• ukázati dok. (na koho, nač, ke komu, k čemu za kým, za čím a p.) jistým pohybem, zprav. ruky n. prstu, upozorniti, okázati. Pan Ješek ukázal pohledem na Rožmberského. Jir. Jestli leželo na cestě husí peříčko, babička hned na ně ukázala. Něm. Spěchala do jeskyně a ukázala mu tam na malou skříň. Svět. Prstem ukázal vzhůru na ten čtverec okna na kopci. Mrš. Ukázal dlaní nad stůl. Šim. Ukázal k oknu hostinského pokoje. Havlasa. Na dr. Riegra prstem si ukázal před celou sněmovnou. V. Mrš. Jiné vlády, na které by se mohlo prstem ukázati, ani tu formu ústavy již nezachovávají. Havl. Dovednou rukou ukázal mu na cestu, již chutě byl nastoupil a jíž po celý život se nespustil. Šmil. Hajný ukázal mu nejkratší cestu. Šmil. Křičela a lamentovala, až jí soudce ukázal dvéře pohybem ruky vykázal ji ven. Rais. Mysl. ukaž! povel loveckému psu, aby ukázal stopu zvěře. D (koho, co, na koho, nač, zř. k čemu) vůbec upozorniti, poukázati na někoho n. něco. Lenin ve svých dílech ukázal cestu. Pokorná. Z komunistů buďtež sestaveny vzorné brigády, které by dělníkům ukázaly, jak je třeba pracovat. Lenin-J. Proch. On ukázal mi nový směr života. Svob. Muž ukázal jí na Helenu jako na vzorný příklad. R. Svob. Měli náznakově ukázat na celou spleť problematických jevů slovanských. Macůr. Ať nám ukáže na jednu protizákonnost, kterou bychom byli spáchali. Havl. [Knižnice] ukázala cestu, kterou teď i jiní chtějí nastoupiti. Čteme. Pěkně těm chlapcům ukáže a hezky zostra, aby měli před ním jak se patří rešpekt. Fr. Krat. Chtěl k jednomu bych pouze ukázat. Vrch. D (komu co, koho) upozorniti někoho, aby se na někoho n. něco podíval, předvésti někomu před oči, předložiti k nahlédnutí. Nejdřív vám ukážu vaše obydlí. Třeb. Ukázali jí podobiznu Prokopa Bělského. R. Svob. Ukažte jim mladá štěňata a mladé bažanty. Něm. Evička by byla ráda požádala, aby jí mladé Potocké v kostele ukázala. Svět. Rybář starostovi ukázal tři směnky. A. Mrš. Ukáži vám svou práci. Zey. Sebrala svoje šaty, ukázala paní, že nemá nic jejího. Něm. Měla na zřeteli, aby mně ji ve světle nejpříznivějším ukázala. Svět. Lojzova ukázala zuby, jako by se chtěla zasmát, ale trpce zase stáhla obličej. Rais. Jen se nedat a ukázat pánům zuby postavit se na odpor. Herb. Nikdo neukáže pěst těm nenažraným vojákům, kteří odtáhli z vesnice všechen dobytek. J. Marek. Ukáže všem záda a pohrdavě, pomalu se šine do Stříže odvrátí se ode všech. Klič. Dva rozkošní chlapíci ukázali vysokým hostům paty svých běhů utekli. Třeb. Co ukázal škole paty, neměl žádné jiné knihy v ruce vychodil školu. Šmil. Byl dojat, když i ona ukázala růžky nabyla troufalosti. Kosm. Stázka mu po svatbě ukáže drápek. Jah. Konečně jsem jí ukázal straku na vrbě ošálil ji. J. J. Kol. Ukážeš-li mu prst, sáhne po ruce. Čel. D (co komu) předvésti někomu něco jako vzor, jako příklad, objasniti, vysvětliti. Dávala mně nejkrásnější naučení a ukázala mi mnohou užitečnou práci. Svět. Ukaž nám, jak vzorně oni krev svou prolili. Mach. D (co) dáti najevo, projeviti něco. Zdá se mi, že nesmím tak jednati. Ukázala bych tím velikou sebelásku. Svob. Nechtěl [tchoř] ještě zjevně ukázati svou pravou tchoří povahu. Erb. Jiřina ukázala značný bystrozrak v této otázce. Čap. Ch. Hospodáři neukázala nikdy slovem, že je skutečnou paní ve stavení. Šmil. Jezovité již před tím ukázali, jak vysoko cení svého zakladatele. Jir. Někdy láska i u selských svou moc ukáže. Něm. Třeba mu [králi] ukázati pevné čelo. Olb. V obolím směru ukázal Palacký svoje znamenité mistrovství. Kal. Třeba by ho i něco těšilo, neukáže to na sobě. Havl. Jdi za ním, maminko, a ukaž mu aspoň dobrou vůli. Kun. Janek ukázal Mařce mrzutou tvář zaškaredil se. A. Mrš. To má člověk z toho, když někomu z vás ukáže srdce projeví se přátelským. Čap. Ch. Když jim ukáže člověk dobré oko, víc pořídí. Šmil. První úkol kritiky je donutit je [zpátečníky] ukázat svou pravou tvář. Z. Nej. Expr. Já ti dám malování, já ti ukážu, zač je toho loket. Vrba. Ukážem ti, jak se v kostele píská. Vrba. Já jí ukážu! já ji vytrestám. Klost. Už mi nebudete užírat věk. Já vám ukážu. Poláč. D dokázati, dosvědčiti, potvrditi něco. Věda do detailu ukázala, co Slunce znamená pro naši Zemi. Link. Jak dále ukázáno výpočtem, není jeho Ahasver fantom. Vrch. Dějezpyt ukázal neuprosně, že [amazonky] ani nebyly. Ner. Měl kmotr Rozumec o dětech, jak zkušenost ukázala, dobré náhledy. Šmil. Oplakováním nic neukážete ani před soudem. Win. Zkušenost dávno již ukázala, že ani přítomnost jeho v říši nepostačuje k odstranění zmatkův. Pal. D Imper. ukaž! ukažte! ob. dej sem! podej! dejte sem! podejte! Ukažte ten mlejnek, umelu aspoň. Rais. „Ukaž!“ řekla ona právě tak stručně a vzala mu z ruky velikou obálku. Ben. Ukaž, donesu ji [sklenici]. Kun. Mlynářko, dej klíč, já ho přinesu. Ukaž klíč. Svob. D ukázati se objeviti se, na oči vyjíti, dáti se viděti. Mužové se ptali, jaký je výklad různých znamení, která se ukázala. Vanč. Slunce se ani neukázalo. Baar. Jak se ukázaly na louce naháčky, to říkaly [děti]: „No, už přijde brzy bába z hor.“ Něm. Sotva že se ozbrojili, ukázaly se lodi na vodách. Zey. Pruská jízda se ukázala v Milevsku. Baar. Na nádvoří se neukázala živá duše. Salich. To je známá věc, že se čert tomu ukáže, kdo ho maluje. Jir. Od té chvíle se stařeček v jizbě neukázal. Preis. To děvče sotva se doma ukáže. Jir. Jakoby je přes noc vydupal, ukázali se v našem kraji kacíři a tajní Bratři. Herb. Kdybych alespoň mezi lidmi se mohla ukázat jít do společnosti. Ner. Opatruj Pánbůh, paní slečinko, a račte se nám brzy ukázat! k nám příjit. Rais. Ukaž se, jsi-li celá. Něm. D vyjíti najevo, vyjeviti se. [Když se ulal Soběslav vlády,] ukázalo se, že pokladnice pražského hradu zejí prázdnotou. Vanč. Ukázalo se, že pan Šrámek je na tom hůře, než si kdo mohl pomyslit. Kam. Že byl „chytrý ďábel“, to se ukázalo, když se začal ohlížeti po nevěstách. Herb. Časem se ukáže, čím mu byly Národní listy povinovány. Mach. Ukázalo se náležitým měřením, že stabilita staré věže ani dost málo neutrpí. Čap. Ch. D projeviti se, osvědčiti se. V neštěstí ukáže se přítel. Šmil. Neblahé tušení se ukázalo pravdivé. John. Najednou se ale to, co za hru považoval, přec jen ukázalo pravdou býti. Svět. Otče, hodno tebe a nás, ukázati se pravými muži. Zey. Celá Evropa hledí na nás, ukážeme-li se hodni svobody. Havl. Ukázal se co pravý bohatýr. Zey. Nyní se křeček ukázal v pravé podobě. Pejml. Ale nejužitečnější ukázala se Arminovi Žofka. Čap. Ch. D projeviti se okázale, dáti se vidět, pochlubiti se. Tak rád by tovaryšům se ukázal — ale nemá groše v kapse. Ner. To aby se tomu dochtoru z Prahy hodně ukázali. Jir. Čech umí šetřiti, ale rozjařen, rozveselen rád se ukáže. Jir. Proč bych se taky trochu neukázala? M. Han. Holenku, teď musí všecko jít jinak, paní dvou domů se musí ukázat. Rais. D Neosob. ukáže se expr. uvidí se. To se zas ukáže, komu je český a slovanský jazyk mil, kdo stojí o zvelebení chvály boží a jazyka českého rozšíření. Jir. Ono se to jednou všechno ukáže. R. Svob. To se tento… neví, až jak se ukáže. Pfleg. To se všechno ještě vysvětlí a ukáže. Čap. Ch.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1070 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1070