• vraceti ned. (koho) obraceti směr něčí cesty, posílati někoho zpět. Šoural se ven. Čmuchálek za ním vyšel do síně a vracel ho. Staš. Kdo prošel branou a pustili jej, toho tudy nevracím. Jah. D (komu co) odevzdávati majiteli něco vypůjčeného, odňatého a pod. Dočetl a vracel list slečně. Jir. Rozvázal uzlík, a vyňav z něho „Praxis“, vracel mu ji s poděkováním. Jir. Hýřilové skládali prý sliby, zbojníci se káli, zloději vraceli měšce. Vanč. Pak by musel každý kupec svléci kabát a vraceti, co vyzískal. Prav. Kdo by mne našel, honem by vracel. Rais. Při vracení obrazu podstrčil prý císař chytře kopii, originál pak vzal s sebou do Čech. Mik. Chtěl jsem peníze vracet, ale on odškubl ruku, a desítka padla na zem. Šim. Redakce různých listů vracely jí šmahem básně odmítaly. Vrch. Ha, kterak proudu hřímající hlasy ozvěnou trojí vrací skála holá odráží. Vrch. Soupeř si dobře zapamatoval mnohé z jeho pošklebků a nečinil nyní jiného, než že mu je vracel i s dobře spočítanými úroky oplácel. Vrba. Rolande, vracím vám vaše slovo, nejsem již vaší nevěstou zprošťuji vás závazku. Zey. D (koho, kam) přiváděti někoho zpět do nějakého stavu; (komu co) způsobovati u někoho obnovu něčeho. Ach, kamaráde, to mne skoro vrací do mého mládí. K. Čap. V těchto dítkách počíná vraceti společnost přirozeným základům. Hál. Tichost pouště vracela mu klid. Zey. Naděje vracela jim sílu. Vanč. Vracel si okamžiky, jak s ní po prvé kráčel ze staroměstského rynku, jak se s ní shledal v jezovitské zahradě. Jir. D Řidč. zvraceti (potravu). Ležel v těžkých bolestech a vracel obsah svých vnitřností. Kubka. V žaludku jsem bolestí neměla a nevracela jsem. Maria. D Zř. obraceti. Čapku svoji novou zcela na rub, na líc vrací. Heyd. Po letech dvaceti svou vrací dráhu syn pobloudilý k otcovskému práhu. Čech. Již druhou klopí sklenku, ještě třetí a již vrací krok. Quis. D vraceti se jíti, dostávati se, hrnouti se a p. nazpět, konati zpáteční cestu. Vyslechl, že ta šlechtična si vyšla do kostela, ale že se nevrací. Jir. Vracela se domů humny. Třeb. Stádo s bučením se vracelo s pastviště. Mrš. Standa cítí, že se mu zase vrací krev do tváří. K. Čap. Rozlitý proud po polích a lukách znovu vrací se v těsné břehy vymletého řečiště. Baar. Zvolna vracel se v koleje, ze kterých smrť matky jej byla vyšinula začínal žít normálním životem. Baar. Píseň znovu se vracela ozvěnou. Mrš. D znovu se dostávati do nějakého stavu; znovu se vyskytovati, obnovovati se. Rimavská Báně se rychle obnovovala a vracela se do své podoby. Jir. Jeho tělo vracelo se pomalu do starého položení. Svět. Dívka pomalu jen vracela se k životu. Zey. A zase si lehá [chlapec]‚ vrací se do spánku. Lang. Dobrá příležitost, jednou zameškána, už se nikdy nevrací. Zey. Potom, když země byla prosta nepřátel a když se vracel mír, roznesla se sláva Rastislavova. Vanč. Myšlenky vracely se houfem. Bozd. Myšlenka ta se vrátila a vracela se naléhavě, neodbytně. Jir. Ponenáhlu vracela se mu paměť. Šmil. Síla se pomalu vracela. Něm. A v srdce se zas víra vrací. Mach. Teď, když muž odcestoval, vracelo se jí na mysl, jak s ním loni jela do Prahy. Jir. Vracela se vodě průzračnost. Zey. Již se ti síly vracejí. Svět. Cítila, že se jí vrací stará její nemoc. Jir. A v okamžiku tom se vědomí zas Renaldovi jasné vracelo. Zey. Jest lásky vlastnost, že se vždycky vrací. Vrch. D (k čemu, ke komu) začínati se znovu něčím n. někým zabývati. Upřímně a otevřeně pojednali si o příštím společném životě a víc se k tomu nevraceli. Baar. Vrací se k tomu věčnému thematu. K. Čap. Myšlenky moje vracely se tvrdošíjně k předmětům, které mne odpuzovaly a zajímaly zároveň měrou nemalou. Zey. Já k milostným písním se zase vracím. Heyd. V Tylovi máme skutečně velkého národního klasika, k němuž se budeme vždy s láskou a hrdostí vracet. Ml. fronta.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 203 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 203