• slovo, -a n. nejjednodušší hláskový útvar (skupina hlásek n. i hláska jediná), tvořící v jazyce ustálený celek a mající vlastní význam. Karakter jest slovo řecké. Durd. Život? To bylo hluché a liché slovo pro Luku Vršina. Maj. Škoda každého slova! Čap. Rozebírá slovo za slovem, co mu strýc píše. Prav. Horlil proti astrologii ve špatném slova smyslu. Mik. Slovo od slova všecko povídal, co se s ním kdy bylo stalo. Něm. Směje se, doptává znovu, co říkal pan farář, od slova k slovu. Heyd. Dříve měli mužové ráj, ženy poslouchaly na slovo hned, naprosto. Svět. Já ti na slovo věřím. Hol. Tak tiše mluvil, že mu nemohl hned na slovo rozuměti. Šmil. „Co přijde od nich [střevíců]?“ „Pro vás na slovo 3 zlaté.“ beze smlouvání. Šmil. Jáť nevím ani slova o věcech, kterým řádný Čech přece rozuměti má. Tyl. Jakživi neřekli si špatného slova. Šmil. On takto Lízince dobrého slova nedal, upřímně na ni se neusmál. Šmil. Ten prohodí o tom, ten o onom, slovo dá slovo. Šmil. Zast. Druhé psaní jeho ku panu Jiřímu a odpověď na ně hodné jest tuto slovo k slovu postaviti. Pal. Gram. slovo jednoduché, složené; ohebné, neohebné; přízvučné, nepřízvučné; domácí, přejaté, cizí; a j. D slovo (i pl. slova) souvislá mluva, řeč, hovor. Ale Mojžíš slovem poklidným tu bouři tiší. Čech. „Po něčem marně pátrám,“ vpadl hrabě řečníkovi do slova. Vlč. Konsul Uberto veda slovo, přiznával se k zavinění města i prosil o odpuštění. Pal. Paní Novotná zůstala beze slova. Zey. Mlynář nerád nadělal mnoho slov. Svět. Takto vylíčil Olšovský krátkými slovy svůj život svému příteli. Pfleg. Z posledních slov zněla nejistota. Rais. Ze slov nekyne zisk valný. Čech. Ret slovy sladkými ji vítá. Čech. Vždy ještě snáze bývá, snášeti slova příkrá, nežli příkré skutky. Pal. Nehodlám tu přece podlé řečnického navedení slova šířiti mnoho mluviti. Tyl. Pomodlím se svému bohu od srdce svým rodným slovem jazykem. Čech. Na stráních za námi rozběhly se boudy, ve kterých nezní již slovo české. Rais. Bude jistě dobře podívat se, jaký byl Dvořákův poměr k literatuře a jaký mají umělci slova vztah k jeho dílu. Týd. rozhl. [V rozhlase] slovo je nositelem dění. Čteme. Když duchovní očekávali spásy jediné od slova, světští myslili, že ono bez meče bude neprospěšným. Pal. Však slova dar mi Bůh dal. Zey. Slova i nápěv rozšířily se co nejrychleji. Ner. I slovem i pérem najednou začíná působiti. Zel. I jiní mohli se slovem i skutkem přičiniti, aby zachovali duši opuštěnou. Prav. [Pravil,] že číst nebudou, že by víc vydalo živé slovo, a ještě více dobrý vzor. Jir. Obchodník hledí připomenout obecenstvu své zboží a připomíná je slovem i obrazem. Ner. V politické terminologii mluvívá se tu opět o „svobodě slova“. Čes. pol. Stanu se vaší manželkou toliko dle slova, nikdy však manželkou dle skutku! Pfleg. Rozmlouval jsem s děvčetem jen na půl slova nepozorně. Svět. Učiň průchod slovu Husovu učení. Tyl. Přen. Růženě Svobodové umění začíná v nervech a vtěluje se do slova především výtvarného. Pujmanová. D slovo Boží, slovo Páně zjevení, náboženské nauky. Písmo svaté je sbírka knih, kteréž vnukáním Ducha svatého sepsány a od církve za slovo Boží uznány byly. Podlaha. Jednostpán je taky dobrý hlasatel slova Páně. Rais. Budete poslouchati jako slovo boží lecjaké pastuší tlachy pozorně, vážně. Hol. Lidé jdoucí na hrubou, vítali je [babičku s dětmi] od slova božího, oni je pak k slovu božímu. Něm. Vítám vás slovem božím, maminko! Preis. D slovo výrok, věta, projev. Strana neodvislosti osvědčuje staré slovo, že chuť roste při jídle. Čas. Borovec vypustil někde peroutné slovo, že prý se snad nyní přece zlatých hodinek domodlí. Šmil. Vysvětlujeme si i stanovisko Nerudovo, které dost jasně označil v úvodním slově k prvnímu vydání „Knih veršů“. Vrch. A nyní ještě slovo o osobnosti Měchurově. Šmil. Jest mi promluviti se čtenářem upřímné slovo. Hol. S doktorem musím vážné slovo promluviti. Šmil. Nemám v sousedství nikoho mimo tebe, s nímž bych promluvil moudré slovo. Jan. Zavolala si Lebedku na slovo do síně a radila jí. Herb. Adam Stařeček i s vnučkou ať stojí k slovu zítra o deváté hodině ranní v kanceláři zámecké! Třeb. Satane, nuž prones slovo svoje! Ner. Vy jste mi nabídl každou pomoc za Ivara Bodde. Beru vás za slovo. Vrch. Jindy by mu nebyla matka nechala výrok ten mlčky projít. Avšak dnes jen netrpělivě hlavu od něho odvrátila a ponechala mu slovo poslední. Svět. D rada, přímluva, domluva, rozkaz a pod. uplatnění vlivu. Brzy se v domě řídilo všecko dle babiččina slova. Něm. Na koho si pan purkrabí na Hrádku vzpomene, ten to dostane. Slovo jeho u krále platí. Jir. Bude míti slovo při vydávání zákonů. Hol. Také správec šel stranu té věci k pánu svému dát za Kalinu dobré slovo. Něm. Ale domluvit jste jí nechtěl, když jsem vás požádal, abyste ztratil za mne dobré slovo! Klost. Mladý Pavel šel sem na Kubečkovo slovo. Radiltě staroch, aby Pavel v Roketníku nezůstával. Jir. Povolali sousedé k Filipovi lékaře, k jehožto slovu byl zaopatřen svatými svátostmi. Prav. [Jemnostpán] má u zámeckých pánů slovo. Jir. Kdybych já měl v tom slovo, dal bych plakáty bez meškání strhat. Čech. Z pravidla největší slovo míval při tom [jmenování učitele] farář. Rez. Ona bude míti ve všem první slovo. Herrm. Hlavní slovo ve všech záležitostech vede žena. Rozhlas. Přen. Dle toho by v sonetu měla míti gradace hlavní slovo. Vrch. D možnost, oprávnění mluviti, zvl. ve shromáždění. Ve prvním zasedání kardinal Markus maje slovo, naléhal především na odstranění neřesti kacířské. Pal. Josef měl slovo. Vypravoval o cestě. Šmil. Po vznosně prosté vstupní básni Horově [ve sborníku] mají slovo nejprve vědci. Sez. „Milý otče!“ — chtěla mluviti, ale zeman ji nepustil k slovu. Tyl. Mikulič pro hluk nemohl se dostati k slovu. Herb. Hlásím se o slovo. K. Čap. Uděluji mu slovo. Baar. Velebníček naklonil bílou hlavu a ujal se slova. A. Mrš. D slovo, čestné slovo slib, závazek, ujištění. Slovo jsme si na vždy dali. Sab. Vracím vám vaše slovo, nejsem již vaší nevěstou. Zey. V zájmu lidstva je držet slovo. K. Čap. Upsal příteli několik tisíc a přítel se mu čestným slovem zavázal, že nikdy jich od něho nepožádá. Prav. Zradili [důstojníci] i své důstojnické slovo. Týd. rozhl. Jeník svým slovem se doložil, že tomu tak. Jir. Dostál slovu. Svět. Musila slíbiti, že přijde co nevidět zas, a také musila státi k slovu. Svět. Vážím si každého nepřítele, jen když umí ve slově státi. Hol. Páter Bernardin byl muž od slova: co slíbil, plníval. Kosm. I budoucně můžeme se také za knihy brambory pořádati. Slovo s to! Plácli jsme si. Šmil. Měj slovo mé! Vlč. Dvacet vesnic dalo si tu slovo slíbilo schůzku. V. Mrš. D pověst, známost, proslulost, dnes zprav. ve spoj. na slovo braný, na slovo vzatý. Sigmund Korybut poražen, raněn i jat byl, jakkoli dobré byl sobě získal slovo chrabrostí a opatrností v bitvě. Pal. V své vlasti měl slovo, že jest ze všech pronásledovatelů, kteříž hugenoty na mši dragounovali, nejnelítostnější. Zel. Martin Soucha byl od pasákův i pastvic na slovo brán. Hol. Dohlížel a rozkazoval Petr Kulhánek, na slovo braný puškař. Jir. Kreslena jest tato mapa dle nejlepších pomůcek a ryta jest od umělců v rytectví na slovo vzatých. Šemb. D Náb. Slovo druhá božská osoba, Bůh Syn.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 2944 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 2944