• struktura (vysl. -tú-), -y f. složení nějaké látky, jež se projevuje členitostí v průřezu n. povrchu; způsob složení látky vůbec. Skály ukazovaly svou strukturu. Mah. Nerosty poznáváme nejen na podkladě krystalické struktury, nýbrž i podle barvy, tvrdosti atd. Hovory. Již sama struktura dřeva ukazuje jeho stáří. Hvězda. [Na fotografiích] pomerančová kůra má svou hrubou a měkkou strukturu. Přít. Zool. povrchové struktury různé povrchové útvary na těle zvířat. Chem. vzájemná vazba atomů a atomových skupin ve vnitřní stavbě molekuly. Geol. sloh horniny: zrnitá, porfyrická, šupinovitá a j. struktura. Hosp. struktura půdy způsob spojení částic n. zrnek půdy. Stav. forma povrchu stavebního materiálu, obyč. omítek a umělých kamenin na průčelích: struktura hrubá, zrnitá a pod. Bot. vnitřní stavba buňky, orgánu a pod. D uspořádání jednotlivých složek ve větším celku, stavba, komposice nějakého celku. On jediný rozuměl jich [varhan] vnitřní struktuře, rejstříkům i klávesům. Sova. Vnitřní struktura děje a spojení jednotlivých příběhů [v Jarohněvu z Hrádku] jsou volné, v proudu vypravování zůstavujíce četné mezery. Máchal. Pozorujeme, jak pozvolna struktura [rozhlasového] programu se blíží k lehčímu tónu. Rozhlas. Definitivní organisační strukturu odborů usnese všeodborový sjezd. R. právo. D složitý kulturní výtvor, jehož složky se vzájemně podmiňují a vyvažují; soustava vnitřních vztahů, které organisují složky nějakého kulturního výtvoru v hierarchicky učleněný celek. Básnické dílo tvoří složitou, avšak jednotnou estetickou strukturu, jejímiž součástmi se stávají všechny jeho složky, ať aktualisované či neaktualisované, i jejich vzájemné vztahy. Muk. [Idealističtí strukturalisté] kladou důraz na zevní ohraničenost struktury, pokládajíce otázku její vnitřní organisace za druhotnou; československý strukturalismus naopak zdůraznil jako princip, který strukturu vnitřně sjednocuje, dialektické protiklady jednotlivých složek, z kterých se struktura skládá. Muk. [Přízvukový rytmus] svým vlivem působí v českém slovosledu přímo proti principu organické struktury významové, neboť odtrhává od sebe větné členy, které významem k sobě patří. V. Math. Dnešní věda o jazyce vidí v jazyce složitou, ale jednotnou stavbu (strukturu), sloužící mnohotvárným úkolům a jimi určovanou. Havr. Se stanoviska dialektického materialismu je jazyk ústrojný soubor jazykových prostředků, složitá soustava v plném smyslu, struktura. Tráv. Filos. složitý útvar jevový, jehož celostní kvalita není dána ani kvalitami jednotlivých složek, ani jejich součtem. Psych. psychický útvar, jehož složky jsou jednotícím principem organisovány ve vyšší celek. Filol. systém, stavba jazykových prostředků. D vnitřní uspořádání společenských útvarů. Jako obrovský pluh projela světová válka strukturou našeho národa a postavila všecko na hlavu. Mach. Převratné změny zasáhly hluboce do struktury naší ústavnosti. Ústava. Každá [národnostní menšina] má svou zvláštní strukturu. Mas. Viktor neznal struktury církve a posuzoval ji podle [faráře] Tožičky. Vach. Souhrn poměrů výrobních tvoří hospodářskou strukturu společnosti. Mas. Zahraniční obchod Španělska odpovídá dnešní struktuře jeho hospodářství. Výb.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 362 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 362