• smysl, -u m. myšlenkový obsah, význam. Pronášela slova, jejichž smysl odporoval rozumu tak povážlivě. Dur. Dívka vnímala pomalu smysl otcových napomenutí. Pfleg. Pak již mluvil docela beze smyslu, tak že již nic nebylo možná rozumět. Havl. „Selská pýcha“ se tomu říká, méně ve smyslu dobrém, více ve smyslu špatném. Hál. Ze stavení samého nezbylo v pravém slova smyslu nic. Šmil. Jsou to skladby celkem oratorické, rázu akademického, ovšem v ušlechtilém toho slova smyslu. Vrch. Nadšení pěvcovo objímá hoře i naději každého národa, jest v nejušlechtilejším slova smyslu kosmopolitické. Krás. Mluvil ke mně vždy v tom smyslu, jako kdyby svět ještě dohotoven nebyl. Svět. [Ředitel divadla] se s hospodským smluvil v ten smysl, že smí za volný vstup do divadla vypít u něho, mnoho-li si žádá. Hál. Geom. směr. Smysl přímky, rotace. Smysl kladný, smysl záporný. Gram. vazba podle smyslu. D význam, konečný cíl, účel, důvod jednání n. existence. Odsoudil se k práci, v níž nebylo smyslu, v níž nebylo možného zdaru. Herb. Nemá smyslu, aby zamlčoval tato dvě fakta. Vach. Vzal jste mi něco, co mohlo mi dáti smysl života. Dyk. Výchovný smysl takové edice nesmíme také podceňovati. Krit. měs. Ani výstavy nemají zůstat jen výstavami a mají nabýt vlastního smyslu. Kov. D (pro co) pochopení, porozumění, cit. Jeník jako by neměl smyslu pro celý ten svět, který se točil okolo něho. Hál. Já rost’ v té nízké sháňce po majetku, kdy nebylo pro nic smyslu než pro groš. Šim. Exulanti a emigranti čeští pozbývali smyslu pro formální stránku svého přirozeného jazyka. J. Vlč. Mladá paní byla bez smyslu pro něco vyššího. Rez. Dějová sytost a tvárná plnost, svěží dějová invence a vybraný smysl pro vtipnou situaci — to jsou ty nejcharakterističtější znaky umění antických novelistů. Krit. měs. Slavík vynikal proti Paganinimu především lyrickým smyslem. Rozhlas. Lotiho vychovaly pouze jeho velké cesty. K dojmům, které na nich nasbíral, přistoupil pouze jeho umělecký smysl a dal jim tvaru. Vrch. D jedna z pěti schopností, kterými vnímáme (zrak, sluch, čich, chuť, hmat). Páně Kondelíkovy smysly pojímaly jen okamžik všecky tyto zvuky a dojmy. Herrm. Nešťastné děvče zbaveno bylo nejdražšího smyslu — zraku. Marie Antonie. Lidé obdaření vynikajícím smyslem čichovým jsou prý dost vzácní. Týd. rozhl. Co to? mám-li věřit oku? Což mne moje smysly šálí? Erb. Smysly nejsou schopny určitě vnímati. Kar. [K. Teige] formuluje nové generační umění jako bohatý květ rafinovaných smyslů, plný krásy a hravé laskavosti: jež učí užívati života všemi smysly. Götz. Pro smyslů sladké veselí čas je, pohár zlatý v opojení rozpuštěným rubínem by plál! Vrch. D smysly pl. erotické, pohlavní cítění, vnímání, smyslnost. Smyslům těla zvláště podléhal Antonio, který z vášnivé výstřednosti pojal za manželku ženu tureckou. Dur. Krásná Tereza chtíc nechtíc rozpaluje smysly mužů a budí žárlivost všech žen. Sez. Já nikdy smyslům nekles, v otroctví. Zey. Jsem dívka jako jiné, mám smysly a vřelou krev jako jiné. Bozd. D smysly, řidč. smysl vědomí, jasné vědomí, schopnost vnímati, rozum. Ducha závrať jímá a člověka div smysly nepominou! Hál. Pil rozpařený Týnský sklenku po sklence, tak že za čtvrť hodinku k smutnému překvapení Antonínovu smyslů svých už úplně mocen nebyl. Ner. „Zadržte!“ rozkřikl se Hrdina jako smyslů zbavený. Čech. Válela se tam jako smyslů zbavena, rvala si vlasy. Svět. Amis ležel beze smyslů v prachu. Zey. Není bez vědomí, není bez smyslu, nikoliv, je při sobě. Prav. Co se dále dělo, nevím; byltě jsem beze smyslu sklesl na zem. Arb. Jest nám jednati s člověkem na smyslech pomateným. Stroup. Pouze churavící smysl nebo matný duch shledal cosi neobyčejného. Čech. To vše zaujalo od prvního okamžiku v Petrohradě mysl Ondřejovu i všechen jeho smysl. Zey. Na svět hledí zdravým smyslem a vykládá si všecko způsobem přirozeným. Herb. Zdravý smysl národní zavrhl s ošklivostí všeliké opravy Pólovy. Zel. Vědy nezabývají se jinými předměty, než-li obyčejná spekulace lidová, lišíce se od tak zvaného zdravého smyslu jen stupněm logické přesnosti. Mas. D Zast. mínění, názor, smýšlení. Některé udavky musíme dříve skoumati, nežli svůj vlastní smysl o tom proneseme. Pal. Takéť Morava viděla smysly husitské již drahně času šířiti se v lidu. Pal. Kolik hlav, tolik i smyslův. Čel. Musíme vládě dokázati, že jednajíc v smyslu našem, jedná ve smyslu všech. Svět. Jsem docela pro tento sňatek a jednám tak ve smyslu nebožky Františky. Šmil.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1300 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1300