• položiti dok. (co kam n. kde) dáti něco na nějaké místo, umístiti něco někde n. někam tak, aby to leželo. Položil krajíc a kudlu na lavici. Jir. Vytáhl kroniku a položil si ji na stůl. Šmil. [Hráči] položili před sebe každý hrst drobných. Rais. Položila si věnec na hlavu. Zey. Pušku jsem si položil přes kolena. Svob. Kdes nepoložil, nebeř. Přísl. Položil si pohodlně nohy křížem. Řezn. Položila dítě do postele. Erb. Položil unavené tělo své na lože. Šmil. Položil sedlákovi ruku na rameno. Třeb. Svěsil hlavu a položil ji do dlaní. Baar. Položila ruce do klína a zamyslila se. A. Mrš. Čeládka nesměla ani na okamžik položiti ruce v klín zaháleti. Svět. Zamlčela se jako v leknutí, prst položila na rty. Zey. Měla ruku položiti do ruky syna své nepřítelkyně státi se jeho chotí. Svět. Nač ruku položil, všecko se mu dařilo cokoli podnikl. Herb. Chud jsem jako žebrák, nemám, kam bych hlavu svou položil jsem bez přístřeší, bez domova. Šmil. Hlavu položím hned na špalek za její [dívčinu] nevinnosť ručím hlavou, životem. Šmil. „Tedy se podívej,“ obrátil se [pán] ke mně a pěkně mi položil trubičku k oku. Něm. Polož ucho ke rtům nemocného, a přesvědčíš se! Zey. Biřic poroučel, aby s ním na zámek šel, a to dobrovolně, sice že mu položí pouta na nohy dá. Něm. Neklaď si víc, než sníš, ale co položíš, všecko sněz. Hol. [Představený k provinilci:] Mělbych chuť, vás dát položit na lavici dáti vám vysázet „pětadvacet“. Štěp. Voršilu položili v chladné lůžko země pochovali. Pfleg. Dívka deset roků stonala a vyschla, jen ji do hrobu položit. Herb. Vody její [řeky] probily se každou překážkou, která jim v cestu byla položena. Mach. [Biskup se snažil,] aby položil meze všem rozbrojům. Schulz. Položili hráze svatokupectví a nepotismu. Helf. Každým dnem mohla se státi srážka [mezi otcem a synem]‚ ježto by byla položila nevyplnitelnou propasť mezi oběma. Pfleg. Také jim [Hrabec sedlákům] za všechen čas ani stebla na příč nepoložil v nejmenším neublížil. Herb. V poledne jen položil lžíci, a již se chystal opět do města odložil, byl po jídle. Jir. [Hajný k pytlákovi:] Nech srnce a polož zbraň. Šmil. [Obuvník hrající divadlo] ochotně položil kladívko, když divadlo kázalo nechal práce. Jir. Nerad bych byl přinucen položiti je [žádosti] ad akta. Šmil. Avšak položme stranou tu ničemnou hmotnou stránku nepřihlížejme k ní. Čech. Položíme toto měřítko na p. Kapra. Havl. V případě takovém slušno položiti měřítko jiné jinak posuzovati. Svět. Límeček může se nosit zdvižený nebo položený ležatý. Hvězda. [Zajíci] se slechy položenými vrhali se do středu řad. A. Mrš. Přijde-li kukačce čas položiti první vajíčko, je v nesnázi nemalé snésti. Obr. živ. Samička [ptačí] položila čtvrté vajíčko. Hál. Komínky na chalupách byly v trosky položeny obráceny, proměněny. Kos. [Tataři] město zapálili a popelem položili. Hýbl. [Hospodář bude moci čep] popadnouti hákem, oviklati jej a vytrhnouti, až bude chtít položiti rybník nasucho vypustiti. Baar. Přen. Do rukou tvých já položil svůj osud svěřil. Zey. Položila všecko do vůle Boží. Šmil. [Jungmann] jim [žákům] vroucím proslovem položil význam české řeči na srdce důtklivě připomenul. J. Jak. Mluvil jsem to, co mně pánbůh položil na jazyk. Šmil. Byla to rozhodná chvíle; osudy Prahy položeny na váhu. Vlč. Slávu svoji, srdce svoje bohatýrské k nohám vašim položil jsem obětoval jsem. Zey. Noc položila černá svá křídla na les, tmu nasypala kolem nás. Herb. Položil mi otec úkol, vydati se na cestu. Zey. Nepoložil jsem si úkolem, opravovat svět … Staš. Chybiti se mohou cíle, jejž sobě položili vytkli. Šmil. Mysl. položiti železa, oka a p. připraviti, nalíčiti. Ryb. chytati na položenou kde vnadidlo připevněné na udici a vržené do řeky zůstává klidně ležeti na dně. Bot. v názvech rostlin na př. čilimník položený Cytisus procumbens; bytel položený Kochia prostrata a j. D položiti vojsko (kam) zast. umístiti. [Žižka] položil tam pouze posádku nepatrnou. Jan. Nejlépe by bylo položiti čtyři pluky do Lužice. Pekárek. D Lid. posíci, pokositi. Na panském lánu položili žito. Jir. Běžela shánět sekáče, aby louku položili. Rais. Holič s takovou pečlivostí neoholí vous s jakou se tuto [na horách] tráva položí. Hál. D (co, koho) poraziti, povaliti. Vichřice úplně položila 20 ha bukového porostu. Les. práce. Nešikovného jezdce položil [hnědouš] do písku. Kos. Byl to ve vesnici jediný hoch, který ho [Vojtu] položil, a velmi snadno. Nor. Sport. položiti (na lopatky) poraziti (v atletickém zápasu). Žert. [Při státnicích] v duševním zápolení vždy položil [profesor] několik kandidátů na obě lopatky. Vrba. Mysl. zastřeliti (zvěř). D (co) kladením něco zříditi. Na hliněnou podlahu jizby dal položit podlahu dřevěnou. A. Mrš. Nábřeží položením nové dlažby do pořádku přivedeno. Zap. Zdi [byly na faře] obnoveny z cihel, střecha položena docela nová. Herb. Krajinami jejich [Indiánů] položen telegraf. Lum. Z jara položili k němu [hotelu] základy. R. Svob. Padesátiletí položení základního kamene Národního divadla. Mach. Říjnový diplom položil základ k nové ústavě. Herb. Geom. položiti rovinu (třemi body a p.). D býti položen (o osadě, krajině a p.) míti polohu. Lid zaměstnává se ve vsích níže položených hlavně tkalcovstvím. Jir. Fara byla vzdálena, vysoko v horách položena. Svět. D (co čím) pokrýti, obložiti. Znamenitě uměl [profesor] kreslit mapy, ať je položil jakoukoliv barvou, vždy byla plocha bez nejmenší poskvrny. Šim. Tam, kde je nad 45 dělníků ze 100 bez práce, je okres položen černou barvou. Přít. Trávníky jako samety položily stráně hebkou zelení. R. Svob. Stolečky, položené plyšem, [plnily salon]. R. Svob. Krajíčky chleba, pomazané sádlem a položené tenkým krajíčkem uzeného. Auto. [Meč] stříbrem uměle položený vykládaný. Win. Nešel do zrcadla se podívat na jazyk, není-li položený pokrytý, potažený hlenem. Her. D odevzdati, podati, od sebe dáti, (o penězích) vyplatiti. Tatík chtěl do města se pustit, aby při úřadě stížnost položil. Ehrenb. Měl položiti protest, aby majetek pocházející s jejich strany stržen byl ve vír Pernerovského úpadku. Her. [Věřitel] na polovici příjmů zákaz položil. Lada N. Přistoupil a položil svůj hlas. A. Mrš. Jméno jeho [poslance při sněmovním hlasování] bylo vyvoláno, avšak hlas nebyl položen — vyvolaný nebyl přítomen. Her. Tam [na onom světě] mi položíš účty z vychování mého syna! vydáš počet. I. Klicp. Položili tam [na radnici] nějaký poplatek pánům zaplatili. Svět. Však jsem za barák musela položiť osm stovek. Rais. Co měl ušetřeno, položí hotově. Her. D obětovati, věnovati. Máš člověka, který by za tebe život položil. Vach. S obou stran položilo přemnoho statečných bojovníkův hrdlo. Ritt. Rád položím hlavu pro svou vlast! Jir. Bude-li obětí třeba, položíme je. Ner. D zapsati, zaznamenati; uvésti, říci. [Advokát k účetnímu:] Položte do účtu Stoupové poradu jedné hodiny. Staš. Dal si [zeť] shotoviti zápis na statek a položiti do něho, co si přál. Svět. Násobiti jedno číslo druhým znamená položiti první číslo tolikrát za sčítance, kolik druhé číslo má jednotek. Červenka. Uznávám potřebu v této věci několik slov tuto položiti. Havl. Mohli bychom pěkný počet podobných příkladův tuto položiti. Sob. Položil jsem zde doslovně úvahu tuto. Šmil. Bývá slova „hoch“ užíváno tam, kde my bychom spíše položili naše „hluboký“. Ertl. Kniha, jejíž název svrchu položen jest. Pastrnek. Sám hejtman jej pochválil a za příklad položil měštěnínům. Třeb. Černín na každé slovo zvláštní důraz položil. Třeb. Na slovo pan položil [hospodský] pohrdlivý přízvuk. Herb. Položil [vikář] ještě rozličné otázky Stehlíkovi dal. Šmil. D (co komu zač, več) přičísti, vyložiti. Za štěstí to sobě položím, když upevním, co se tu zviklalo. Vlč. To nikdo mi ve zlé nepoloží, držím-li se slov písma. J. z Hv. Jsem dosti liberálním, abych položil liknavost tuto na vrub panujícímu parnu. Her. Lež za pravdu položili. Hol. D (koho, co) oceniti. Položila jste volnost duše nad manželské štěstí. Svob. Kdo by vyznati nechtěl, co zná o jejich [protivníků] úkladech, na roveň bude s nimi položen. Vlč. D připustiti, přijmouti za jisté, dáti tomu. Položme, že by to i pravda byla. Koll. Ale položme třeba, že věc pro dodavatele ukončila zle. Hol. Položme, že byste byl v takové situaci. Staš. D ustanoviti, určiti. Položil jsem svou návštěvu na konsulátě na hodinu jedenáctou. Kop. Položili si [obecní starší] na dnešek první schůzi. Šmil. Páni položili si sjezd v Praze. Tomek. Den slavnosti položen do polovice května. Mach. Žádati budete, aby byl [jarmark] do jiného města položen. Svět. Děj [románu] z větší části do těchto krajin položen umístěn. Něm. V položené lhůtě došlo neméně než 18 projektů [při vypsání soutěže]. Lier. Byla na případ poslušnosti odměna, na případ neposlušnosti trest položen. Durd. Na vaše [uprchlíků] hlavy jsou položeny hezké peníze vypsány. Třeb. D Ob. nechati něčeho. Jeden z nich [mužů] navrhl, aby práci vůbec položili. Rozhlas. [Číšník příteli:] Už jsem to tam [v svém místě] položil. Vach. [Žákův otec k profesorovi:] Myslíte, že by poslechl? Raděj by mi snad studie položil. Böhn. D položiti se lehnouti si, ulehnouti. Položili se na lože a brzo usnuli. Jir. Přes půlnoc pracoval a potom všecek zemdlený šel se na chvíli položiti. Brodský. Položil se na znak [v pramici] a počítal hvězdičky. Hál. Jakmile do nich [kruhů umělců] vkročíš, bude ti, jak bys se do vosího hnízda položil. Sab. Ne, nepoložím se jako žebrák do hrobu, zbohatnu nezemru. Svět. Raději byl bych se [z rozmrzelosti] do rakve položil zemřel. Tyl. Expr. Zasténala [podkopaná máje] a s rachotem položila se na zem padla. A. Mrš. Přen. Zpěv umlknul na chvilku, jako když se vítr položí ulehne, utichne. J. z Hv. Slunce jak ohromný rubín položilo se v znojemský kraj zapadlo. A. Mrš. D Fam. ohlásiti úpadek, udělati bankrot. Dříve měl neveliký obchod a „položil se“, jak se říká mezi obchodníky. Hlad. Věřím, že se tiskárna položí. Neff. D opříti se. [Knížek] položil se na lenoch židle. V. Mrš. Unavena nudou, položila se na zadní polštář kočáru. Krás. Položil se zády do křesla. V. Mrš. Hodlal se vší silou na dvéře položit a je takto vypáčit. Svět. Položil se do okna a pohlížel k horám opřel se lokty. Svět. D položiti se (polem, táborem a p.) (o vojsku) zaujmouti posici, utábořiti se. Tu se vojska položí mezi Blaníkem a Načeradcem a tu se začne boj. Jir. [Žižka] položil se polem u Libně. Jan. Děvínští se položili zálohou do rokliny v temnu lesním. Ritt. Arch. [Hostinec,] kde král hospodou se položil ubytoval se. J. Malý. [Zdeněk ze Zásmuk] hospodou se položí v tom domě. Kram. D rozprostříti se, snésti se. Soumrak položil se na krajinu. Jan. Dusivé ticho položilo se na světnici. Vach. Hlas jí [umírající ženě] selhal, na oči položila se jí mlha. Šmil. Na čelo jeho položily se chmury. Šmil. Únava se položila do jeho obličeje. Hlad. Přes drsný obličej položila se usmívavá nálada. Staš. V. t. položení. Sr. klásti.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1706 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1706