• soudce, -e (dial. soudcí, -ho) m. osoba pověřená řízením a rozhodováním pře. Soudce musel souditi. Šmil. Byl pyšný a nechtěl uposlechnouti nálezu soudcova. Helf. Vejdi, kam chceš, vejdi k hejtmanovi, soudcímu, a řekni jenom: Šolar! Nic víc. Mat. Dívajíc se mu do očí jako vyšetřující soudce, dala mu [kuchařka faráři] otázku. Baar. Nevíš-li a nekážeš-li ty, nevinná krev že volá do oblak o pomstu nejpronikavěji a že volání její před spravedlivého soudce proráží nejjistěji? Třeb. Jednou budeš umírati a před věčným soudcem za sebe účet skládati Bohem. Šmil. Dej, Soudce věčný, ať jak chci, tak mohu! Krás. Kdo tam v osamělé době s modlitbou se Soudci pokloní? Jabl. Práv. vyšetřující soudce člen krajského soudu, jemuž náleží konati přípravné řízení (vyhledávání i vyšetřování) o zločinech a přečinech. Soudce lidový osoba, jež nejsouc soudcem z povolání, jest povolána k soudcovskému spolupůsobení v trestním řízení. Vojenský soudce důstojník justiční služby, vykonávající vojenskou soudní pravomoc. Soudce laik vojenská osoba povolaná jako přísedící při soudním líčení. D rozhodčí při nějaké soutěži, při závodu, zápase a pod. Bylo umluveno, že bude místo souboje v Třebovli, soudcové boje pan Tista i rytíř Radimský. Ritt. V roce 1881 byl soudcem v polském konkursu básní o Calderonovi. Mach. Sport. rozhodčí. D kdo pronáší posudek, soud, posuzovatel, kritik. Z výkladu tohoto pozná každý nepodjatý soudce, že my oboru činnosti čili područí moci centralní anebo říšské nikoli nechceme klásti meze nedostatečné a ouzké. Pal. A Bassompierre byl všeobecně uznaným soudcem vnad ženských. Třeb. Shakespeare, básnický soudce minulosti, vystupuje tu [v Richardu III.] jako tvrdý, neúprosný posuzovatel. Týd. rozhl. Pochvalně se soudcové taktéž zmínili o kusu „Zdeněk ze Zásmuk“. Ner. Druhým soudcem ve věci vkusu je cit. Tille. Neznám jiného soudce než své svědomí. Zey. Nad mým svědomím neuznávám já nikoho na zemi za soudce. Pal. D Bibl. soudcové občasní osvoboditelé a vládci jednotlivých pokolení izraelských. Kniha Soudců část Starého Zákona.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 355 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 355