• první čísl. řad. mající v pořadí číslo jedna, prvý. Šel do prvního poschodí. Mach. A tlesklo políbení první, druhé, třetí, čtvrté. Mach. První rok dostal za odměnu své tichosti o celoroční zkoušce [ve škole] rohlík. Ner. Měl jsem tehda při tom prvním a posledním podání ruky jakousi směšnou úzkost. Šim. Sláva králi našemu Ferdinandovi Prvnímu! Don. Nemluvíval jsem s ním [domácím] leda několik slov, když jsem o prvním přinášel nájemné první den v měsíci. Rais. Tož jí [komptoiristce] dá na prvního patrně zase výpověď. Mach. Ten dělník perem i ten dělník dlátem máj první vítá v zanícení svatém den 1. máje. Vrch. Mimo tyto dva [studenty z vyšších tříd] bývali tam [před reálkou] ještě dva malí z prvních tříd nejnižších. Svob. Lékař oddílu může dokonce sám provésti i nutné a ne příliš těžké chirurgické zákroky prvního stupně. Rozhlas. Přijměte také mou gratulaci, byl to úspěch první třídy. Čap. Ch. Měli to zde [na Chodsku] všecko hned z první ruky, protože stará bavorská silnice mířila z Řezna přes Lesní Mnichov, sedlem Klenečským překročila pomezní hvozd nejdříve. Baar. Zašlete mi novellu svou třeba jen z první vody napsanou, ale celou první, ještě nepropracovaný rukopis. Svět. Přen. Pan přednosta, mluvil-li úředně jsa střízliv, vyjadřoval se slušně, hledaně — jinak ovšem bylo, měl-li v prvním poschodí byl-li opilý. Kosm. Lebeda už měl hodně v prvním patře. Herb. Lid. Deť nezalikujeme po první, a co Habrůvka Habrůvkó stojí, taková nehúcta se ženám nestala nikde jako nám po prvé. A. Mrš. Za první, řekněte mi ještě, pane plukovníku, zdali si pan Leopold tu nevěstu sám vyvolil? za prvé. Tyl. Voj. první záloha příslušníci zálohy až do konce roku, v němž dovrší 40. rok věku. Mat. početní výkon prvního stupně sčítání a odčítání; rovnice prvního stupně lineární. Hud. první soprán, tenor a p.; první housle, klarinet a p. Gram. první pád nominativ; první osoba; první stupeň positiv. D (komp. prvnější, sup. nejprvnější) předcházející jiné v pořádku místním, vpředu jsoucí, přední, místně blízký. Po hodině přiběhla [Adélka] k babičce s velikou radostí, že už umí všecky písmenka na prvních řádcích. Něm. Patřte do této bledé tváře a oběste se na prvním trámě, jestli že umře. Štěp. Pan biskup, ač seděl v lavicích „nejprvnějších“, ani neviděl divokého jeho hlášení [při zkoušce] — neukázal svým prstem na Hložka Jana. A. Mrš. A že jest první G v mém názvu Georg, má [král] v mysli domnění, že já [Clarenc] to jsem. Dou. Když jsem [král] bojoval, byl jsi mezi prvními; když jsem odměnu rozdával, nebylo tě ani mezi posledními. Klicp. Pohledl [Torelli] na nejprvnější černovlasou jezdkyni. Jir. První místo [divadélka jsou] dvě červeně obarvené stolice a zvláštní prkno pod nohy. Havl. Platí-li to [výrok] o české zemi vůbec, platí výrok ten o Praze v řadě první. E. Jel. D předcházející jiné v pořádku časovém. Křest se jmenuje nejprvnější svátost, protože dříve musíme býti pokřtěni, nežli kterou jinou svátost přijmouti můžeme. Podlaha. Jak se sedláci pod Josefem druhým zdvihali, Ještědští první k nim se přidali. Svět. Pantáta náš snád nejprunější(sic!) tady ve vobci se k ní [víře] přihlásil. Nov. Kde se odbývala na okolí nějaká slavnost církevní, tam musila ona [rychtářka] být první. Svět. Smrtelná bába sama na první pohled rozpoznala, že Jirák stůně těžkým zánětem plic, a rychle poslala pro lékaře. Baar. [Pan Prošek] dobyl si srdce její [babičky] na první setkání milou svojí srdečností a pěknou tváří. Něm. Žemla obsloužil kupce, kteří v první chvíli po otevření krámek naplnili. Herrm. První láska — báchorkou mi pouhou. Čech. První vyhrání z kapsy vyhání. Pořek. Přijel jsem, a první moje bylo k paní Kateřině. Něm. V čas ohně má být nejprvnější, co člověk k sobě vzít má, chléb, pak se nezmate. Něm. Na jarmaku v Klobúcích nebo v Hustopečích bývali první a poslední od začátku do konce. Herb. Zakládáš novou domácnost — a u Pepičky to musí vypadat aspoň jako u nás — a to je tedy všecko, od prvního do posledního. Herrm. Kdo musí první poslední koupit, jako my, ten to [drahotu] pozná! Her. Lék. první pomoc. D počáteční (obsahující první část něčeho souvislého). Zotavivši se trochu z prvního pohnutí, prohlédla [Vanda] dále balíček. Ritt. Vzduch začal se protmívati prvním soumrakem. Jir. Ona mladá v prvním rozkvětu, on starý mládenec. Něm. Nesmíte mít za zlé, bude-li se mi první čas stejskat z počátku. Rais. Už musím jíti, Verunko, dokud matka v prvním spaní trvá. Něm. Vedli je [dítky své] od nejprvnějšího mládí k nábožnosti, modlívali se s nimi. Prav. D Poněk. zast. dřívější, předchozí, někdejší. Šat pýchy první s duše svojí svlíkám [Hilarion]. Vrch. Navracují [léky] pracovitým okamžitě prvnějšího zdraví. Am. Ledva tři léta minula, a Hněvsa se opět navrátil k prvnější své divokosti. Ves. K tomu dodejme, že v trojverších jest co do východu mužského táž neúprosná pravidelnost, již hodlám dle prvnějšího vzorce takto naznačiti shora uvedeného. Vrch. Tam [v druhé truhličce] ležely šaty růžové barvy, jakož i všecko ostatní potřebné. Jediné pantoflíčky musela [Popelka] z prvnější truhličky vzíti. Něm. D předcházející jiné co do významu n. hodnosti, základní, důležitý, podstatný, hlavní, významný. Plnozvuký její orgán stoupal chromatickým meandrem do výše v úplném klidu, jaký je první podmínkou odborného hlasového trainingu. Čap. Ch. Vůbec se mi zdá, že jest první povinností dobré knihy, by nás bavila. Bozd. Když ale dne 14 září konečně do Normberka dostal se [Sigmund]‚ byla první jeho starost opět o radu. Pal. Vyvedení [obrazu] chválit nemůžeme, jelikož se tam proti prvnímu zákonu malby, že se ní totiž ruch (pohyb) vypodobniti nemůže, hrubě hřešilo. Havl. Byl jeden z prvních boháčův v městečku. Šmil. A skutečně ti výteční, divuplní bratří dědili slušné jmění továrníka Ivančického, ba — co bych to zamlčovala — oni byli první dědici. Kun. Dámského střihače prvního přijme. Nár. p. Jen jediná nemilá se přihodila o svadbě věc, Ambrož, který měl jako první mládenec nevěstu do kostela vésti, se nedostavil. Svět. Kníže si jej [Radostu] velice oblíbil, ba i první dáma u kněžny a rytíř Mostivín jsou na jeho straně. Chmel. Byl to laurový strom, do něhož velký Bonaparte, tenkráte první konsul, v předvečer bitvy u Marenga slovo „battaglia“ byl vyřezal. Zey. [Kníže] důstojnost prvního minystra(sic!), v kteréž si Hohenperk dotud tak hrdě prováděl, na Woldemara přenesl. Sych. Seznámil jsem se s prvním milovníkem onoho divadélka. Čech. Ona [herečka] chce hráti jen kněžny, hrdinky, první role. Čech. Ve škole [děti] bývaly první, teprve v posledních dobách se hoch nějak horšil. Rais. Míval patrně první slovo a nešetříval také nikoho ve všem rozhodoval. Svob. Jsou to samí loupežníci, a ten nejprvnější mezi nimi umí čarovat náčelník. Něm. Voj. první důstojník služebně nejstarší důstojník po veliteli baterie a jeho zástupce. Círk. první dignitář v kapitole děkan, probošt; první kardinál mimo Řím kardinál-legát a latere, mající přednost přede všemi ostatními kardinály.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1151 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1151