• stav, -u m. souhrn vlastností vyznačujících někoho n. něco v jistém okamžiku, v jisté době, zvl. při hodnocení; poměry, okolnosti, v nichž někdo žije n. něco existuje. Vypravoval o stavu svých polí a dvorův. Krás. Obora i ostatní honitby byly v nejlepším stavu. Vrba. Školy v Uhřích byly ve špatném stavu. Něm. To nesla doba s sebou a stav jazyka, v jakém jej přistihl básník. Vrch. Upozornil vévodkyni na stav lidu. Jir. Politický stav celého národa má vliv i na společnosti a jednotlivce zvlášť. V. Mrš. Náboženství jest toliko nejúčinnějším prostředkem k zachování dobrého stavu mravního. Zel. Na zámku snad ani neznají úplně pravý stav. Jir. Za takového stavu věci psal Ranke svůj životopis Valdštejnův. Pek. Jeho „Obrazy“ beletrisují dějinný úsek na podkladě dnešního stavu poznatků dějepisných. Götz. Za bezesných nocí vstupoval mu jeho stav živě před oči postavení, poměry. Mach. Blaze vám, vy obyvatelé hrobů, váš stav je lepší než stav živých! Ner. Slovíčkem tím vylíčila nezaviněný svůj bídný stav. Jir. Napomáhal jejich zmizení velice tehdejší válečný stav poměry souvisící s válkou. Svět. Ve věku školním jest třeba dozoru na zdravotní stav dětí. OSN Dod. Lidčin stav horšívá se hlavně večer. Herrm. D samou podstatu zasahující způsob, v němž někdo n. něco trvá. Tynda znala tyhle stavy, v nichž mužům, jinak střízlivým, jazyk vypovídá službu. Čap. Ch. Šibeniční humor jest nazván tento strašný stav, tak veselý a zábavný pro diváka, ale drásající útroby toho, kdo jej prožívá. Maj. Logika zná jen skutečnost stavů vědomí. Krej. Stavy duše rychle se v něm střídaly. V. Mrš. Jímavě se vciťuje [lit. historik] v duševní stav pobělohorských exulantů. Sez. Bourget nebojí se hnusu a nechuti, analysuje i tyto pelyňkové stavy duše. Vrch. Vědomé stavy střídaly se s temnými. Mrš. Malíř přišel v nepříčetném stavu domů. Ner. Když se Slováci opijí, jsou nábožnější nežli ve stavu střízlivém. Herb. Obtíže jsou často provázeny závratí a mdlobnými stavy. Hvězda. Mrtvoly přecházely už ve stav hniloby. Hol. Lidé potácejí se malým tím dnem jako ve stavu rodící se blbosti. A. Mrš. V každé hmotě je obsaženo Absolutno v jakémsi vázaném stavu. K. Čap. Eliška ovdověla ve stavu těhotnosti pokročilé. Pal. Rosalie se nachází v jiném stavu v těhotenství. Prav. Paní Sibylla byla ve stavu požehnaném. Podl. U nás platí právní stav. Vanč. Každá věda jest ve stavu vývoje. Durd. Sloveso vyjadřuje činnost nebo stav podmětu. Havránek. Chem. stav zrodu. Fys. stav pevný, kapalný, plynný. Práv. výjimečný stav mimořádné opatření k udržení veřejného pořádku za zvýšeného ohrožení právních statků. Voj. stav válečný zrušení mírového poměru mezi dvěma n. více státy; vstoupiti do válečného stavu. D počet, množství, velikost něčeho v jistém okamžiku, v jisté době. Co se proměn v stavu osob týče, oznámilo se, že J. Exc p. Karel hr. Rothkirch za úda činného do společnosti přistoupil. Zl. Praha. Stav Židů v Praze se ustavičně zvyšoval. Týd. rozhl. Letos bude špatný stav zvěře. Brodský. Mladí bažanti bývají touto nákazou zachvacováni a celé stavy jich hynou. Stráž mysl. Zvýšily [vlády] stav armád. K. Čap. Konsul vysvětlil panu Losenskému stav své garderoby. Mach. Hydr. vodní stav poloha, výška vodní hladiny vzhledem k základní úrovni. Úř. stav osob soupis osob náležijících některému úřednímu odboru. D postavení jednotlivce co do manželství. Chválil [správce] radosti stavu manželského. Jir. V svatý stav manželský vstoupiti míní osmapadesátiletý Anton Kunz s osmadvacetiletou Antonií Pivničkovou. A. Mrš. Teď si je [ruce] podejte na uvítanou do nového stavu a života. Jir. Chcete opravdu svůj stav proměniti? oženiti se. Rub. Svobodný stav je přece jen ten nejlepší. Prav. Až posud [se] neoženil, trvaje v stavu mládeneckém vzdor napomínání všech přátel Just. Dopisy prozrazují veselé nálady a znova oživenou představu ženatého stavu, do něhož se chystal vstoupiti. B. Mrš. Círk. svátost stavu manželského. D zaměstnání, povolání, souhrn osob k němu náležejících. Musíš zrovna na kněze? Necítíš k tomu stavu povolání. Baar. Každý stav má své obtíže. Baar. Neměl chuti ke kupeckému stavu. Prav. Stav kamediantský je vlastně stav všech stavů. Sab. Škoda, že šel na preceptorství, je to hubený stav. Rais. Dělník [pařížský] má před svým stavem úctu. Ner. Antonín Strnad vrátil se po zrušení řádu do stavu světského. Zel. Velké oběti, jaké duchovní stav od přivtělenců svých žádá, zastrašují mnohého Havl. D Poněk. zast. společenská třída, příslušnost. Rozdíl stavu oběma snaživým studentům v ničem nepřekážel. Jir. Zvláštní čest kasty nebo stavu neuznávám. Zey. Vlastní silou povznesl se [Rozumec] vysoko nad svůj stav. Šmil. Začal proti nestejnostem stavu u zavírání manželstva horliti. Tyl. Všechny stavy a třídy společnosti, různé politické směry, zkrátka celý svět byl tu karikován. Čech. Pocítil jsem hluboký odpor k ní, k názorům jejím i celého jejího stavu. Šim. Jsem člověk rytířského stavu. Krás. Byl nejpřísnějším obhájcem práv a svobod panského stavu. Rez. Počítají [se] k stavu zámožnějšímu. Tyl. V moderním životě státním vidí tři základní stavy, měšťanský, dělnický a selský. Brázda. Vy myslíte, že o „čtvrtém stavu“ by se mělo psáti v první řadě dělnickém. Šim. O nějakém duševním vzdělání se obyčejně ani pro ženský stav nemyslí ženy. Havl. Z minulosti její bylo známo, že měla ráda mužský stav muže. Mrš. Stal se velikým pánem a vzal si paní od stavu z urozeného rodu. Něm. Hist. stavy, stavové pl. třídy obyvatelstva ve feudálním zřízení, jež se spolu s panovníkem účastnily moci zákonodárné, správní, soudní; stavové království českého, zemští. D zařízení, stroj, jehož se užívá zpr. k výrobě tkanin. Zřídili si dva stavy, za nimiž Jiřík a Vaněk plátno robili. Jir. Zasednul si k svému tkalcovskému stavu. Pfleg. Některé tkaniny vyráběly se posud ručními stavy. Podl. On má vlastní soustružnický stav. Vrch. Miliony srdcí bijí ve službě krásy jako tkalcovské člunky na stavě života. Břez. D jez, splav, hráz k nadržování vody, stavidlo. Na lávce u stavu sedá prý hastrman. V. Mrš. Králův milec založil na statku svém nový v Labi jez čili stav. Pal. Výměničná chalupa nestála u statku, nýbrž hodný kus od něho u vypuštěného rybníku, kdež býval stav Jir. Každá [dáma] byla odhodlána užíti všech nástrojů tak nebezpečných srdcím našim a spustit všechny stavy vynaložiti veškeré úsilí. Havl. Vědělť, že pan Jestřáb opět vyzdvihne všechny své stavy. Čech. D Zast. stanoviště, úkryt. Bratří mívají u něho stav. Jir. Za stav jim [druhům] může býti dobrá skalní sluj. Třeb. Má [hledaný člověk] ve vůkolí stavy a lidé ho mají rádi. Hais. D stav (zvl. ve spoj. býti v stavu) hovor. poněk. zast. možnost, schopnost. Sl. Brennerová byla v stavu udržeti obecenstvo u stálé napnutosti byla s to. Zl. Praha. Bratr můj je v stavu obětovati mne záměrům svým. J. z Hv. Já nejsem v stavu si zalhati. Sab. Jen tehdáž zvítěziti mohl, kdyby neobyčejnou sílu vyvinouti byl vstavu. Křič. To je ta největší oběť, co jsem pro tě byla v stavu. Preis.