• ruka, -y f. (1. a 4. pl. ruce, 2. a 6. pl. rukou, 3. pl. rukám, 7. pl. rukama) dolní část horní končetiny s prsty a dlaní, uzpůsobená k držení předmětů a k práci; horní končetina celá. Ruka jeho [muže] hmatá po dřevěné ploše. Ner. Dávno tomu, co mne posledně žehnaly staré její [babiččiny] ruce. Něm. Vzal péro do ruky a podepsal. Pfleg. Dáte je [psaní] jemu do ruky a nikomu jinému. Šmil. Já housle vzal jsem v ruku po létech doma zas. Sova. Vzala královna Lidušku za ruku a vedla ji do třech pokojů. Erb. Na to podal [pán] Dobrunce ruku. Něm. Tvá milá ruka moji tiskla ruku. Vrch. Políbila otci ruku. R. Svob. Bílýma rukama tiskla rusé svoje vlasy na spáncích. V. Mrš. V ruce mačkal malý, měkký klobouček. V. Mrš. Jakoby zrcadlo po léta byl neměl v ruce. Čech. Vysmekla se jí [výhoda] jako hladký úhoř z ruky. Šmil. Opřel si ruce v bok a posuzoval dobytek. Herb. Farář mnul si stranou radostí ruce. Šmil. Nebožka žena by spráskla ruce nad hlavou. Kun. A ruce lomí v koutku kdes a pláče. Mach. Spínal ruce k nebi. Furch. Chvatně ukazoval rukou ve stranu tu. Jir. Kopulent mávl rukou. Dyk. Za nimi kráčela služka, nesouc na ruce asi dvouletého, hezkého chlapečka. Jir. Hoši na hlavy se staví, po rukách chodí. Baar. Vzav Jeřábka pod rukou, vedl ho odtud. Kop. Celý byl rozlámaný a necítil rukou. Prav. Nechtěl byste si se mnou na čtyři ruce něco zahrát? Staš. Jako by byla ledová ruka naň sáhla. Šmil. Co jsem se jich nachovala, z ruky na ruku překládala. Rais. Žádný jiný než-li já neměl prvorozené její dítě držeti při křtu na rukou. Šmil. Přeji mnoho útěchy v jasných dnech letních a tisknu Vám ruce vroucně. Břez. A ruce naše, zapjaté v magický řetěz rukou nesčíslných, chvějí se proudem bratrské síly. Břez. Když nastal poplach ve všech domech — u Kučerů byli jako bez ruky nevěděli si rady. Herb. Manka si vybrala ítrnici jako ruku dlouhou. Baar. [Uviděl] mladé děvče u okna ruku v ruce s panem doktorem držící se za ruce. Til. Takové ruce najdeme u kupců, prodavaček a podobných a proto tento typ poškození nazýváme někdy „kupecké ruce“. Venk. Přen. Otevřeným oknem sáhne sluneční ruka do pokoje. K. J. Ben. Ticho a samota kolem něho měly těžké ruce. K. J. Ben. Nechť zuří bouře, maják čelo zdvíhá i ruku granitovou, z které hárá zář Promethea. Vrch. Strašlivá podoba starého dubu daleko nad jámu natahovala zkřivené ruce. Mácha. V jich [rostlin] trsy ob čas ruka větru sáhla. Vrch. Z tvých vlasů ruka přírody si půvab ráje spředla. Ner. Když tě ruka štěstí hladí, učí se tě znáti zase dávní tvoji kamarádi. Švan. Vše zničí morná ruka času. Prav. Sport. (při kopané) dotknutí míče rukou některého hráče (mimo brankáře), trestané trestným kopem. Pošt. znamení ruky tři křížky místo podpisu, neumí-li příjemce psát. D v četných ustálených spojeních blíže určuje a doplňuje děj. Sepjatýma rukama za to prosil úpěnlivě. Šmil. My vás rádi vidíme, na rukou bychom vás nosili ve všem vám vyhověli. Herb. Budeš mi jednou ruce za to líbati velmi děkovati. Šmil. Kdo si prohlédl dobře mladočeskou politiku, vypočte si na prstech jedné ruky, že Mladočeši jsou tak ženerósní snadno. Čas. Ó venkované, chci vám stisknouti ruku uvítat vás. Klášt. Slušno, abychom ruku podali k smíru smířili se. Klicp. Člověk musí přece podat štěstí ruku využít příležitosti! Hvězda. Rodiče jeho našli mu dobrou nevěstu — na kanceláři se to zapsalo, pan farář jim ruce svázal oddal je. Herb. Hněv je pojal nad Evou, že se opovážila ruku vložiti na jejich dítě tělesně je potrestati. Prav. Vnuk sám na sebe ruku vložil usmrtil se. Jir. Pod tebou [prapore] Čechové ať s mečem v ruce stojí připraveni k boji. Ner. Žádám zadostiučinění se zbraní v ruce v souboji. Šmil. Čeládka nesměla ani okamžik položiti ruce v klín zaháleti. Svět. Tu přijde touha ruce svoje složit a oddychnout si z hluboka odpočinout si. Dyk. Můžeme nečinně zastrčit ruce do kapes oddat se nečinnosti. Přít. Chlap líná nechce rukou pohnout vůbec nic pracovat. Mer. Mně se stalo tím právo, aniž bych byla hnula rukou bez námahy! Šmil. Když měl plné ruce peněz, byl skoro lakomý mnoho. Lid. nov. O jednom z nich prohlásil, že „bere rukama i nohama“ je velmi úplatný. Přít. Tu svou pensi pobere jednou rukou je malá. Herrm. Myje si zkrátka ruce docela dělá se nevinným. Her. „Rozumíte, pane Majere?!“ umýval si ruce Baum vzdával se odpovědnosti. Staš. Ruku na srdce: Odsoudíme také člověka pro hlad na šibenici řekněme si upřímně? Lier. Podejte jim prst, chytí vás hned za celou ruku dejte jim maličkost a budou chtíti stále víc. Něm. Inu, čisté ruce vzal do hrobu, ale bídu tady nechal zemřel poctivý. Šim. Nechej toho, máš panské ruky nejsi zvyklý tělesně práci. M. Jahn. Zdá se mi býti nevhodno tak ochotně dávati ruce vzhůru už na pouhou zprávu, že průmysl se mračí vzdávati se. Přít. Operetní tenor ztratí náladu, nezatleská-li mu obecenstvo po jeho písničce, čili — jak v divadelní hantýrce se říká — „sedí-li si na rukách“. Nár. p. Nikdo ve vsi neměl téměř o ní [známosti] zdání, až když byla ruka v rukávě bylo vše dojednáno. Šmil. To je pohnutka, jež mně dnes péro do ruky vložila donutila psáti. Šmil. Karet nevezme do ruky vůbec nehraje. Šmil. [Dcera] mi nechce nic jiného do ruky vzíti, nežli to přádlo nic jiného dělat. Erb. Neví, co honem vzít do ruky co začíti. Herb. Hraběnka mne žádala, bych odevzdal Vaší milosti císařské tento list k vlastním rukoum přímo. Bozd. Zpívala jsem si a práce mi šla od ruky, jak by hrál dobře se dařila. Něm. Práce jim od ruky jen lítala. Prav. Co zde jsou, jde zboží rychle od ruky na odbyt. J. z Hv. Neodbýváme to, jen aby to bylo z ruky? aby se prodalo. Maj. Povážíme-li, že se tyto malby provádějí od ruky, bez šablony, jest se nám věru podiviti zručnosti a obratnosti slováckých malířek bez mechanických pomůcek. Herb. Podívejte se na ty plstěné roury na jejich hlavě; ty se nejspíš lijou, neboť kloboučník by jich od ruky nedoved. Ner. [Dívala se,] jak jí zas práce pod rukama hrála dařila se. Rais. Kdybych mermomocí chtěl jej [náboj] dostati, umřel by mně třeba stařec pod rukama hned při operaci. Šmil. Dílo rostlo mi přitom pod rukama při práci. Tomek. Neměl ani jediného nemocného pod rukama neléčil. Ner. Pod rukou mi zmizel neočekávaně, záhadně. Klicp. Pod rukou se mi všecko ztrácelo, co jsem začal, vše se hatilo během práce. Svob. Dověděli jsme se toho pod rukou tajně. Ner. Ceny všeho stoupaly do závratné výše. Jen tu a tam pod rukou bylo lze něco koupit. Přil. Hleděl si přilepšovat a chytal pod rukou slepice. Hol. Zejména porážky na černo a řemeslný obchod pod rukou budou trestány nezákonný, černý. Več. Čes. sl. Povídky psával obyčejně po kusech do čísla, sazeči takořka pod ruku v poslední chvíli. Fil. Dnes všecko padalo z ruky, nic se nemohlo najít nedařilo se. Her. Mívajíť i nejbedlivější spisovatelé v spisech svých místa, kde péro se jim z ruky vysmeká nepíší tak dobře. Šmil. Vyrazila mu trumfy z ruky odzbrojila ho. Dur. Věc je jistě důležitá, neboť jí vyrazíme svým odpůrcům z rukou zbraň a dokážeme, že všecko jejich povídání o kultuře je planým žvástem vyvrátíme důvody. Vrba. Je možno i při tomto osvětlení dělat momentky z ruky bez stativu. Lid. nov. Prodej a nákup jatečných zvířat od oka čili z ruky byl odstraněn bez vážení. Lid. nov. Tahle Skřivánkova žere z ruky je krotká, je drzá. Čap. Ch. Tonička šla z ruky do ruky, každý ji chtěl ještě naposledy provést brali ji k tanci. Rais. Střevíce koupené šly z ruky do ruky, každý je prohlížel podávali si je. Prav. Tak cestuje pochybný tento majetek z ruky do ruky mění majitele. Svob. U mne se platí hotovými a jde to z ruky do ruky. Prav. Je pěkné od něho, prokáže-li nám službu; je přirozeno, žádá-li za ni platu. Z ruky do ruky něco za něco. Dyk. Vše šlo takřka z ruky do ruky hladce. Jan. Role ve hře evropského pokroku přešly z rukou do rukou vyměnily se. Přít. Lidé prskají slinou a roznášejí tlachy, ale za ruku není je možno chytiti usvědčiti je. Přít. V tom je ta klička, že nemůžeme mu [Mrštínovi] přijíti za ruku usvědčiti ho. Šmil. Vždyť jsem stále v rukou [při tanci] stále tancuji. Táb. Svýma rukama si vydělal, čeho mu potřebí bylo. Šmil. Vy se opíráte oběma rukama proti všeobecnému proudu ze všech sil. Šmil. Vyčítal jí, že vyhazuje oběma rukama příliš mnoho. Rais. Není pochyby, že bude v Aptovci i několik málo křesťanů, kteří se oběma rukama chopí příležitosti, aby naše kapsy odřeli velmi rádi. Hol. Baron Krušina dá vám dceru oběma rukama. Šmil. Nejsou všichni drazí spoluobčané srozuměni s patronou navrženou, ano se mnozí rukama nohama proti ní brání všemi prostředky. Ner. Na to jsi měl pomysliti ty, když si vražednou ruku proti knížeti pozdvihoval pokoušel se o vraždu. Choch. Král Dioklecian pohan Dorotu pannu křesťanku odsoudí, aby umřela rukou katovskou byla popravena. Něm. Zdá se, že atentát byl velmi promyšlený a zkušenou rukou vedený. Hlad. Zde u hradu Zbečna klesl rukou zákeřnickou mladistvý Břetislav II. byl zákeřně zabit. Zel. Vlastní rukou spustil ji s otcem do hrobu sám. Šmil. Oni pilnou rukou je [grunty] budou obdělávati pilně. Herb. Smíme ji však sotva odmítnouti lehkou rukou lehce. Šus. Jednoho dne zahubil jsem člověka, tím hůře, že z rozmaru, jaksi jen levou rukou mimochodem. Šrám. Skutečnou kulturní rubriku mají pouze Slovák a Národnie Noviny, v ostatních se dělají tyto rubriky levou rukou jako něco vedlejšího. Brázda. První sáhl odvážnou rukou v časový proud a vynesl z něho postavu plnou života odvážně. Zl. Praha. Společnou rukou musíme proti škůdcům svým společně. Třeb. Mistrovskou rukou vyšívaný koberec. Ner. Prodal celý svůj majetek obratem ruky rychle. R. Svob. Obratem ruky dovedeš udělat z případu ředitele Čabana případ můj snadno. Kun. Proto je obvaziště zařízeno tak, aby se dalo obratem ruky složiti, naložiti a dopraviti dále snadno a rychle. Rozhlas. Neměl šťastnou ruku ve volbě svých lidí neměl štěstí, obratnost. Mach. Nač ruku položil, všecko se mu dařilo co začal. Herb. K poslední práci přiložil ruku spisovatel teprv r. 1392 začal ji. Pal. Třeba trochu ruky přiložit pracovat. Hol. Tu měl Boleslav ruce plné práce spoustu. Ritt. Byl živ jen na ruce tím, co si vydělal. Her. Jsem z ruky živ a ztuha prací rukou. Slád. Žili jen od své práce, z ruky do huby, jak říkáme chudě, bez prostředků. Prav. Jen tak živobytí tluču z ruky do huby bídně. Jah. Každá maličkost jde jeho rukama o všem rozhoduje. Čas. Hádalo se, že ve vykonaném zločinu má též své ruce účast. Prav. Do dneška jsem rád, že jsem v té věci neměl ruce. Klost. Pokorná ochotně zastává mladou hospodyni, která ve všem volnou ruku jí ponechává volnost. Prav. Napoléon nabízel Prusku spojenectví a dával mu volnou ruku zabrati Hannoversko, Hessensko a Holštýnsko. Čes. pol. [Francie] dala Italii volnou ruku v Tripolisu. Přít. Půjčil mu peníze, aby měl „volné ruce“. Něm. Peníze jednou přijaté mají hroznou vlastnost, že svazují ruce na vždy. Přít. Nejistota o vlastní budoucnost svazuje [úředníkovi] ruce bere možnost rozhodování. Přít. Těm všem by se mělo říci ruce pryč od nejkrásnější a nejsvětější věci spoluvýchovy mládeže nepleťte se do spoluvýchovy. Čes. sl. Někdy strávil u něho [zahradníka] celý večer, dívaje se mu do ruky, když buď košíky pletl neb si něco kreslil dívaje se, jak pracuje. Něm. Společ. „Ruku líbám, milostpaní,“ pozdravovala paní správcovou uctivý pozdrav určený ženě. Šim. Stav. vyzdívání přes ruku vyzdívání vnější strany budovy z jejího vnitřku. Pošt. do vlastních rukou poznámka na poštovní zásilce upozorňující, že může být zásilka vydána pouze adresátovi. Zeměd. skok z ruky výběrové připouštění u koní a hovězího dobytka. Práv. ručení rukou společnou několika lidí za celou pohledávku. Prodej z (volné) ruky nikoliv úředně, nýbrž přímo majitelem. D v některých ustálených spojeních, jež vyjadřují držení něčeho, vliv na něco, moc, vládu, převahu nad něčím. Já musím mít nějaké peníze předem v rukou, ne na vrbě. Švan. Lepší vrabec v ruce nežli holub na střeše. Štol. Komu karty v ruce šustí, toho Pán bůh neopustí kdo hraje karty. Hol. Díla samého jsem nikdy v ruce neměl nečetl jsem je. Šmil. Od roku 1416 Lanžhot i Týnec byl v rukou Sulíka z Kounic v majetku. Herb. Kdo bude míti v rukou výrobu, bude pánem světa v moci. K. Čap. Je to v naší moci, v našich rukách. Svob. Všecko je v rukou Božích. Jir. Budoucnost má Bůh v rukou. Něm. Jste v dobrých rukou. Ner. Mám vás v ruce, holenkové. K. Čap. Já nikdy je [noviny] do ruky nedostanu neseženu. Svob. Já, kdybych takového chlapa dostal do ruky, zatřás’ bych jím. Ner. Dostala se mi do rukou sbírčička básní knížete Nikoly náhodou jsem získal. Hol. Vy jste to vzal nadobro špatně do rukou začal. K. Čap. Ty Rosmere, měli bychom přece ještě jednou vzíti život důkladně do rukou začíti nově žít. Šrám. Račte vzít rozum do ruky rozumně uvážit. Staš. Vemte voči do ruky — slepejšové dívejte se dobře. Štech. Tučné úroky ponese [podnik], vezme-li on, zkušený divadelník, otěže do ruky začne-li jej říditi. Šmil. Statek přišel do rukou dvou starých panen. A. Mrš. Orlean dostal se do rukou Němců. Hol. Do rukou vašich osud kladu svůj. Zey. Padl [otec] nesvědomitým lidem do rukou. Jir. Hřebec se dostal do rukou nepovolaných. Baar. Skládali peníze své do rukou kněží. Pal. Složil do rukou císařových přísahu. Mach. Kdo se na radnici přihlásí, deset karolínův na ruku dostane v hotovosti. Bozd. Dejte mi skromná procenta a něco na ruku, a já jsem váš. Lum. I dáno mu pod ruku zvláštní oddělení jezdců pod velení. J. z Hv. To byla jeho pěchota, která tu měla pod rukou takměř hlavní uzel skoro všech lesních cest. Ritt. Pod jeho pečlivou rukou vyrostla dcera Anna. Svob. Titulní úloha došla v rukou pana Šimanovského jen prostřední platnosti. Ner. Na ostatní doléhá těžká ruka maďarisace. Čas. Ve dveřích zasáhla ho ruka spravedlnosti. Herb. Z osudu rukou vzal jsem svůj los. Slád. Po dvakráte vás z rukou smrti vyrvalo [štěstí]. Mik. Měl [ředitel] dlouhé ruce, všude přístup a uměl jednati skrytě měl velký vliv. Rais. Ozbrojená ruka českého krále ukázala se aspoň zatím silnější státnických úspěchů Rudolfových. Šus. Nic nám nepomůže než „silná ruka“, t. j. hrubá donucovací moc. Z. Nej. Hnutí železnou rukou [bylo] zardouseno. Čap. Ch. Otec ukázal pevnou ruku, která doposud bděla nad dceřiným vychováním. R. Svob. I na těch [chalupách] lpí už z polovice židovské ruce. A. Mrš. Co Prahy dobyl [Jiří]‚ za ta tři léta, jak je všude jeho ruku znát. Jir. Vymkly se mi z ruky ty děti. Mach. Pásmo událostí vysmeklo se z ruky Parnassiiny. Šmil. Nemyslím, že bych ji [milenku] pustil z ruky vzdal se jí. Mah. Nechápu ho, že dal vítězství z rukou. Bozd. S holýma rukama jsem přišel do Prahy bez prostředků. Šim. Nepřivede si do domu ženu s holýma rukama chudou. Šmil. Nechtěla jsem přijet s prázdnýma rukama aniž jsem něco přivezla. Kun. Prchnouti! — — S holýma rukama?! A kam? beze zbraně. Jir. Strana práce vyšla z voleb s prázdnýma rukama bez mandátů. Přít. D v některých spojeních vyjadřujících blízkost, dosažitelnost n. vůbec nějakou vzdálenost. Teď když mám ovoce své práce na dosah ruky, mám se nechat strhnout od nějakého podivína? velmi blízko. Křel. Druhý důvod je na dosah ruky nasnadě. Rozhlas. Myslil [o Dorle]‚ že je tak blažena po ruce hraběte po boku. Něm. Na rohu šťastnou náhodou padl mi do rukou ponocný potkal jsem ho. Herrm. Proto dohlídne hospodář na pacholka, aby si na zítřek shodil sena pro koně s hůry někam k ruce nablízko. Herb. Vždycky nějaký nový vtip má po ruce připraven. Šrám. Každý bojuje za sebe všemi prostředky, které má po ruce. Durd. Tolik peněz právě po ruce neměl na hotovosti. Šmil. Když byla po ruce hospoda, museli jsme pít nablízku. Rais. Vít usedl na kozlík téhož vozu, aby byl po ruce, kdyby bylo něčeho třeba mohl pomoci. Jir. Rozbíjel, co pod ruku došlo. Herb. Co jim pod ruku přijde, to snědí do blízkosti. Něm. Jedna druhé se vyptávala, co druhý den před rukama mají hodlají dělat. Něm. Měl tak asi čtrnáct ochotných a dobrých hudebníků při ruce k pomoci. Šmil. V šuplíku ve stolku bylo babiččino šití a hromničná svíčka, kterou babička vždy při ruce měla pohotově. Něm. Je to u ruky blízko. Jah. Leželo to [pole] z ruky; mně to bylo těžko obdělávat daleko. Staš. Jih a sever, pinie a smrk podávají sobě zde ruce stojí vedle sebe. Ner. Záplaty se všech končin světa podávaly si na něm ruce. Staš. Je to právě slzavé údolí, kde si moudrost podává ruce s humorem spojuje se. K. Čap. Hřích hříchu podává ruku jeden hřích rodí druhý. Prav. Věděl, že bude tkalcův zpěv míti hnedle z prvé ruky přímo vedle. Rais. Vše bylo u něho z druhé ruky odkoukané. Dyk. Jest pro divadlo naše nedůstojné, abychom vše bráti museli teprv z druhé ruky cizím prostřednictvím. Zl. Praha. Jen noviny si ještě držel z druhé ruky po jiném předplatiteli. Her. D v některých předložkových vazbách vyjadřujících umístění n. směr podle mluvčího. Hned po levé ruce se ti objeví železné dvéře. Bendl. „Dej Bůh!“ — ozval se Petr Rosemberk, Karlův soused po levé ruce. Klicp. Bujnorodá pšenice a takové též žito po levé ruce bělostí svou oznamovaly, že na srp čekají. Klicp. Ostatek města obchází potok, kterýžto na překážku maje vysoký skalnatý vrch, musí se uchýliti na pravou ruku. Rulík. Dole k pravé ruce [na písemné žádosti] ve všímožné krátkosti obsah prosby bez všech důvodů se opáčí. Tandler. D v některých spojeních vyjadřujících dobrou shodu, přátelství, spojení. S ředitelem je jedna ruka za dobře. Šim. Vůči ní byly vždy jedna ruka, ačkoli jinak nikdy nemohly se vystát. Her. Ti drží při sobě, to je nerozdílná ruka. Něm. Brzy je ruka v ruce, ale ty následky! Kosm. Rakousko šlo věrně ruku v ruce s Pruskem. Čes. pol. Jak mohl bych ruku v ruce žít s těmi, co ubíjeli Tábor před několika dny přátelsky. Třeb. A k točnám Tajemství šlas’ [bolest] ruku v ruce se mnou. Břez. Se zahálkou jde ruku v ruce mlsota. Rais. D v některých spojeních vyjadřujících pomoc, podporu, součinnost, ochranu. Když ruka ruku myje, oběma to přijde vhod jeden pomáhá druhému. Zdroj. Pracovali si s tatínkem pilně do rukou podporovali jeden druhého. Svět. Schvaluji tvou volbu, neboť mi hraješ do ruky jednáš podle mého přání. Vach. [Je nutno jen] zvládnout tempo, aby jeden druhému zahrál do ruky. Bass. Prosím vás tedy, buďte mi k ruce pomáhejte mi. Něm. Příjemná, mladá dívka hledá místo paní k ruce. Čes. sl. Ale on na to nic nedbal, neb na ruku měl krále Václava za ochránce. Krof. Někdy člověk potřebuje, aby mu šli četníci na ruku pomáhali mu. Poláč. A já, kde mohu, každému jsem na ruku. Maria. Všecko si u něho hraje na ruku, jak se říká daří se mu. Svob. Sám těm tupým sedlákům musí dát na ruku, po které stopě by se měli pustiti dát na srozuměnou, poraditi. Baar. Tuto krádež, při níž se v prázdném bytě také pilo a hodovalo, dal [Vítek] Ocetkovi a ostatním na ruku poradil. Lid. nov. Hospodařili na svou vlastní ruku ve svůj prospěch. Prav. Svatý Jene z Nepomuku! drž nad námi svoji ruku. Havl. Běda zemím, jakmile úřady nebudou nad pořádkem držeti ruku. Herb. Chudákům pomocnou ruku podali. Hol. Nikdo nikde mi ruky nepodal nepomohl. Rais. V čas příhodný otvíráš [Hospodine] ruku svou. Rais. Setník byl pravá ruka nebožky milostpaní hlavní pomocník. Šmil. Kůň, vůl, kráva, ovce jsou pravá ruka hospodářova. Baar. Pak se ukázala výkonná ruka pana vrchního, Macek. Jir. D v některých spojeních, jež vyjadřují manželství, uzavření sňatku. Dulcineo bláznivého Quijota, nabízím vám ruku. Dyk. Nikdy nepodala bych ruku muži, jenž by z pouhé čisté žádosti srdce a mysli mne nepojímal za ženu neprovdala bych se. Šmil. Svobodna-li jest ruka tvá, ty musíš býti žena má. Erb. Starý pán požádal za tvou ruku pro svého jediného syna. Maj. Uchází se u Kohouta o ruku jeho dcery. Zl. Praha. D v některých spojeních vyjadřujících záruku, čestné slovo, ujištění. Musil jsem hospodyni na to dát ruku, že co mi pověděla, nikomu jinému nevyzradím rukou dáním slíbiti. Svět. Ruku na to, že jsem vám opravdu nakloněna. Šmil. Tu je ruka, smlouva mezi námi uzavřena. Šmil. Zde má ruka ještě jednou, na věčné přátelství! Ner. Na peníze půjčené žádnou jistotu dáti nemohu, než rukou dání a věrné své slovo. V. R. Kram. Jestli mi teď rukou dáním neslíbíš, že si mou sestru vezmeš, ani za deset let nemáš být tovaryšem. Šed. D vyjadřuje osobu n. osoby n. instituci něco konající. Čtyři ruce více zmohou nežli dvě. Baar. Co jim byly platny [pánům pozemky]‚ když se jim nedostávaly ruce k práci. Svět. Agenti sháněli po českém jihu dělné ruce dělníky. Baar. Benátský stavitel vystavěl palác, benátské ruce jej vyšperkovaly. Ner. Po 20leté redakci odevzdal [Král s Gebaurem Listy filologické] rukám mladším. Arne N. V ruce doktorské svěřila svůj nosík doktorovi. Mach. Tři čtvrti roku nehnula se na stavbě ruka. Čap. Ch. Obejde [hlídač] starostlivě celý park, zdali zlá ruka nepoškodila stromků či bylin. Maj. Prales podlehl ruce lidské. Jir. Mužské ruky ovšem je vždy třeba statku. Vrba. V oné části [Paříže]‚ nedotknuté posud rukou reformatorskou, vidíte ještě starobylý dům. Ner. Což bych se bála? tys se mnou a ruka páně nade mnou. Erb. Pozdrav vás ruka Páně. V. Mrš. Práv. veřejná ruka stát. Mrtvá ruka církevní majetek, který jakožto nezcizitelný je vyňat z hospodářského oběhu. Obch. věrná ruka důvěrník spravující cizí podnik. D ráz rukopisu, tahy písma. „Aha, ženská ruka,“ ušklíbl se. „Mužské písmo bývá obyčejně výraznější.“ K. Čap. Podle nadpisu poznal ruku Luisinu. Šmil. Každý oddíl psán jinou rukou. Hál. [Píše] změněnou rukou adresu na list. Pfleg. D (1. pl. ruky, 2. pl. ruk) předmět podobný ruce, zvláště ukazatel směru v podobě ukazující ruky. Tam ukazovala dřevěná ruka cestu. Prav. Tu sloup je dřevěný, dvě ruky na příč drže, jež ukazují cestu. Jak. Nad vchodem nízkého domku čněla plechová ruka s věncem. Ben.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 4672 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 4672