• uložiti dok. dáti něco na nějaké místo, aby to leželo, umístiti, položiti. Paní, uloživši plášť přes židli, [obrátila se]. Jir. Když je [klíče] před obědem uložil na sukno stolu, použila toho. R. Svob. Usedl ani nedutaje a uložil obě ruce na kolena. R. Svob. Jak jste na jeho vzdornou šíji jařmo své uložila? Zey. Přen. Víš, co vdovství starostí s dětmi čtyřmi na mne uložilo. Svob. Nad městečkem Bělčí, uloženým v kotlině, klenula se vysoká obloha. Rais. Prohlížela staré paláce, které se uložily na dně těchto zahrad. R. Svob. [V záložně] jest uloženo vlastivědné museum s památkami cechovními. John. Goethe uložil její [hry] dějiště do idylického zátiší kupeckého krámku. Týd. rozhl. Tech. uložiti stroj osaditi, konstrukcí upevniti. El. tech. uložiti kabel. D dáti něco na nějaké místo, aby to bylo v pořádku a aby se to uchovalo. Panna Pepinka uložila si klobouk do komory tak neposkvrněn, jak ho byla vzala. Něm. Vedle postele stojí truhlička k uložení šatů. Rieg. Potěšena nad tak skvostným nářadím, šla je uložit ke kolovrátku. Něm. Konečně uložil drahocenný věnec do skříně. Jir. Potom je [kopyto] na půdu uložil pro „strýčka Příhodu“. J. Lada. Zvláštní vůně od míšenských jablek [se šířila]‚ které měla domácí paní uloženy na almarách. Merh. Apolena uložila potraviny do sklípku. Šmil. S klobouku sám si kosárek i s voničkou sundal a uložil do malované truhly. A. Mrš. Za myslivnou stály tři řady žitných panáků, aby tu řádně vyschly před uložením do stodoly. Vrba. Hrut uložil svoje poklady v hloub své lodě. Zey. Václav do tobolky uložil inženýrův úpis. Čap. Ch. Dlouho hleděl na list, nežli jej do knihy uložil. Jir. Šla uložit knihy do almary. Třeb. Radíval jsem mu, aby všecky skladby své uložil do pražského musea. Šmil. Zámělský a Černohlávek uloženi jsou již ad acta hrobníkem pohřbeni. Šmil. Kanc. uložiti ad acta. Žel. uložení zboží uskladnění. D vůbec něco někde n. někam zařaditi, někam vpraviti. V tomto časopise uložil Aleš největší počet svých illustrací k národním písním. Herrm. Z Beethovena zaznějí mohutné tóny hrdinské, uložené do předehry k Egmontu. Rozhlas. Kde pak se mi kmitla ta věta, v níž je uloženo tolik pravdy? Herrm. Na sta písní bylo v mysli jeho uloženo. Něm. Všecko měl již uloženo v paměti své. Šmil. Upínalyť se [oči] na Marii, aby obraz její do duše na věčnou památku uložil. Šmil. Ale símě z mládí ve srdce uložené přece nezaniklo. Jir. D (peníze) schovati, dáti stranou, zpr. do peněžního ústavu na úrok. Pro strýce Příhodu uložil si několik bankovek. Herb. Co mu zbylo, skládal, až si uložil na nový oblek. Jir. Peníze uložila do truhly pod sedm zámků. Herb. Vzpomněl si, že má Mařka uloženo sto rýnských. Preis. Sezima počítal v duchu, kolik peněz letos uloží. Šmil. Ona jí odkázala peníze, které má uloženy ve spořitelně. Poláč. Správce Šimon uložil peníze do půdy. Staš. [Milionář] v movitostech uložil svůj kapitál. A. Mrš. Jeho hotové jmění bylo uloženo v hypotékách na řadu gruntů ve vsi. Vrba. Malý svůj kapitál měla uložený v závodě. Čap. Ch. Peníze na výbavu dala zvlášť a uložila na heslo. Pujmanová. Byla stanovena povinnost uložit cenné papíry do vázané úschovy. Čs. Také on si myslí, že je v dětech kapitál nejistě uložený. Jir. D (koho) dáti někoho někam tak, aby ležel, zpr. na lůžku, a odpočinul si n. spal; uložiti se ulehnouti k odpočinku, k spánku. Uložils dívku v teplé houně? Vrch. Uložili Františka do světnice. Šmil. Paní Markyta ji šetrně uložila ve světničce. Jir. S večerem jsme šli domů a rodiče uložili nás jako jindy. Rais. Oba přátelé se uložili ke spánku. Herb. Na pohovce leželo jakési šití, na němž před uložením se na lůžko pracovala. Kun. Nemá, kam by hlavy uložila. Ner. Také babička vaše úkol svůj dopřede, a uložíte ji k věčnému spánku pohřbíte. Něm. Přen. Bylo na mně, lásku svou a naději uložiti do hrobu. Šmil. Mysl. uložiti se do brlohu (k zimnímu spánku, o medvědu a jezevci). D uložiti (co komu) ustanoviti někomu něco za povinnost; naříditi někomu něco. Divadelní lékař uložil mu, aby slečnu neopouštěl. Čap. Ch. Přemýšlela, co by mu uložila na třetí den. Něm. Uměly odříkat od a až do z, co se jim uložilo. Kun. Nedivila se ani dost málo úkolu, jenž jí od velitelky byl uložen. Svět. Musila si kromě uložených etud přehrávat část koncertního partu. K. J. Ben. Uloží-li se mu nějaká práce, pracuje jen, dokud se člověk na něho dívá. A. Mrš. Rozhodla se odměnit kloučky za posílku, kterou jim uložila. H. Dvoř. Každé protizákonné uložení rozkazu je zakázáno. Čes. pol. To je snad už trest od Pánaboha na mne uložený. Něm. Pravili, že si uložil takové pokání. Rais. Pan Volšinský uloží každému pokutu. Kun. Bůh uložil mně povinnosť, abych sňal bělmo s očí vašich. Šmil. I uložil kněžím bezženství. Vlč. Vyjma obřady církevní uložil si mlčeti po celý měsíc. R. Svob. Radili, aby se stavům uložila trvalá nápojová daň. Rez. Byla poddaným uložena velká kontribuce. Salich. Bůh tak uložil. Šmil. [Chlapci] si dovedou uložit disciplinu a rozvrhnout síly. Pujmanová. D Zast. určiti, stanoviti. Sněm český uložený v míru Vožickém sešel se na hradě Pražském. Pal. Ohlásili se, že slyšení do Brna uloženého již obsílati jim se nehodí. Pal. Přišel jsem do toho domu, kde nebožtík mimo uložený čas seděl. Win. D Zast. úklady nastrojiti, obmysliti zlé proti někomu, smluviti se o někoho. Vzbudili nové záští a nový úklad uložili. Jir. Již vidím, že jste všichni uložili o mou záhubu. Hol. D uložiti se poněk. zast. klesnouti někam a zůstati tam ležeti, snésti se, nahromaditi se. Kolem všude dost listí, jež se uložilo na střeše. Jir. [V knihovně bylo několik knih,] na nichž prach se uložil. Jir. Míjela chvíle, až se pokojem uložil hustější stín. Jir. Stín zármutku uložil se na jeho čelo. Jir. Těžký chlad se uložil ve dlouhé její chodbě. R. Svob. Do jizby uložil se taj milostných nocí. Mrš. Výraz vzdorné rozmrzelosti uložil se na příjemné tváři mladé slečny. Jir. D Řidč. uklidniti se, utišiti se. Nebylo naděje, že se skučivá vichřice uloží. Herb. Ruch se na chvíli uložil. Šmil. Bušení srdce se uložilo. Šmil. Když se krev ve mně trochu uložila a rozum navracel, oddychl jsem si. Šmil. Matka s ním rozmlouvala ještě déle, neboť doufala, že se takto jeho rozčilenost nejspíše uloží. Hál. V. t. uložení.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 953 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 953