• strontium (vysl. -cium), -tia n. chem. chemický prvek ze skupiny alkalických zemin.