• *uzavírati dok. postupně zavříti, pozavírati. Nikde [ve mlýně] známky života; dvéře všude uzavírány, kola běží na prázdno. Jan. Kázal hned mosty zdvihnouti, brány uzavírati. Šed. Zmocnivše se čeládky a ji uzavíravše, potom udeřili na starého pána. Lum.
  • uzavírati ned. (co) zahrazovati to, co dovoluje přístup, co vede dovnitř něčeho. Když večer již ustoupí černé noci, uzavírám okno. Svob. Vrátní a trabanti, spatřivše mužíka strašného, uzavírali vrata a brány. Tomsa. V půl noci uzavírám okna i dvéře. Květy. Po té se opona zcela volně uzavírá. Maria. Ratkin uzavíral oči. Šrám. D zahrazovati (zprav. zvláštním zařízením) přístup, zabraňovati v přístupu někam; zahrazovati něco otevřeného. Práskly mřížové dvéře, uzavírající krátkou pavlač. Šim. Hned se všecky domy uzavíraly, kde kdo byl se schoval. Něm. Strach nás nutí uzavírat krámy. J. Malý. Co nejhustší jalousie uzavírají okno. Ner. Jakmile vejdu v ošumělém svém šatě do některého domu, uzavírají přede mnou všechno. Ner. Dnešním dnem uzavírám svůj dům všem společnostem nepřijímám návštěv. Pfleg. Zeď zůstane zdí a bude na dále zahradu tvou uzavírati. Zey. Četná skaliska uzavírají cestu do přístavu toho. Štol. Na jihu řeka Dyje uzavírala hranice moravské. Bran. Někdo jí svazoval nohy, ruce a uzavíral ústa. Noh. Vzadu se přiléhavý živůtek uzavírá na zips. Eva. Smuten knihu opět uzavírá. Bendl. Rozvírala jej [vějíř] a uzavírala. Zey. V zemi jsou přísně zachovávány předpisy koranu a je přísně uzavírána cizincům. Týd. rozhl. Vídal jsem blížící se tlupy vojska, jež uzavíralo ulice. Herrm. Kolem uzavírali silnice a cesty, aby žádný ani z města ani do města jíti nemohl. Sedláč. Granáty protitankového dělostřelectva uzavíraly palebnou přehradou zpětnou cestu tankům. Ml. fronta. Sejdou se rok co rok Bzenčané k tradiční slavnosti uzavírání hor zákazu vstupu do vinic. Lid. nov. Jednotlivé státy počaly své trhy uzavírati pomocí prohibitivních cel. M. Volf. Přen. Vynesla tajemství, jež po tolik let přede všemi uzavírala. Jir. [Vilém] se zamiloval z odříkání a uzavíral svou touhu tajil. Svob. Věděla, že jí nevěří, a byla mu vděčna, že se netáže a vše uzavírá v sobě. K. Schulz. Mat. uzavírati do závorky dávati do závorky. Žel. uzavírání vlakových cest návěstní činnost znemožňující jízdu na výhybkových spojeních. Text. uzavírání odlišování starých řádků oček od nově se tvořících kliček. D (koho, co) umístěním někde někoho n. něco oddělovati, činiti nepřístupným, nedosažitelným. Mrtvoly nebožtíků nemají uzavírány býti do rakví. Třeb. Tvářil se, jako by nejdražšího přítele do hrobu uzavíral. Svob. Uzavíral do obálky třesoucí se rukou stovku. Kun. Tak mi dělal laskominy, uzavíraje všechna ta jídla do přihrádek. Zey. Položila listy do skříně, kde své klenoty a skvosty uzavírala. Zey. Tvrdošíjně dosud své sloupce mi uzavíral [časopis] neotiskoval mé práce. Vrch. Přen. Hošík veský klasy sbírá, v plnou kytku uzavírá. Svob. Žil psychické stavy, jež delikátní a hubené jeho ruce uzavíraly v strofy. Kar. D (koho, co kam) dávati někoho n. něco někam n. chovati někde a zprav. tím omezovati jeho volnost, svobodu. Matky nakvap se sháněly po svých dětech a uzavíraly je do světnic. Just. Otec ponechával jí volnosti, neuzavíral jí v těsnou komnatu. Luž. Tomu nesmyslnému uzavírání mladých nezkušených děvčat [do kláštera] byl jedenkráte konec učiněn. J. z Hv. Žalost ptáčka svírá, když mu někdo mladé béře, nebo v klec ho uzavírá. Dou. Plukovník svou krásnou ženu uzavírá pod desatery zámky. Krás. Ty jazyk svůj do hradby uzavírej zubů svých! Zey. Přen. Tím bujněji zrůstala náruživost, kterou v srdci uzavíral. Květy. D Zast. vězniti. [Tvrz] mimo toho k uzavírání vězňů slouží. Pol. D vyřazovati z provozu, z činnosti. Ke konci července otvírali pod Skalkou nový důl na krevel a uzavírali starý. Svob. Přesvědčíme se poslechem, zda se při uzavírání kondensátoru ozývá po celé stupnici ve sluchátkách nebo v reproduktoru známé klapnutí. Rozhlas. Svolávání, odročování a uzavírání říšské rady vždy vztahuje se na obě sněmovny najednou. Čes. pol. D zcela n. zčásti ohraničovati, omezovati, obklopovati. Hradba pralesa uzavírala ty nesmírné prostory. Vanč. Horizont uzavíraly hory ještě vyšší, divoké a zubovité. Zey. Doráželi na Turky, kteří opevnění jižjiž uzavírali. Jir. Dlouhé jich [stromů] řady oživovaly pláň, kterou v pozadí klidně uzavíraly nízké vrchy. Zey. Stodola, jež jej [dvůr] uzavírala, byla nejvýše. Rais. Lehla do trávy, která se nad ní uzavírala jako vlny nějakého jezera. Zey. Přen. Lidí chlad tě uzavírá. Krás. D (koho, co čemu, před čím, proti čemu a p.) oddělováním zbavovati vůbec někoho n. něco vztahu k něčemu. Sama dceru vyučovala a uzavírala proti dojmům ostatního světa. Staš. Což tě opravdu život s tvým mužem a s jeho povoláním tak uzavíral světu? M. Nov. Nač lásce svoje srdce uzavírat? Stank. Uzavíral své uši před tím, co na ně doráželo. Č. Jeř. Nikdy neuzavírám duši svou před blahodárným světlem umění. Šmil. D Kniž. končiti. Četa vojínů lučištníků uzavírá průvod. Vrch. Tímto článkem uzavíráme nemilou literární hádku. Havl. „Bude to velmi hezké,“ uzavíral pan Dundr svůj referát. Herrm. Dneškem uzavírá nejneklidnější dobu svého života. Herrm. Druhý stejně krásný cyklus „Chmurných sonetů“ uzavírá celek. Vrch. Kde vrstvy se obloukovitě zahýbají, tam mluvíme o brachyantiklinálním uzavírání klenby. OSN Dod. Účet. uzavírati účty, pokladnu, účetní knihy dělati uzávěrku. Text. uzavírati špičku ujímáním oček dokončovati pletený předmět. D (co) sjednávati, ujednávati, uskutečňovati něco. Podával přes stůl pantátovi ruku, jako by kup uzavíral. Pitt. Smlouvy, které kdy jsem uzavíral, jsou veřejné. Vrch. Nikdo by s nimi kompromisův neuzavíral. Čas. Skoro jen mezi sebou sňatky uzavírali. Svět. Neuzavírám přátelství snadno. Podl. Uzavíraly se nesmyslné sázky. V. Mrš. Uzavíral s ním závody, kdo spíš bude na určitém bodu ulice. Čap. Ch. Byl finančnímu ministru nápomocen při uzavírání půjčky. Paleč. Stavům přiznána má býti účast při vypovídání války a uzavírání míru. Čes. pol. Obch. uzavírati obchody, smlouvy, půjčky a p. D (z čeho nač) kniž. vyvozovati závěr, usuzovati; rozhodovati. Z téhož vývoje možno uzavírati na stejné působení zevní i proces vnitřní. Rez. Uzavírala komissí ze všech okolností, že na tomto místě poklad skryt byl. Lum. Lze z těchto jednotlivých úkazů přemrštěnosti uzavírati na psychickou disposici celku? Vrch. Vypravoval o svém dnešním dobrodružství se studenty, posuzoval je a uzavíral takto: „Ten Bouška je divý a vzpurný, ale nechť.“ Hol. Neruda dobře pozoroval, z pozorovaného správně kombinoval a uzavíral. Lit. č. Naučila se státi na vlastních nohou svých, mysliti, uzavírati a jednati o své újmě. Šmil. Zast. Když byl o samotě, tu uzavíral pevně, že bude mluviti. Tyl. Jen jsem ti radou tou, bys proti careviči niřeho neuzavíral kvapně. Hál. D (co v sobě) řidč. obsahovati. [Do vozu] potopil se veliký uzel, uzavírající bálové šaty slečniny. Svob. Šestero vranců táhlo za sebou černý vůz, rakev uzavírající. Ves. Každý kvítek kouzelnou moc v sobě uzavírá. Sab. Jaké myšlénky ten list v sobě uzavíral, nevíme. Šmil. Žert ten mnoho uzavírá v sobě! Macháč. Všeho výsledek: to velké nic, v němž se uzavírá pravda celá. Čech. Můj ideál [ženy] uzavírá v sobě mimo jiné i prostoduchou srdečnost. Hál. D uzavírati se zamezovati k sobě přístup, oddělovati se od světa, stávati se uzavřeným. Nešel k společné tabuli, uzavíral se u příbytku svém. Šmil. Uzavírala se na klíč, aby ji nikdo nepřepadl. Kun. To moje uzavírání, ta moje nespolečenskosť — to byl jen takový návyk. Šim. Měla bych věru sto chutí na tebe se rozhněvati, že tak v sebe se uzavíráš. Šmil. Odvraceli se od světa a uzavírali se v ráj srdce. Vl. Němec. „Nemohu říci, proč jsem to udělal,“ řekl, uzavíraje se již napřed všem otázkám. Šrám. Ani v stáří svém se neuzavíral v nějaký kultus vlastního „mistrovství“. Vrch. Nepotřebuje se už uzavírat před světem. Č. Jeř. Pracovali dále na základě domácí tradice, ačkoliv se neuzavírali technickým pokrokům. Černušák. V románě „Cikáni“ hlavní postava uzavírá se do naprostého mlčení. Šal. Strana se nesmí uzavírat a nesmí se odtrhnout od mas. Škol.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 607 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 607