• vybrati dok. (1. sg. vyberu, imper. vyber) vyhledati něco rozptýleného, vzíti a od ostatního odděliti. Největší [jahody] vybrala a na zimu usušila co lék. Svět. Vybral všecken chléb z mléka. Rad. Vybral rozsypaný tabák z vody. Paleč. Rozvázal [pytlíček]‚ a vybrav tři dvacetníky, cinkal jimi na dlani. Rais. Brambory byly sice vybrány, ale pšenice teprve čekala sklizeny. Mor. D vybrati, vybrati si (co, koho) z většího množství vyhledati a vzíti to nejlepší n. co se hodí, rozhodnouti se pro něco, pro někoho, zvoliti, vyvoliti si něco, někoho. Z loděk dlouhé řady jsem vybral jednu. Vrch. Hostinská přinesla doutníky, a Voral si vybral. Rais. Naposled vybrala z několika zástěr jednu bílou vyšívanou. Něm. Tyto [buchty] jsou vaše z domu, ty zde naše, vyberte si, kterou chcete! Rais. Žádal ceduli, aby si mohl jídlo vybrat. Hajn. Nesla manželu talíř vybraných hlemýžďů. Herrm. Vybral jsem z veliké řady svých literárních článků pouze ty, o kterých myslím, že mají větší cenu. Vrch. Nebude zbytečno připojiti některé příklady vybrané ze starých spisovatelův. Čel. Měj se na pozoru, abys pravou pannu vybral. Erb. Cos to za ženicha vybrala sobě? Bezr. Okresní školní rada sama vybrala Kalinu [za učitele] rozhodla se pro něho. Herb. To místo si vybral za svůj poslední odpočinek. Jir. Tuto dobu jsi si vybral, abys mne opustil? Podl. Potom už si bude moci vybrati, čím bude chtít být. Šrám. Každý si může z toho prohlášení vybrati, co chce. Mach. Nevěděl, co si má z toho všeho vybrat. Svět. [Z posunku] jsem si vybral, že mám zazvonit u vrat paláce. Čap. Ch. D (co) vzíti a dáti ven, vyndati, vyjmouti, zprav. po částech, postupně, jedno po druhém; (koho) expr. zajistiti, zatknouti. Přistoupil ke skřínkám, vybral pánev, misky a sklenice. Tyl. Dal mu dvě knížky, kteréž z regálu vybral. Jir. Chvilkou hrábl také do nádoby, do peněz, plnou hrst jich vybral. Jir. Všechno z ní [truhličky] vybráno, všechno pryč, truhla jako vymetena. Jir. Mohli by vodu [ze studně] vybrat. Něm. Za slunného dne zrána se plásty včelám opatrně vyberou. Daněk. [Zahradník] s tváří žlutou a vousy světlými jako z klasu vybraná kukuřice. R. Svob. Jeden nebo druhý [chlapec] vybere pod slepicí vejce. Herb. „Vybral ptáčky“ — žalovaly naň děti ve škole. Baar. Včera mu kočka vybrala [kosovi] celé hnízdo. Kytl. Ale to si dal ubohý pán, ta [paní] mu vybrala z kapsy drobečky vyčinila mu. Něm. Expr. Vybrali [detektivové] u ní nějaké slečny a nějakou korespondenci. Včel. D postupným braním odstraniti obsah něčeho, vyprázdniti něco. Dostali jsme z dlouhé chvíle hlad, vybrali celou špižírnu. Lier. Jak muž přijel, kapsy mu vybrala. Jah. I studna se vybere, tím spíše vak peněz. Hronov. Celé ložisko [uhlí se] vybere. Hronov. D (peníze, vklady, zboží a pod.) vzíti, vyzdvihnouti, přijmouti výplatu. To on Hornof ani neví, co nebožka u mne vybrala, ony ženské nerady o dluhu mužovi vypravují. Jah. Čas od času vybráno bylo vždy po pěti zlatých [ze spořitelny]. Svob. Pro jistotu vybral pražské vklady. Vrba. Vybral si mimochodem měsíční částku své hubené pense. Čech. Není-li pak jiné pomoci, vybere to [učitel sobotales] v másle nebo vejcích. Tyl. D přijmouti, sebrati, postupně shromážditi povinný n. dobrovolný poplatek za něco, vytěžiti. I nájemné z polí vybrala, aby pan notář nebyl vytrhován. Baar. Nelze věděti, mnoho-li do roka vybere mostného. Světozor. Společnost dělila se večer po představení o to, co se vybralo. Kam. V sobotu nebo v neděli — deset — patnáct zlatek vyberem. Baar. Za to u kasy vybrali méně. Jir. Ten [hudec]‚ vybrav do sešlého klobouku beze střechy něco drobných penízků, bral se odtud. Jir. Vybrali mezi sebou na známky. Svob. D něco z něčeho odstraniti a tím vytvořiti prostor, vyhloubiti, prohloubiti. Vybrali příkop. Vaň. Ostatek [Suezského průplavu] mimo [splavnou] dráhu tu není ještě úplně vybrán — a nevybírá se. Ner. Já tu už vybral díru přes čtvrt metru a pořád nejsem na dně. Kop. Studny karlovarské se daly čistiti a hloub vybrati. ČČM. Spadl do Jeleního příkopu, kterýž pod věží hluboce vybrán. Herb. Nejdelší stranu [prkénka] můžeme uprostřed vybrati. Rozhlas. Všechny strany rámu jsou zdola vybrány. Rozhlas. Při rozvodnění Dunaje reduty podvráceny a od vody vybrány byly vymlety. Schoenf. nov. D Lid. vykrásti, ukrásti. Téhož dne Pražany vybrali a vypálili [táboři] klášter sv. Markéty v Břevnově. Lum. Když tam někdo vložil cigaro, hned jsem je vybral. Herrm. Vybravše z radnice poklady a spisy, zapálili je. Pal. D vybrati zatáčku a p. sport. slang projeti jí, bezpečně ji zdolat. Aby zatáčku vybral, na to nebylo v té rychlosti pomyšlení. Lid. nov. Jezdci [na bobu] se naklonili jako jeden muž a vybrali mistrovsky zatáčku. Svob. nov. D vybrati se (odkud) řidč. vyjíti odněkud, vystoupiti z něčeho. Vybral jsem se z hotelu. Kam. Bylo dvanáct, když se vybral z domu. Herrm. Ještě spěšněji než prve vybral se znova ze stavení. Preis. Vybrala se na dobro z Domanína. Šmil. D Řidč. vydati se na cestu, vypraviti se, odejíti, odebrati se někam. Vybral jsem se k němu, abych se s ním pojednal. Hol. Za čas jednou se vybrala [mlynářka] na Staré bělidlo. Něm. Bylo po desáté, když se vybrali z Vambeřic. Jir. Vybral se s čeládkou do polí. Šmil. Petr vybral se navštívit starého Hájka. Staš. Do vojny se vybrati musel král. Něm. D (z čeho) řidč. z něčeho se zvolna dostati, něčeho se zbaviti, probrati se, vzpamatovati se z něčeho, vytrhnouti se. Šťastně jsme se vybrali z roje prodavačů pohlednic. Mach. Vzpíral se do výše, aby se vybral ze závěje. Vrba. Než se někdo probudil a z postele vybral, byli už [zloději] přes hory a doly. Prav. [Červená obloha] svítila na západě, když jsme se vybrali z lesa. Mach. Pan domovník se vybral z lenošky. Čech. Princezna nemohla se ani z podivení vybrati. Něm. Na štěstí parlament trochu se zas vybral ze své ospalé ztrnulosti. Her. Než se šafářka vybrala z úžasu, zmizeli [návštěvníci] navždy v neznámo. Rozhlas. A chtě je jaksi se vybrati rázem z nenadálé té stísněnosti, vstal. Šlej. Více z nemoci své se nevybrala. Šmil. Nenaříkejte, Králencová — lidé z horších ran se vyberou. Šub. Honzík se vybral ze svého spánku. Paleč. D Řidč. objeviti se zraku, státi se patrným, zřetelně z něčeho vyniknouti, jasně vyniknouti, projeviti se. Za narudlým svahem vybralo se z šera ještě vyšší návrší. Šrám. [Táž moc dala] slunci z růžových mlh zlatem se vybrati hroty svatovítských věží. Čap. Ch. Malé nádvoří zámku nevybralo se ještě ze šerého stínu. Jir. Nebe bylo vybráno, slunce jen hořelo jasné, bez mraků. Jir. Teprve před zeleným čtvrtkem vybralo se nebe do modra. A. Mrš. Vybrala se krásná, ale chladná neděle. Herrm. D Neosob. vybralo se, je vybráno vyjasnilo se, nebe se vyčistilo. Liják ustal, vybralo se. Heyd. To je zázrak, že se zas jednou vybralo. Herrm. A vybralo se, den bude pěkný. Jir. Ačkoliv již bylo vybráno a čisto, přece se jim z hospody nechtělo. Prav. V. t. vybrání.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 562 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 562