• vazba, -y f. způsob spojování jednotlivostí v celek; výsledek tohoto spojování. Byli jsme dříve svědky toho, jak namnoze byly prováděny nevkusné květinové vazby. J. Vaněk. Vazbu keprovou nebo dokonce atlasovou [textilu]‚ tu nesvede žádný stroj. Baar. Záclona dodává barvou a vazbou pokoji zvláštního osvětlení. Panor. Četl si nápisy na štítech, pozoroval vazby dřev i fantastické výkroje na komínech. Svob. Pod kopyty zaskřípala vazba dřevěného mostku. Vrba. Žadatelé musí mít vědomosti o vazbě, plavení vorů a o jejich opravách. Lid. nov. Stěny mají omítky sádrové, jinde jsou prostě glasované cihly s pravidelnou vazbou. V. Kolář. Nasypali do betonu chemikálie, které ruší jeho vazbu. Maj. Text. vzájemné křížení a spojování nití a útků ve tkanině. Vazba plátnová, keprová, atlasová. Chem. způsob vzájemného spojování atomů v molekule. Gram. vyjádření závislosti jednoho členu, zpr. předmětu, na členu druhém tvarem, zpr. pádem určovaným členem řídícím, rekce; vazba slovesná; vazba předložková spojení předložky s pádem; vazba přechodníková, vazba dvojího nominativu a p. druh spojení tvarů v syntaktické dvojice, konstrukce; výšin z vazby anakolut. Hud. vazba tónů, akordů jejich melodické a harmonické spojování. Biol. vazba vloh třetí zákon o dědičnosti. Šach. vazba figur nemožnost tahu, protože by se ohrozila figura vyšší hodnoty. Šerm. bránění protivníkovi v útoku trvalým stykem čepelí. El. tech., radiotech. druh zapojení k zesilování el. střídavých proudů. D konstrukce podporující plochy střechy, krov. Na vedlejším poli tesaři sestrojovali vazbu — práce na staveništi kypěla. Jah. Šeptavý hlas protkal stavbu od sklepení až k vazbě. Vanč. Ohnivé kusy šindelů a vazby kolem něho lítaly. Nov. D obal vzniklý vázáním knihy. Vazba chrání knihu před poškozením. Moucha. Každý knihařský závod zdůrazňoval, že kromě vazeb francouzských provádí také lipské. Vlastiv. Přen. A tak drahokamy myšlénkové ovroubil zlatou vazbou formy. Lit. l. D omezení osobní svobody znemožňující volný pohyb, vězení. Na osočení nepřátel od nového arcibiskupa Jana Očka z Vlašími do vazby vzat [Milíč]. Pal. Jiní myslili, že Josef neumřel, ale že kdesi chová se u vazbě. Šmil. Dlouhé vlasy zbělely mu za vazby jako sníh. Jir. Kupec, jsa vazby zproštěn, děkoval. Něm. Je odsouzen na čtyry neděle lehké vazby. Ner. Nacističtí spiklenci uvězňovali osoby bez soudního řízení, drželi je v „ochranné vazbě“. Kocourek. Byl ještě tutéž noc zajat a do vyšetřovací vazby odveden. Svět. Bývala domácí vazba za špatný úkol. Jir. Práv. oprávněné omezení osobní svobody, zejm. za účelem trestního řízení; vyšetřovací vazba; propustiti z vazby; uvaliti vazbu, uvrhnouti do vazby. D Poněk. zast. (zpr. pl. vazby) pouto, pouta. Tu tasí Ctirad meč a přetíná ty vazby, které do těla děvy vnikaly. Zey. Za ní jeho nohy spějí lehce, vazeb tíže prosty. Čech. [Jitka] sběhla šťastná, že jest vazeb svých prosta. Svět. Jest myšlénka povšechného pokoje, jenž všecky národy obecnou vazbou poutá. Havl. Suk překonal vazby tradice. Týd. rozhl. Domnívali jste se, že hlavnice mne drží v krutých vazbách. Svět. Mysl. druh lapadla. D Řidč. spojitost, souvislost. Vazba mezi orchestrem a pěvci, až na maličké výkyvy, hrála. Svob. nov. Dát každému národu stejný vliv bez ohledu na jeho velikost a mocenské možnosti znamenalo vytvořit mosaikový součet států bez vzájemné vazby. Svob. nov. Na vzájemné vazbě základních prvků filmu závisí hodnota každého filmu. Svazky. Radiotel. vzájemné působení dvou okruhů. Zeměd. stavba, konstrukce těla chovného zvířete.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1155 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1155