• pravda, -y f. souhlas nějakého tvrzení se skutečností (op. lež). Tělo bratrovo rozsekali na mnoho kusů, a zlatovlasé panně pohrozili smrtí, bude-li pravdu mluviti. Erb. Jádro pravdy v těch řečech spočívalo přece. Třeb. Teď v pamětech svých musím s pravdou ven. Jir. Lékaře uspokojila [pacientova] pravdě podobná odpověď. Svět. Ostatně, on [lékař] jest učený muž, jen co je pravda. Stroup. Odvolávám všecky žaloby proti tomuto pánovi, poněvadž na pravdě se nezakládají. Lier. Pravdou pravdoucí zůstane, že jeho hostinec byl zařízen dosti pěkně. Kos. Pacholek zbledl a dušoval se, že všecko, co řekl, bylo svatá pravda. Jir. Jest s pravdou, že namnoze nejsme přímo vinni [za svou zaostalost]. Lier. Na naši mlčelivost markýzka může spolehnouti; není-li pravda, drahá přítelkyně? Bozd. Nebude zajisté aspoň z části od pravdy, líčí-li [pamětní spis] tehdejší kněžstvo jakožto celkem hrubé a málo vzdělané. Rez. Práv. pravda materielní objektivní souhlas se skutečností; pravda procesní získaná procesním řízením; pravda formální co je uznáno druhou stranou za pravdu; důkaz pravdy. D pravdivé tvrzení, pravdivý výrok, pravdivá zásada. Velké pravdy slýcháme z úst dětských. Bozd. Nelze klasy vzácných pravd a rad ti na těch stránkách bujně předkládat. Mach. D pravda (Boží) souhrn křesťanských nauk, zjevení. Toho bůh nedej, abych já pro krátké muky zradil pravdu svaté víry křesťanské! Pal. Vznešena byla k mistrům učení pražského otázka, zdali obci křesťanské pro pravdu boží válčiti lze. Goll. D správné smýšlení, správný názor. Máš pravdu, příteli, to pivo je dobré. Havl. V jednom byl přece šlechetný jeho přítel ve pravdě. Šmil. Sedláci, dokud císař žil, často dovolávali se této pomoci [soudu proti vrchnosti] a dostávali nejednou za pravdu. Herb. Když za prázdných chvil důkladněji věty tetiny rozbírala, nemohla jí nedávati pravdu. Šmil. Dívka mu za pravdu dáti musila. Bozd. Pes zahleděl se na hosta a vrtěl velkým ohonem. „Ořech — na mou pravdu, je to Ořech — a poznal mne.“ Rais. Račte na dobrou pravdu nám říci: co by vám se lépe zpívalo. Kos. Filos. pravda (objektivní) shoda myšlení se skutečností; pravda subjektivní přesvědčení o souhlase myšlení (výroku) se skutečností. D skutečnost, opravdivost. Antoš slyšel cestou, že udělali ještědští hoši přec jen ze žertu pravdu, Sylva byla od nich žalována a pokutována. Svět. Nevěděla, byl-li to sen anebo pravda. Jir. Včerejší jeho proroctví o dobrém lovu začalo záhy v pravdu přecházet. Tyl. Jsou to roky, když jsem byl ve vašich letech! Zdá se, jako by to už ani pravda nebyla. M. Jahn. Takž mohl po pravdě otec Alexův synu svému vyčísti záhubné zábavy podle pravdy, skutečnosti. Pfleg. Nějaké neprozřetelné slůvko nabylo zřetelnosti, které po pravdě nemělo ve skutečnosti. Šrám. Adam počal zase blázniti, napřed jen v žertu a v dobrotě, až pak se to do pravdy dostalo. Prav. Paní doktorová se při tom smála, ale dědeček viděl, že to mluví do pravdy doopravdy. Rais. Podívav se stranou na smíšky, jimž pověděl do pravdy, hrdě s matkou vyšel dal co proto. Rais. Pubička bral důvody své proti pravdě listiny Boleslavovy jen ze známek zevnějších pravosti. Pal. D právo, spravedlnost. Otec byl už hromadu let na pravdě boží mrtev. Rais. Už jsou, chudáci, na pravdě boží oba. Šim.
  • pravda adv. vyjadřuje souhlas s proneseným míněním, zajisté, ovšem. Pravda, stromy jsou ještě neživé. Marcha. Tvá Milost pravda hned nemůže, je třeba sebrati vojsko. Jir. [Strnádek:] „Dnes vám vzal šunky z komory, zítra vezme pečeni z trouby.“ [Konipas:] „Pravda, pravda.“ Šmil. Má pohádka mi náhle s bohem dává — ach, pravda, starým člověkem jsem zase. Mach. D vyjadřuje dotaz po správnosti proneseného mínění, žádost o souhlas. A chlapeček neplaká, dobře se vyspal, pravda? Herb. Ach, matku moji též jste viděl, pravda? Zey, To je vaše jediňátko, pravda, moje milá? Heyd. Pravda, stařenka mne vždycky chovala? Preis.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1605 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1605