• strana, -y f. jedna z ploch nějakého tělesa, nějaké věci; jedna z čar, úseček omezujících nějakou plochu. [Réva] svými srdčitými listy opletla zdi se všech stran. John. Spodní strana víka celičká byla polepena obrázky. Něm. O takových osadách lid žertovně říká, že tam pekou chléb po jediné straně. Jir. Úsečky mnohoúhelník tvořící slují strany. Vojtěch. Geom. strana trojúhelníka nejkratší spojnice vrcholů trojúhelníka. Voj. (v dělostřelecké technice) horizontální úhel, sevřený hlavním směrem a myšleným prodloužením záměrné cíle dozadu. D stránka (listu v knize). Pak se podívala na první stranu [knihy]. Hál. Vzal pensum moje a psal tužkou na druhou stranu. Ner. D určitý směr, prostor ležící určitým směrem. Rozhlížel se, v kterou stranu má se dáti. Hál. Skočíš přes potok, uděláš pár kroků — a na všech stranách jsi v lese. Jah. Kdo ho s ní potkal, hleděl v jinou stranu. Svět. Dívka pohledla v stranu, kde rodiště její leželo. Šmil. Pozdravovala na všecky strany. Kun. Výkřiky strachu a překvapení ozývaly se se všech stran. Zey. Obrátiv se k slunci určoval si strany světa. Rais. Ke straně polední rozkládaly se dvě zahrady. Šmil. Mnoho roků na tyto strany nepřišel do těchto končin. Rais. Také z Ameriky v rodné strany navrátil se hlouček [vystěhovalců]. Čech. D boční plocha, boční prostor, bok. Blízko kočáru s pravé strany postavila se starší paní. Hol. Po obou stranách dvora kupily se hospodářské budovy. Dyk. Slušným obratem přibočil se mladík na levou stranu Nanynčinu. Herrm. Po levé straně, na nížině to bujné a šťavnaté, rozkládala se nejtučnější luka. Pfleg. Měliť na sobě tmavé pláště, dosti dlouhé a po stranách rozstřižené. Jir. U druhé botky scházel mi po straně kus kůže. Vach. Sukně je ve stranách širší, největší rozšíření je vzadu. Eva. Usednuv začal z paměti přednášeti rakouské dějiny jedním proudem, dávaje si jakýsi takt kýváním hlavy ze strany na stranu. Herb. Černohorskou čapku nasadil si na stranu šikmo. Hol. Na těle kabát zelený temně, klobouk na stranu — znám jej, znám! Erb. V celém mém životě největší radostí bylo, když jsem já mohl dát groš na stranu uschovati. Jah. Nech kostela dnes na straně, já do něho taky nepůjdu nech stranou, upusť od něho. Win. D po straně stranou; tajně, potají, za zády. Dívala se po straně na její nehezkou postavu. Til. Písaři na sebe po straně hněvivě mrkli. Herb. Ale ty schválně nic neřekneš a ještě se mi po straně chechtáš. Jah. Paní Terezie učinila po straně dluh. Šmil. A tu se dověděl, že má po straně milého a sice kaprála. Šmil. D jíti na stranu konati tělesnou potřebu. Prosím, pane profesore, smím jít na stranu? Týd. rozhl. Zdržel jsem se při tej příležitosti na velký straně. John. D část, díl, oddělení něčeho. S druhé strany vesnice zavzněl klavír. R. Svob. Sebral se a odešel na druhou stranu domu. Pfleg. Kráčel ke straně epištolní [oltáře]. Dur. V jedné odlehlé slepé ulici na Malé Straně stál tichý dům. Čech. Mat. strana rovnice. Hosp. hospodařiti na tři strany, na čtyři strany s tříletým, s čtyrletým turnem osevním, s rozdělením polí na tři, na čtyři díly. D způsob, jakým se něco jeví s určitého hlediska, povaha, stránka věci. U nás v horách je na všecky strany výdělku dost. Svět. Byl člověk k pohledání, hospodář, na všecky strany přičinlivý a opatrný všestranně. Pitt. Díval se vyděšen na housku Turečkovu, ale nemohl se na druhé straně jíti zpovídat ze všech hříšných myšlének, které měl naproti tomu. Dyk. „Když se tuhle někdo nad chuďasem malým smiluje, hned to obracíte na všechny strany!“ huboval tkadlec všelijak. Rais. Na jedné straně útlý jest jako dítě, na druhé straně neustupný jako skála jednak - jednak. Šmil. Dovíš se brzičko, že u nás po té straně nebývalo jináče po té stránce. Win. Zast. Činíte poslušenství [Čechové papežovi] s strany krále toliko, an obyčej jest, i s strany království činiti? Pal. Nemluvil ničehož, poslouchaje, na čem z strany jeho se usnesou. Prav. D jeden z účastníků nějakého jednání, jednotlivec proti celku n. úřadu. Vysoké smluvní strany [oba státy] jsou dohodnuty v tom, že budou vyvíjet v míře co možno nejširší své hospodářské styky. R. právo. Ke všemu trousívají se v tu dobu [letního vedra] strany jen řídce. Čech. Zajatí budou propuštěni a co strana straně zabrala, to zase navrátí majetníku. Jir. Objednávka ohromného počtu uherských bagounů získala mu jméno, neboť obě strany znamenitě pochodily. Svob. Pan rada [soudu] dlouho strany neobtěžoval. Baar. Ze síně „pro strany“ vyletí pojednou soudní sluha jako střeštěný. Herrm. Práv. osoba fysická n. právnická, úřad n. více shodně interesovaných osob, vystupujících jako celek s určitým nárokem n. povinností proti osobě druhé n. proti jiné skupině osob. D příbuzenský vztah navazující na některého člena rodiny; příbuzní. Já jsem z tatínkovy strany neznala nikoho příbuzenstva. Týd. rozhl. V hospodě byli již bosté z nevěstiny strany sbromážděni. Něm. Voralovská strana přec jen pořád myslila na to, že Josef špatně pochodil. Rais. Žena mně to vyčtla, že nemám pro její stranu žádný cit. Šlej. D vůbec vztah k nějaké osobě. Chyba není na její [manželčině] straně, nýbrž na mé není u manželky, nýbrž u mne. Vach. Urážlivá odpověď nezůstala bez řádné odvety se strany tazatelek. Herrm. Hospodaří pro sebe, chce mít děti k své straně, aby ji měly rády, a nechtěly jinou maminku. Pitt. To byl s vaší strany přemrštěný útlocit. Něm. Bylo mi oznámeno se strany dobře poučené, že pan ministr Jos. Jireček strojí se námítky přednesené vyvrátiti. Geb. D skupina n. organisace lidí stejného smýšlení, zvl. politického, stejného náboženského vyznání a p. Lid rovněž na dvě rozdělen je strany. Vrch. V tomto bodu stýkají se programy všech vrstev studentských stran. V. Mrš. Nejmladší ze sedláků stavěli se na stranu mladých lidí. Vrba. Vladař musel buďto státi nad stranami vůbec, aneb stranný jsa, utlačovati strany sobě odporné. Pal. V roce 1893 byl jsem dán v klatbu vládnoucí politickou stranou. Mach. Ku konci měsíce června měla v Plzni strana Římská sjezd. Pal. Polit. strany Národní fronty komunistická, lidová a národně socialistická (1945—1948 Též sociálnědemokratická). V. t. stranu.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 2319 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 2319