• vstoupiti dok. (kam) dostati se dovnitř něčeho, někam krokem, chůzí vkročiti, vejíti někam. V tom nenadále rozlítly se dvéře rázem a do pokoje vstoupil černokněžník. Erb. Otevřevši asi dvoje dveře, zvala posunkem pány ku vstoupení. Krás. Kdo to tak pozdě klepe? — Vstupte dále. Vrch. Obecní sluha v známost uvádí všem občanům, aby se nikdo neopovážil vstoupit do vinohradů. A. Mrš. Na náměstí vstoupil do kočáru. Zey. Vstoupiv na práh chléva, maně se zastavil. Rais. Vstoupil na dřevěný most. Vanč. Výletníci smíchovští právě vstoupili na parník. Svob. Viktorin vstoupil na evropskou půdu. Podl. Český národ vstoupil na půdu ústavy. Herb. Člověčenstvo nevstoupilo teprv dnes na tuto dráhu. Havl. Vstoupil Hermíně do cesty zrovna před zámeckou zahradou. Šim. Mezi dav tu vstoupil důchodní. Quis. Nemohla již dnes nikomu vstoupiti na oči. Svět. Myšlénka na dceru byla do pozadí vstoupila ztratila na významu. Svět. Já už budu tichá, pokorná, já vám na cestu nevstoupím nebudu vám překážet. R. Svob. Běda každému, kdo vstoupí botou na šíji přemoženého utiskuje. Mach. Vám dlouhý, paní, věru, třeba čas, by v hrob jste vstoupila zemřela. Zey. Vstup v sebe zkoumej své nitro. Vrch. Jak mile Štěstí do Vaňka vstoupilo, přelomil se katovi meč u samého jilce. Erb. Do něho [krále] vstoupila bohyně moudrosti. Čap. Ch. Jako by do tě běs vstoupil. Jir. Duch mrtvého vstoupí do služebníka svého se všemi nezpůsoby a hrubstvím. John. D státi se členem nějakého společenství, prostředí, poměru a pod. Jmeno ukazuje svou důležitost ihned, jakmile hoch vstoupí do školy. Ner. Pak chodíval k babičce sám, i když vstoupil do gymnasia. Jir. Vstoupil do učení k zednickému mistru. Maj. Stanu se kupcem, vstoupím do obchodu mého příznivce. Svět. Vstoupila jsem k sedlákovi do služby. Preis. Při organisaci úřadův státních vstoupil Měchura do státní služby jako asessor. Šmil. „Turbina“ dostane se na solidní fundament, když já vstoupím do správní rady. Čap. Ch. Obdržel jsem přípis s dotazem, jsem-li ochoten vstoupit do redakce „Národních listů“. Čap. Ch. Pak také vstoupí do některého spolku. Herrm. Příteli, učinila jsem ve své mysli slib, že vstoupím do kláštera. Vanč. Oznamuje se láskám Vašim, že v stav manželský vstoupiti míní … Mrš. První jest, že se okamžitě všech svých práv nad dcerou vzdáte, vstoupíte-li v druhý sňatek. Svět. Jednomyslně vstoupili pod prapor vojvody Miljana Vukoviče. Hol. Odhodlaně vstoupíme do oposice. Havl. D (kam, do čeho, več) zahájiti, navázati nějakou činnost, začíti něco, pustiti se do něčeho. Téměř půl miliardy čínských lidí vstoupilo do dějin světa jakožto nezávislý činitel. Ml. fronta. Člověk dítětem vstoupí ve svět tento. Mácha. Cibulka nevstoupil s holýma rukama do života. Šmil. Hromadná úprava cen potravin vstoupila v platnost dnem 1. prosince 1945. Zápot. Ustanovení předchozího odstavce se netýká zákonů, které vstoupily v platnost dříve, než tato ústava nabyla účinnosti. Ústava. Přispěl k tomu, že vzájemnost slovanská přestala býti u nás pouhým slovem, nýbrž v život vstoupila. Ner. Když Anglie vstoupila do války, prasklo to. Čap. Ch. Vstoupíteli vy do boje proti zhoubcům církve: okřeje duše naše. Pal. 19. června vstoupil do pole opět dal se do boje. Pal. Žádný z nich netroufal si vstoupiti do nerovného zápasu. Hol. Nedovedli s ním vstoupiti v rozhovor. Kop. Do debaty vstoupil posl. soudr. Štětka. R. právo. Jakmile byla řeč o pánech, Kojan náhle se měnil, zvláště bylo li nutno vstoupiti s nimi do nějakého styku. Hol. Z Hainburku přešel s vojskem na levý břeh Dunaje a s blížícím se vojskem uherským v dotek vstoupil. Šus. K tomu se Valdenští odhodlali později, vstoupivše ve styk s protestantskými theology ve Švýcarsku. Goll. Chem. vstoupiti do reakce účastniti se jí. D (ve spolek a pod.) uzavříti spolek a pod. Když bylo v Praze sněmování, vstoupilo mnoho měšťanů ve spolek s pány. Vanč. Vstoupeno v přátelské úmluvy s dvorem uherským. Pal. Bedřich, vstoupiv ve zvláštní s nimi smlouvu dne 28. října, potáhl k své straně také pana Koldu. Pal. Král se velmi na pražské Němce rozzlobil, že vstoupili s pány v zápis. Jir. Ten zhřešil, vstoupiv bez našeho vědomí v příměří s Tábory. Jir. Osoba, která stála ve světě osamělá, nepřijala s jásotem čest vstoupit s ní, s paní Mrázkovou v příbuzenství. Zey. Žádného neuznala za hodného vstoupit s ní ve svazek přátelský. Svět. Já chci s králem českým v přízeň a v přátelství vstoupiti. Jir. Ani s Petrem v užší přátelství nevstoupil. Něm. Stydí se ve své šlechtické pýše vstoupit s vámi do spojení. Havl. Pojišt. vstoupiti do pojištění sjednati, uzavříti pojistnou smlouvu. D dostati se do výšky, zpr. krokem, vystoupiti. Nemálo se podivil, když na první vršek vstoupil. Něm. Již vstoupil na první stupeň. Jir. Však četa naše s patra o těch soudí, jimž na ramena kdysi vstoupila. Čech. Však nežli na hřebce neklidného vstoupiti mohl, podhradím zpráva letí. Vrch. Zde stojí stolec prázdný, nechť na něj vstoupí ten, jejž zvolíte stane se panovníkem. Zey. Fridrich skutečně vládl sám od té chvíle, kdy vstoupil na trůn. Goll. Zřízena jest pro Š. stolice slovanské literatury, na niž však nikdy nevstoupil nenastoupil. Ner. M. Jan Rokycana vstoupil po knězi Prokopovi Velikém na přední místo v požívání vážnosti. Pal. D Zř. vzhůru se vznésti. Dým vstoupil do výše. Jir. Ještě nikdy nebyla tak nevinná modlitba k nebesům vstoupila, jako teď z komůrky Aninčiny. Svět. D Zř. zvýšiti se, zvětšiti se. V Staré vsi vstoupil počet vyvolených hned první rok z 19 na 30. Herb. Cukr vstoupil také nemilosrdně v ceně. Havl. D vniknouti, dostati se někam. Slunce vysokými okny vstoupilo dovnitř. A. Mrš. Otevřely se dvéře, vstoupilo sem prudké denní světlo. Čap. Ch. Farářovi vstoupily do očí slzy. Třeb. Vdově vstoupila krev do bledé tváře. Svět. To je silné víno! Vstoupilo mně skoro do hlavy. Kun. Svoboda vstoupila hochovi do hlavy jako mladé víno. Svět. [Muž se stal úředníkem.] Tato nová hodnost mu vstoupila do hlavy zpychl. Kytl. Zlost i lítost současně vstoupily mu do srdce. Baar. Krutá komedie jeho manželství vstoupila mu na mysl. Ben. Mladému rytíři vstoupily na paměť pohádky o vlašské zemi. Třeb. Co ji bylo někdy zabolelo, vstoupilo nyní zralé do jejího vědomí. Podl. To Ti povídám, aby Ti něco takového do hlavy ani nevstoupilo ani nenapadlo. Rais. D Řidč. předstoupiti, vystoupiti někam. Vybral jednu z delších básní svých a odhodlal se, s tou že vstoupí před „obecenstvo“. Zey. Nechtěj [Bože]‚ abych před tebe vstoupil potřísněn její krví. Svět. D Zř. postaviti se, našlápnouti. Porouchala se na noze, která jí teď, když na ni pevněji vstoupiti chtěla, vypověděla službu. Svět.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1402 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1402