• pod předl. s akus. vyjadřuje směr v prostoru dospodu něčeho n. někoho anebo doleji, níže, než je něco. Rád vcházím pod rodinnou střechu. Čech. Sáhla Žofka pod polštář. Čap. Ch. Rozestíral slámu pod panské koně. Jir. Vůz zatlačil pod kůlnu. Rais. Plukovník hleděl pod sebe. Šmil. Usedl si pod lípu. Šmil. [Vodník] pod vodu tě stáhne. Něm. Nevíš, v co mlátíš, co ti klesne pod nohy. Vrch. [Klíče] věšely se do sednice ke dveřím pod kropenku. Svět. Kdo se sám chce chválit, ať se také pod to podpíše! Havl. Pozdě v noci vrátil se pod tajemný Turov. Jir. A od té doby chodívám vždy pod okénko tvoje. Kraj. Jakmile vydáno jest heslo proti nepříteli, dostavuje se každý pod prapor sám. Hol. Ještě chasníka musím postavit pod míru podrobit odvodu. Herb. Z deště jsem utekl a dostal se pod okap. Něm. Císař Josef vydal leccos, co samo sebou muselo padnouti pod stůl býti opuštěno. Šmil. To jsem já taky huboval, když mně nebožka předložila něco, co mně nejelo pod vous nechutnalo. Her. Mámy někdy mívají podivné brouky. Nejde jim každý pod nos. Herrm. V novinách červeně podtrhávali zprávy o kněžích a pod nos mi je kladli. Baar. Děvče aby zázraky konalo, chce-li se pod čepeček dostati vdáti se. Kosm. D vyjadřuje směr v prostoru od povrchu dovnitř. Pod zimník jsou [kalhoty] dávno dobry. Šim. Aféra mi šla již pod kůži nepříjemně se mne dotýkala. Čap. Ch. Slabost svou pod vědy masku skryjem. Vrch. Já a dobývati se ze zvědavosti pod zámek otvírati paklíčem a pod! Kosm. D vyjadřuje směr k podřízení, k podrobení účinnosti něčeho. Buď z nemoci ihned vyléčiti, buď hlavu úpornou pod meč položiti. Čel. Co jim pod ruku přijde, to snědí. Něm. Peníze uložila do truhly pod sedm zámků. Herb. Prý to buřič, který patří na hrad pod zámek. Jir. Pod obecní pečeť ihned všecko vzali. Čech. Ti všichni vzati jsou od sboru pod přísahu, že v poselství svém věrně chovati se budou. Pal. Sloužíme pod deputát. Baar. Nedám brambory sázet pod motyku, na krátké řádky, ale za hakem. Jir. Pečlivě chystali políčka pod setbu. Baar. Z pěti korců pozemku korec měl pod les. Hol. Míval zde kousek lesa pod dvě míry. Vrba. Co si jiný uloží pod úrok, vaši na vás obětují. Baar. D zvl. vyjadřuje směr k podrobení nějaké moci, síle, vlivu, péči a pod. Rádi by dostali se pod pána jiného. Pal. Chtěli ho dáti pod hodně přísného pána, aby ho napravil. Prav. Statek přišel pod sekvestrací. Havl. [Vláda] dala ostrov pod vojenské právo. Havl. I kázal car mládce pod stráž vzíti. Čel. Odevzdal ženu svoji pod ochranu hospodského. Něm. Prchl do Louvru pod ochranu královny Markéty. Zl. Praha. D vyjadřuje hodnotu nižší, nedosahující jisté meze. Žádné z bab nebylo pod padesát let. Herb. Základní jmění klesá pod úroveň, na níž má býti udržováno dle stanov. Herrm. Pod deset tisíc neprodám. Havl. Tabáku nekoupil nikdo pod několik liber. Ner. Byl idiot, tvor pod obraz boží. A. Mrš. Přišel domů notně pod obraz boží opilý. Rais. U protější zdi se válel junák, zpitý pod obraz. Vrba. D vyjadřuje hranice, mez, pod niž něco sahá. Narovnávala mezi chalupu a tyče smrčí od země až pod střechu. Svět. Zarazím mu pod jílec svůj lesklý bodec do chřtánu. Vrch. Červánky ho polily až pod uši. Prav. Tenkrát jsme ještě neměli chudobinec pod patro. Čap. Ch. Škola pod jedno patro. Svob. D vyjadřuje časovou blízkost. Včera pod samý večer byl mi odevzdán list od bratra. Čel. Přišli bychom tam pod sám večer. Hol. D Dial. vyjadřuje dobu vyplněnou dějem. Postojíte si tu pod chvílu chvíli. Herb. D předl. s instr. vyjadřuje polohu, postavení v prostoru vespod něčeho n. někoho anebo doleji, níže, než je něco. Pod nízkou střechou přebývala spokojenost a láska. Něm. Pod dubem sličná děva sedí. Mácha. Spatřil jsem ji krůčkem drobným pod klenbou stromů pospíchat. Mach. [Teplota] deset pod nulou. Herrm. Kráčel [král] pod korunou v bílém fraku. Jir. Dějí se věci pod sluncem, které ani bůh ani papež odpustiti nemůže. Zey. Jeví se tu, jeví ženě chodba pod zemí. Erb. V okamžení bylo celé údolí pod vodou. Erb. Pálila ho tam země pod nohama. Herb. Pod rukou držel nějaké brošurky. Havl. Není dovoleno chytnouti protivníka pod pasem. Jir. Měl drsné vousy, bradu však pode rtem nezarostlou. Jir. Konečně bylo rachot kočáru pod oknem slyšet. Zey. Venku pod schody stál Šimon. Jir. Stará, roubená stavení pod šindelem. Jir. Voda padala pod městem do Labe. Jan. Hluboký hvozd pod Kazínem. Vrch. Pohněvala vás kterás povídka pod čarou. Herrm. Pod vtipy žádných podpisů nestojí. Hum. kal. Ta dobrá známá svěřila to pod pokličkou své známé tajně. Něm. Pověděla svému hochu, že nosí pod srdcem je těhotná. Vrba. V milém tovaryšstvu zmokl pod sklenkou opil se. Jir. D vyjadřuje polohu, postavení v prostoru vzdálenější od povrchu. Zlatý skví se na prsou háv, ale pod ním bije srdce zrádné. Kamen. Okno bylo ukryto pod úbělem záclon. V. Mrš. Nevidět slunéčka pod mrakem. Čel. Když je nebe pod mrakem, nedařívá se posměch. Ner. Den byl pod mrakem. Rais. Bylo pod mrakem. Jir. Nebyl [vévoda] než hnusným faunem pod maskou nadšeného mecenáše. Zey. Pod pláštíkem ctnosti mnoho se kryje nepravosti. Čel. Dni pod svou zdánlivou jednotvárností skrývaly více nehod a žalostí. Šmil. Mlatci se pod kůží smáli v duchu, tajně. Herb. D vyjadřuje podrobení, podřízení účinnosti, působení něčeho. Jan Kozina pod rukou kata kles. Vrch. Lesy pod toporem padnou. Jg. Bylo jí nevolno pod pohledem těch očí. Rais. Paní měla vše pod klíčem zamčeno. Něm. Tu věc musíme míti na papíře a pod kolkem. Herb. Jeden kostelník pod přísahou chtěl potvrditi, že Hanka rukopis našel. Herb. Kromě sedlákův, kteří jsou pod kněžským desátkem, ostatní všichni dávají vrchnosti desátý mandel. Herb. Je pod pensí. Štech. Nosí [obecní kozel] hlavu vzhůru, vždyť má naturální byt a je pod deputátem. Čap. Ch. Pod slibem věčného mlčení pověděla jí vzpomínku na hřích Jindřicha Bílka. Vrba. Když byl pacient raněn, nesměl se ho mistr dotknouti pod pokutou 4 zl., dokud nesvolal celý pořádek. Něm. Král pod ztrátou života přikázal [myslivcům]‚ aby nad synem bděli. Něm. To všechno udělám jen pod jednou podmínkou. Kronb. Opustíme pod nějakou záminkou dvorec tento. Pfleg. D zvl. vyjadřuje podrobení nějaké moci, síle, vlivu, péči a pod. [Valdštejn] očekával vpádu sboru švédského pod Thurnem do Čech. Pekárek. Pod papežem Coelestinem III. město pobořeno. Lum. Maršálek měl pod sebou konírny. Tomek. Pořádek v městě máme — já mám teď sedm lidí pod sebou. Štech. Dokud budeš pode mnou hospodařit, poslouchat budeš! Mah. Dorostl pod otcovým vedením v kvítko z čertovy zahrádky. Vrba. Dívka zůstane pod mou ochranou. Pfleg. Kázeň, pod níž žil, ho omrzela. Prav. [Husy] má děvče pod dohledem. Něm. Pod tíží bídy své tvé tělo juž klesá. Vrch. Bylo tedy ve všech myslích pod vlivem známého místa velmi blízko ku představě a porovnání k dostihám. Svob. Přijměte, milý příteli, tyto verše, které vznikly pod dojmem Vašeho obrazu. Vrch. [Královna Alžbětu] co kacířku nenáviděla a pod stráží držela. Tomíč. Poznal Střížovický, že je v manželství pod pantoflem ovládán ženou. Vrba. D vyjadřuje nižší hodnotu, nedosahující jisté výše, meze a pod. Dřív bylo zde přes sto kostelů katolických, nyní je jich značně pod stem. Ner. Poslali sem za vámi vojáky, ale ti zde pod půlhodinkou nemůžou být. Svět. Na jiných místech obilí přeplatil, jinde zas musil pod cenou prodat. Svět. Já svého ječmene pod desíti nedám! Kosm. Proč výsledek obyčejně zůstává pod očekáváním? Jg. Je to pod mou důstojností, abych se mezi ně míchal. Herb. Považuješ to pod svou důstojností, poučit mě nevědomého? Zey. To bylo pod hrdostí starého vojáka. Čap. Ch. Děkanové v důstojenství byli pod rektorem. Tomek. Střední stav jsou všichni lidé volní, ačkoli tuze nízko pod šlechtou stojí. Havl. Měli jej za blbce a pokládali jej za něco pod zvířetem. Zey. Stav školy již po dlouhý čas byl nízko pod kritikou. Havl. D vyjadřuje příslušnost. Živnost jeho byla v městském urbáři zanešena pod číslem jedenáctým. Třeb. Co si myslíš pod tím slovem svědomí? R. Svob. Pšenička byl v městě také pod jiným jménem znám. Prav. Šla do Benátek pod cizím jménem. Zey. D vyjadřuje způsob. Tento turista vidí vše s jednoho stanoviska a pod jedním úhlem. Vrch. Mniši nechtěli podávati pod obojí. Jir. Přijímají pod oběma spůsobama tělo a krev pána Ježíše Krista. Pal. Tento důmyslný člověk věci tyto pod způsobou náboženství předkládal. Čel. Mnoho se prodalo pod rukou tajně. Prav. D Zř. vyjadřuje časovou blízkost. Kam se ubíráš nyní pod večerem? Erb. Všichni pod večerem na zápraží šerém sedali jsme. Čech. Zřím Vás v dálce obě, jak pod večerem tulíte se k sobě. Heyd.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 3025 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 3025