málem na zem sklesla. Svět. Přišlo mi zle. Padla jsem. Zey. Přišlo mi špatně od žaludku. Schein. Na Václava přišel strach. Štol. Znovu na mne lítost přišla. Ehrenb. Když dávala kravám, tak jí přišlo sladce u srdce. Herb. Jak vidí Martoně, přijde na ni smích. Něm. Z Janova džbánu pili dvořané, jimž pojednou přišla žízeň. Jir. [Sluha svědkyni:] Jakmile přijde na vás řada, hned vás zavolám. Baar. D (k čemu) státi se vlastníkem něčeho, nabýti n. dosáhnouti něčeho, získati něco. [Učitel] lecjaks hleděl přijít k penězům. Něm. Příteli, povězte, kde a jak jste k tomu koni přišel? Baar. Přišel ke dvorci za pět prstů! Třeb. Ty bys jistě někde snadno k dobrému bydlu přišel. Stroup. Zamyslil se o své službě, jak lacino k ní přišel. Herb. Zadarmo nepřišli jsme k ničemu. V. Mrš. Kde přišla slečna k známosti s tou donnou Paolinou? Zey. Žehnejte nebi, že vám dalo štěstí, o němž nevíte, jak jste k němu přišla! Rais. To by scházelo, aby nám škodil člověk, který naší zásluhou přišel k plnému korytu. Vrba. Přišel jsem k tomu [místu u hraběte] jako slepý k houslím dosáhl ho náhodou. Kronb. D (k čemu) dosáhnouti n. nabýti nějaké vlastnosti, dospěti k nějakému stavu. Na to se Nikola odebral na studie do Paříže, kde přišel k vědomí svého talentu. Hol. Slečno, kterak jste přišla k náhledům tak podivným? Bozd. Kdyby nebyla přišla k rozumu, nevím, zda-li bych byl něco divokého neučinil. Jan. Kdyby zákon boží přišel skutkem k platnosti, stát i společnost by přestaly. Goll. Teď je Krouhal tátou a k tomu tátovství přišel jako slepý k barvám bez vlastního přičinění. Jah. Zase přijdete k veslu, vy páni! zmocníte se vlády! Krás. Na čem mi jedině záleželo, to bylo, aby ta ženština nepřišla k slovu nezačala mluvit. Čap. Ch. Pak přišel ke slovu útok Sparty uplatnil se. Nár. p. V tom se mně hyéna někde v křovinách ztratí, ani k ráně jsem nepřišel ani jsem nevystřelil. Ner. Nikdo z honců k úrazu nepřišel neutrpěl úraz. Bozd. Křísili jsme ho; ale přišel jen na chvilku k sobě nabyl vědomí. Jir. Pan poručík mezi těmi dětmi přišel zase k sobě přestal se trápit, vzpamatoval se. Třeb. Ty děti mi na zahradu nesmějí, všecko, co spadá, schroustají, a to bysme my přišli tuze zkrátka byli ošizeni. Rais. Radovid byl hladový a pozvání přišlo mu vhod. Něm. Nemocný byl unaven a přišlo mu to vhod, že si mohl oddechnouti. Herb. Paní přinesla Soničce na talířku pečivo, přijde-li jí prý k chuti. Her. Zast. Nemůže-li budžetní zákon pro příští rok přijíti k místu do 1. ledna, musí vláda žádati za zmocnění, aby mohla nadále vybírati státní příjmy nabýti platnosti. Čes. pol. Sněm český, k jehož brzkému svolání král dal nařízení, nepřišel k místu nesešel se. Kal. D (komu nač) státi někoho nějakou peněžitou částku. Pak jsem studoval čtyryadvacet latinských škol a každé slovo, které mluvím, přišlo otci na dvacetník. Ner. Panečku, přijde takový bál na hezké peníze. Herrm. Koupí lóži, a na kamarády rozdělí platy tak, že mu přijde lóže zadarmo. Hál. Báliť se, že by jim dnešní den přec jen velmi draho mohl přijíti státi se osudným. Třeb. Kaplánkovi přijde ten špás draho zle jej odpyká. Kosm. Nač nás vlastně přijde ten či onen výrobek, stroj, kniha, to je problém. Rozhlas. Ob. Co přijde od nich [bot]? Šmil. D () pozbýti něčeho, ztratiti něco, býti připraven o něco. Přišel o peníze, schudl. Jir. Půjčte mně dvacet tisíc. Nebojte se, že přijdete o ně! Ner. Přišla o všechno jmění. Neč. Potřebuje tři sta, musí je mít, nebo by přišel o službu. Rais. Můj syn přišel o život. Choch. Nevyplní-li se tvá slova, přijdeš o hlavu. Něm. Já je [kanáry] nemám ráda, vříská to, že by člověk o uši přišel ohluchl. Šim. Já bych o plíce s tebou přišla ukřičela bych se. Šim. Ponocný přišel o nevěstu. Zákr. Přišel o rodiče zemřeli mu. Herrm. D v nějaké činnosti dospěti, pokročiti k jisté mezi. Když přišlo na to, kdo bude králem? tu počaly hádky. Hrb. Nemohl přijíti s počtem ku konci. Něm. Nejsi z těch, jižto nikdy ke konci učení nepřijdou. Jir. Než přišla k vhodné odpovědi, zaklepáno na dvéře. Šmil. Přišloť k rozhodné bitvě u Vilkomíře. Pal. Přišli jsme již tak daleko, že si nikdo z nás ani nezazpívá. Ner. Kam by člověk přišel, kdyby ženským řekl vždy holou pravdu. Bozd. Tak daleko to muselo s námi přijíť, že mi ukázal dvéře. Preis. Pak přišla řeč na včerejší vydatný deštíček. Preis. D (kam) octnouti se v nějakém stavu n. postavení, dostati se do nějaké situace. Mlčela, těšíc se v duchu, že přijde [Věk] do rozumu. Jir. Zmoudřel. Přišel do let. Dyk. Nemohla přijít do své staré veselosti. Svět. Opět přišel do své míry. Šmil. Často musily jsme [děti] jít spat, když jsme přišly do toho nejlepšího. Šmil. Aktuar, skloniv hlavu k brku, nemohl dlouho přijíti do psaní vpravit se. Jir. Také paní si přišla zamlátit, ale trvalo chvíli, než do toho přišla a klepot nekulhal. Rais. Přišel jsem do stadia hloubání o náboženství. Zey. Nikdy nepřišel do pokušení usnadniti si práci. Ben. Přišel do nemalých rozpaků. Zey. Mohla-li přijíti v podezření, že jej otrávila?! Čap. Ch. Nemůže [nemocná] přijít do potu. Jir. Jen ohněm přijde voda do varu. Vrch. Učený doktor během přednášky „přišel do ohně“ rozohnil se. Baar. Rozmluva pořád vázla a nepřišla ani do proudu nerozproudila se. Her. Švanda přijde na mizinu. Mach. Vašík do nouze posud nepřišel. Jir. Každý sedlák přišel v nic, který chtěl s pány za jednu mísu sedat pozbyl všeho majetku. Hol. Bude-li to tak dál, přijdeme všichni na žebráckou hůl úplně zchudneme. Staš. Kdo ho [examen] neudělá, přijde na pensi bude pensionován. Jir. Čekalo se, když přišel [pan berní] pod dekret, že se teď ohlédne po nevěstě byl jmenován definitivním. Jah. Jeho [Pětiny] majetek přišel pod kladivo byl prodán v dražbě. Šmil. Panství přišla na buben dostala se do dražby. Klost. Do domu se neodvážil; vědělť, že by to ve městě přišlo hned na buben že by se to rozhlásilo. Šmil. Přijde zase všechno do starých kolejí. Just. „Vykání“ přišlo do mody za pozdějších římských papežů a císařů. Vrch. Pře s Thorstejnem přišla znova na přetřes počala být projednávána. Zey. Proto bych nerad, aby dcera přišla do lidských řečí. Muž. Jeho statek do prodeje nepřijde. Zey. Nezaplatí-li Salivar do čtrnácti dní tisíc čtyři sta korun, přijde jeho dům do exekuční dražby. J. Tom. Legendy, ty záhy přišly ve psí ztratily cenu. Dyk. Jednalo se jen o to, jakou smrtí by ho [bratra] se světa sprovodila, aby to na jevo nepřišlo. Něm. Jak pak bych já k tomu přišla, abych se do vás zamilovala. Ner. Jak já k temu přindu, habech na vobecní hospodu dosazoval? A. Mrš. Její chlapecké kousky přišly v zapomenutí zapomnělo se na ně. Svět. Zast. a lid. (náhradou passiva). Přijde-li [dárek] k ztracení, nikdy potom není stříbrem ani zlatem k nahražení. Čel. D (z čeho) z nějakého stavu n. postavení n. situace se dostati, přestat něčím býti. Prý pense nikomu nesvědčí, prý člověk přijde ze svého pořádku. Mach. Před čtyřiceti lety jsem dobře pískal flétnu. Teď jsem ovšem přišel ze cviku. Kun. Zapletalka už přišla z konceptu. Čap. Ch. Po celé přelíčení nepřišel z rovnováhy. Vrch. Můj oděv přišel z módy. Svět. Je její otec bývalým forstem, který ze služby přišel a nyní se šumařením živí byl propuštěn. Ner. Chtěli myslivce potrestat, měl přijít z chleba býti zbaven zaměstnání. Jir. Kdybys přišel s chleba, bude z tebe žebrák. Herb. D (na koho, nač) v jistém poměru připadnouti na někoho n. na něco. Sto trnů přijde vždy na jednu růži. Vrch. Na každého [muže] mohly přijíti dva chlebíky. Hol. To je děvčat! Na každého z nás při každém tanci přijdou nejmíň čtyry. Herrm. D v hovoru n. v jednání k něčemu přistoupiti, začít se něčím zabývati. Rád bych přišel ke kapitole, která se mne zvláště týká jako velitele letectva. Pol. list. V řeči přišli také na Voršilu. Prav. Srdečnými slovy vypravoval jinoch o vychování svém; přišel až na Prahu. Tyl. Přátelé přišli na jiné thema. Jir. D nastati, počíti se dit. Přišel podzim — těžké časy. Ner. Přijdou zase lepší doby. Mach. Přijde čas, že se zeptá zima, cos dělal v létě. Čel. Čas všemu přijde, i příhodné opravě. Šmil. V letě přišla sucha. Herb. Přišel mráz — a spálil všecko. Jir. Přišla hodina spásy. Just. Přišel rozhodný okamžik. Šim. Teď přišlo rozhodnutí o těžké věci. Jir. Myslil, že přišla jeho poslední hodinka. Herrm. Přišel její [Kačenky] čas, ulehla, porodila dítě. Prav. Koho volíte, když přijdou volby? Mach. Přijde úleva, přijde spása. Šmil. Pak přišla pohroma. Vach. Pak přišla bělohorská bitva. Jir. Život jde… přišlo účtování. Mach. Ať přijde co přijde, nic nad tebou nebude míti takové moci, abys odpadla od Boha. Prav. Přijď co přijď: u přítele najdeš útočiště. Prav. D vzniknouti, povstati. Jsem jako stará jabloň, přijde vichřice —. Jir. Nevíme, kdy a jak přijde milosrdenství. Dur. Sotva že povyrostla, přišlo to neštěstí. Něm. Přišly výčitky a přišel pláč a svár. Klášt. Už mi je lépe — bolesť povoluje; přišla tak najednou! Jir. Nerozhlížejte se, nic zde nevykoukáte, z čeho by vám přišla radosť. Svět. Když vidím pěšinku se zabělat, hned mně přijde chuť pustit se po ní. Svět. Když člověk poctivě přemýšlí, vnuknutí mu přijde. Krás. I mumlá [babka]: „Přijď království Tvé, Pane!“ Krás. Spolek českých žurnalistův promeškal nejpříznivější dobu ke svému založení — o deset let měl přijíti dříve. Herrm. Něco do toho [vyšetřování] přišlo. Tuším, že pan farář se roznemohl. Šmil. Nemohu pochopiti, jak to přijde, že jsem živ. Kronb. Nechápala, jak to vše přišlo, jak se sem [do rodiny] dostala. R. Svob. Jakpak přišlo, že teď zas jsou měšťané s králem nespokojeni? Mácha. Při čtení najednou mi přijde ňáké latinské slovíčko, a už věci nerozumím. Svob. D přijíti (na mysl, paměť a p.) vyskytnouti se, projeviti se jak, napadnouti. Černohorci ani na mysl nepřijde, aby šetřil svého života. Hol. Nyní mi teprv přišlo na pamět, že naše setnina leží na hřbitově. Svob. Mluviltě právě, co mu přišlo na jazyk. Podl. I přišla Čižmovi šťastná myšlenka. Paleč. Pojednou se však usmál, jak mu přišel vhodný nápad. Jir. Tu mi přišlo podívat se na stráň. Něm. D Lid. a hovor. zapůsobiti jistým dojmem, připadnouti, zazdáti se někomu nějak. V hlavě krve hučení ti [zemanovi] přišlo jako mluvení neznámých úst. Vrch. Nač se člověk zdaleka dívá, přijde jinak než z blízka. Něm. Co pak vám přišlo tak k smíchu? Kun. Musím ji [květinu] hledat pod lístečky, nesmí za těžko mi přijít lézt přes vrchy a kameny. Něm. D přijde (na koho, nač) (neosob.) hovor. bude záležeti na někom n. něčem. Ale co příde na mě, mně se na tom nejvíce líbila ta jeho statečnost. Vach. Jeť každá látka svatá, každá časem jest požehnána, přijde na umělce, co vykřesá z ní. Vrch. Přijde na to, co se rozumí státotvorností. Šal. D přijde, přišlo (mi, ti atd.) náhodou jsem, jsi atd. n. byl jsem atd. Mládeži našeho gymnasia přišlo státi zrovna jen asi pět kroků za granátnickým bataillonem. Kos. Mistru Žežulíkovi přišlo [při pohřbu] jít vedle bohatého Špáty. Rais. I přišlo mu [královici] jet velikým lesem. Erb. D přišlo s (z) očí (komu) dial. býti uhranut. Se slzami v očích pravila [Katuška]: „Myslím, že mi s očí přišlo.“ Něm. „Přišlo ti snad z očí?“ — a již mi shání [sestra] léky. Něm. D přijíti si (nač) prací vydělati, získati nějakou peněžitou částku. [Strojník] přijde si na dvojku denně. Rais. Maryša přišla si na 15 zl. měsíčně. Čap. Ch. Letos si houbaři nepřišli na své nepochodili. Lid. nov. [Petrušin ženich] přinde si na zlatku denně. A. Mrš.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 6210 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 6210