• *proti adv. naproti. Slyšel jsem o vašich novotných kusích. A také je viděl, prve, když jste přišli proti, bez těla Páně. Jir. „Prosím tě, kampak to tak brejlíš?“ ozval se proti sedící hudec. Něm. D na odpor. Kritika se postavila proti. Týd. rozhl. Dokavad se nehlasovalo, nikdo nevěděl, o čem je řeč, a nikdo nebyl ani pro, ani proti. R. Svob. Jal se vykládati své důvody pro a proti. Šmil.
  • proti předl. s dat. vyjadřuje postavení, umístění osoby n. věci ve směru přímo zpředu před někým n. něčím, na protější straně někoho n. něčeho. Stáli proti sobě: obroční kulatý jako soudek, Vojtíšek dlouhý jako šňůra. Šmil. Často o samotě náruč toužebně jsme rozepjali, a když jsme se sešli — chladně proti sobě zas jsme stáli. Ner. Proti němu kovář usedl. Čech. Proti hodinám, visícím na stěně, zasedlo několik [pánů] za stůl. Kam. Měl krámek zrovna proti Panteonu. Zey. V roklině proti sobě čněly dvě řady děr. Herb. Teploměr v kanceláři ukazuje 24 stupňů, na okně proti slunci 34. Herrm. Viděti jest, že vrchové proti severu v rovinu se tratí. Krok. D vyjadřuje směr, směřování v prostoru přímo před nějaký cíl. Židle bouchla, jak ji překotil Medenec, vyraziv od stolu proti Židkovi. Jir. Postaví se [holčina] do výbojné posice proti překvapené dámě. Stroup. Pozoroval tlustého pána, který se šoural proti nim. Merh. Když se k poledni domů vracel, vyběhla proti němu žena. Erb. Odhodila sklenici proti balustrádě. Zey. Tak promluviv uklonil se lehce proti lidu a lid zajásal. Choch. Vzkřikla divoce a vztáhla ruce proti němu. Zey. Obrátil jsem čelo proti večernímu vánku. Zey. Srdce prudce bilo proti prsoum. Svět. Prohlížela proti světlu defektní místa. Šim. Drželať lístek proti světlu. Ner. Posledního dne bylo mu jíti pořád proti kopci do kopce. Javor. D vyjadřuje v prostoru směr n. polohu, které jsou opačné normálnímu směru n. poloze. Překlusavši celou ves, pustila se proti vodě. Rais. Cítil [farář]‚ že stojí se svou snahou k širokému davu v poměru nepřátelském, že pluje proti proudu vyvíjí činnost v nesouhlase s většinou. Baar. Chodil ku předu nachýlen, jakoby běhal po palubě proti větru. R. Svob. Kartáčoval vlasy proti srsti. Hum. kal. Nic mu [Vokounovi] není tak proti srsti jako nějaké plačtivé, pohnutlivé výjevy nevhod, nepříjemné. Herrm. D vyjadřuje poměr, vztah k někomu n. k něčemu. Nejnápadněji choval se proti Anince. Her. Je to stesk po ní [nevěstě]‚ co tě tak chladným činí proti mně? Zey. Vzbudil proti sobě nedůvěru. Pal. V té chvíli pojal jsem proti tetě ošklivé podezření. Šim. Bylť [rada] co diplomat a muž velkého světa proti takovým slabostem shovívav. Svět. D vyjadřuje nepřátelský poměr, nepřátelské zaujetí, nesouhlas, odlišné stanovisko, odmítavý postoj, odpor k někomu n. něčemu. Bojoval proti Litvanům. Třeb. Jiskra sbíral pole proti Huňadovi. Jir. Páni čeští pozdvihli se proti císaři. Herb. Zdvihl se lid sedlský ve zbrani proti svým utiskovatelům. Tomek. Zem i moře proti nám se zdvíhá. Mácha. Musí se postavit proti ničení starých památek stavebních v Praze. Čap. Ch. Ve zuřivém boji vlastní bratr proti bratru stojí. Kraj. Kdo jinak smýšlí, není s námi, nýbrž proti nám. Havl. Byla bys sama proti sobě, kdybys mne neposlechla. Něm. Budou mnozí proti mému pojímání jeho povahy. Zey. Nejsme proti tomu, aby jednoaktové veselohry se předváděly. Zl. Praha. Proti gustu žádný dišputát. Přísl. Otcovi se i to, o čem zvěděl, zdálo býti proti svědomí. Prav. Všude se mi stýskalo, všecko bylo mi proti mysli protivné. Něm. Táhla s matkou proti němu [otci] za jeden provaz Herrm. Nikdy neměl nikoho proti sobě. Svob. Kdyby i proti jeho osobě nic neměli, jestli pak také nic nebudou mít proti jeho stavu? Paleč. Já proti vám takto nemám nic. Paleč. Jestliže Baruška proti tomu nic nemá, ustanovíme dnes den svatby. Hál. Mluvilo se [na schůzi] proti továrníkům. Mach. Kdyby někdo mluvil proti nám, jenom mu nevěřte. Rais. Tolik se už namluvilo a napsalo pro a proti parcelaci. Čas. [Kovář] hřímal proti starostovi. A. Mrš. Napřed podepíše žádost za svolení ku stavbě a potom proti stavbě protestuje. Čap. Ch. Tys obrátil mne na dobrou českou víru, proti níž takořka po celý život vzpíral se duch můj. Šmil. Hanuš zatvrdil se proti dobrým radám. Šmil. Jednala proti vůli svých rodičů. Jir. Jal se [Viklef] vystupovati také proti učení církve. Pal. Za ten krátký čas nový kancelářský dovedl proti sobě popuditi celou obec. Herb. Nepamatuju se na nic, co bych proti ní [koedukaci] mohl uvést. Jir. Mlč, hochu, nesmíme se proti Pánu Bohu prohřešovat. Něm. Poslyš další žaloby, jež svědčí proti mně. Třeb. Její hlava samovolně proti vůli ukláněla se na zad. R. Svob. Nenávist její proti ženění a vdávání zmizela. Prav. Intrika farářova proti milencům přišla mu vhod. Šmil. D vyjadřuje neshodu s něčím, co je obvyklé, co lze očekávati, co se vyžaduje. Vyprovodil je [hosty] a proti všemu zvyku ani jich zahradou neprovedl. Baar. Evička proti obyčeji volila si na oděv prosté látky. Svět. Muselť jsem náhle, proti nadání, do Prahy na študie odejit. Tyl. Milenec její vrátil se proti všemu očekávání za měsíc. Zey. Kdo tak proti slibům jedná, tomu na lásce mé mnoho nezáleží. Čes. Thalia. Proti císařovu glejtu byl u vězení vsazen. Jir. Opustí proti přísaze kališnickou stranu. Havl. Křesťané v Radovíně víru svou často i proti přesvědčení zapírají. Prav. Proti radám svých přátel odjížděl do krajského města. Vrba. Včera jste se proti zápovědi vrátila do Prahy. Ner. Bude skutečným králem, ač proti právu korunu si dal postaviti na hlavu. Jan. Běda tomu, kdo se provinil proti svatým přikázáním! Čech. Ztratila stud panenský, který se hrozí všeho, co jest proti počestnosti. Prav. Babička chybila proti panským obyčejům. Něm. D vyjadřuje ochranu, obranu před něčím nežádoucím. „Proti věku — není léku, vypij třeba apotéku,“ řekl [lékař]. Baar. Proti stáří žádného koření není. Heyd. Jen duši schránil [čas] proti starobě. Pfleg. Natrhal rozličných bylin a trav a proti všem nemocem je schvaloval. Prav. Proti souchotinám kočky jíst. Něm. [Prof. F.] doporoučí [proti choleře] hygienickou profylaxi, tedy ošetřování těla proti vlivům počasí. Ath. Přivez si něco proti kašli. Baar. Strojil se, že užije posledního prostředku proti nudě — spánku. Jir. Paraplátka a závoje, nástroje proti dešti a slunci. Rub. Posadil si čepici na hlavu, co ochranu proti sálajícímu slunci. Ner. Krev silných je imunní proti jedu. Břez. Zdráv a proti bouřím utužen se šťastně navrátil zpět. Hál. Vosa za křídlo upoutaná počala se zoufale brániti žíhadlem i kusadly proti holi. Herb. Vy jste pojistil své nářadí proti ohni? Ner. Nákladná proti krádežím opatření. Svět. D vyjadřuje srovnání, zvl. dospívající k protikladu. Oba dva nedospěle vyhlíželi proti těm starým pijákům. Prav. Pocítil nad sebou mistra, proti němuž jen chatrným je hudlařem. Šmil. Objala jeho paže nad lokty, — bylať proti němu tak malá. Čap. Ch. Což je perel barva stkvělá proti zoubkům tvým. Ner. Ticho [v Padolí] tak hluboké proti pražskému hluku působilo konejšivě. Jir. Zlé svědomí Richarda III. jest ničím proti tomu, co se ozvalo v prsou Velenových. Krás. Což jest krása proti rozumu! Hum. kal. V celku truchlohra naše proti dobám minulým klesla. Zl. Praha. Proti starému věku měla [nová společnost] výhodu čistšího náboženství. Zey. Na „velkou“ o boží hod sešlo se proti jindy lidu pravá hrstka. Třeb. Hotov jsem vsaditi sto dukátů proti jedinému. J. z Hv. „Groš proti stovce vsadím,“ psal farář, „že vězí v tom [udání] jistá paní.“ Šmil. D Zast. vyjadřuje záměnu, výměnu hodnot ve výrazech placení, náhrady; za. Vždyť se bude dnes jednati o to, aby rychtář tě u pánů z vojny vymohl, rozumí se, že proti hotovému vyplacení. Sab. Vyžaduje si redakce na Vondrejcovi, aby obsah „předsmrtné rozmluvy“ s Hejholou sepsal a redakci „proti přiměřenému honoráři“ zaslal. Čap. Ch. Pachtýř proti náhradě pole vydá. Baar. Nechtěli Všudybrala ponechati proti kauci na svobodě. Paleč. Vyzdvihovati sobě může u notáře podporu proti náležitému potvrzení na příslušné potvrzení. Her.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1361 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1361