• vždy (zast. vzdy, veždy, zř. bás. vezdy) adv. v každém čase, kdykoliv, odedávna, za každých okolností. Komu se však přátelstvím zaslíbil [Čech]‚ ten je mu vždy hostem vítaným. Tyl. Svár a nejednota vždy a všude v patách za sebou neštěstí a záhubu přivádí. Erb. [Věk dbal,] aby ve všem a vždy zachovávaly [děti] pořádek. Jir. Svůj k svému a vždy dle pravdy! Pal. Vždy veselo bývalo v Kyjově, vždy veselo v Kyjově bude. Bezr. A proti zlým lidem jsem měl vždy odpor. Vach. Vraťte Čechům, co jim vždy náležeti chtělo. Zákr. Uctivě, v pravdě synovsky se vezdy k němu choval. Klost. A mně docela se zdálo, že mne mnohem raději má, ač mne vezdy milovával. Staš. A že ve tvé stopě chodíval jsem vezdy, rozmnožíš mé sémě. Čech. Zast. Svědkové ti moji (autorovi) pravdomluvní, jenž vždy nelhou, jsou má podpora a síla! nikdy. Hněv. [Každý rok se přirodili tisícové.] A vždy země neoslábla, v nově rodí bez přestání. Pal. D trvale, neustále, bez přestání, stále. A on [milenec] vždy napřed — skok a skok, a ona za ním, co jí krok. Erb. Chodil vždy týmiž cestami. John. Byla vždy nabita nějakou silou a puštěna, aby běžela, jako hračka. Maj. Můj čekanec vždy ještě nepřichází. Jeř. Matka stále na tovarychu, táta vždy z domu. A. Mrš. Vždy a vždy musil odbočovat a konat hromadu studií. Staš. Vzdy mu [vladařovi] výhost dává. Suš. Veždy dělá [svatá láska]‚ nikdy nevypadá, nikdy nepomíjí. Štulc. Malé okénka byly v létě vezdy otevřené. Něm. Konečně bylo vždy tišeji a tišeji. Ner. Skvrna na obzoru rostla vždy více, až zachmuřila celé nebe. Svob. Bledý dvorů stín, jenž k sobě šly vzdy blíž a blíž. Mácha. Plynuly [duše] vzhůru, blíž k hvězdám vezdy. O. Červ. Bot. vždy zelené listy. D po každé, v každém případě. Divný muž chodil do zahrady královské po tři dni vždy před slunce východem. Třeb. Slavnost ta přilákala do Prahy vždy množství poutníků. Svět. S jarem vždy už jiná krev se hnedle vžene do všech cev. Mach. [Došli až k řece,] před níž se doposud vždy obraceli [předkové] zpátky do krajin posvátného stromu. Vanč. Dětem zdály se [pohádky] vždy nové být a vždy se na babu těšily. Něm. Rozkládají se [vesnice] v nížině i na výšinách, ale vždy tak, že mají před sebou [chlumy]. Jir. Na dlouhých kaicích sedělo tak vždy as po dvaceti ženštinách. Ner. [Posvátné místečko] pak veždy za outočiště sloužilo, kdykoli sobě co tajného pověděti měli. Tyl. Jináče ovšem posadí je [konšely] vezdy hejtman hradecký. Win. Roztáhli se [jezdcové] po chladné zemi, po dvou vezdy oddavše se spaní. Tyl. D Poněk. zast. vyjadřuje zesílené odporování ději dříve řečenému; přece, nicméně. Ale kovář vypínal vždy znova tuhou lebku nad nezdary všemi. Čech. Vždy přijde den, kdy omyl poznají [matky], den onen, kdy jim ‚s Bohem‘ řekne syn. Zey. Byla naděje, že jej vždy jednou udobřím. Jg. Ač péče neumoří, vždy zdraví podboří. Čel. Ta sůl byla z mořské vody, kteráž vždy někdy vystoupí. Kram. D Zř. ještě. Vždy za přebývání v Normberce došla císaře novina nepříjemná z Prahy. Tom.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 355 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 355