• vyrovnati dok. (co) urovnati, srovnati věci na sebe n. k sobě; uspořádaně umístiti jedno k druhému; do výše narovnati. Tam již na malém pahorku trčel do země zaražený silný kůl a opodál pak vyrovnána veliká hranice dříví. Jir. Byly na něm [prostranství] vyrovnány vysoké stohy slámy. Něm. Díval se na zeď vyrovnanou z mandlovitých kamenů. Kun. Do truhlice mi vyrovnali prádlo, šatstvo, knihy. Rais. Stál, hledě na stolek, kde byly vyrovnány jeho knihy. Jir. Vozatajové zajížděli sem [do dvora] vůz po vozu, aby je vyrovnali podle předepsaného řádu. Bass. Potom je [kukuřice] vyrovnáme do čistě vypláchnutých a osušených sklenic. V. Souk. „Co si přejete?“ ptal se, poněkud ulekán tak nečekaným a početným nástupem před řady vyrovnané při ranní přehlídce. Hoffm. Voj. vyrovnat! (povel) vyřídit. D něco nerovného, zkřiveného, ohnutého uvésti, upraviti do jedné roviny, plošně upraviti, zarovnati, učiniti rovným, přímým. [Na náměstí] bude nutno tyto kopečky rozkopat, dolíky vyrovnat. Jir. Dlažba podle světnic, komor a chlívů byla vyspravena a vyrovnána. Sab. Všechny stezky a cesty jsou zasněženy, všechny rokle a prohlubně vyrovnány. Arb. Vláčné listy [tabáku] vyhladíme, list po listu dlaněmi opatrně vyrovnáme. Týd. rozhl. Stav. vyrovnání zdiva, betonu upravení do plochy vodorovné, svislé n. do požadovaných profilů. Vyrovnání silničního n. železničního tělesa jeho plošná úprava po dostatečném sesednutí. Ohnutou spojovací tyč u řízení nutno vyrovnati u nejbližšího kováře. Kučera. Žel. vyrovnání úrovně koleje. D (co, co s čím, s kým) uvésti v soulad, přivésti k příznivému konci, urovnati, napraviti; vyrovnati si (co s čím, s kým) vypořádati si něco s někým. Čas všecko vyrovná. Prav. Oba [panovníci] ani svůj vlastní spor vyrovnati nedovedli. Goll. Hrob všechny nesrovnalosti vyrovná. Havl. Tys byla původem nelásky naší, ty vyrovnej sama naše viny. Krás. Je třeba ctnosť s hříchem vyrovnati. Vrch. Natřela si tváře, aby vyrovnala zhoubu způsobenou slzami. R. Svob. Jordán dodal si odvahy, vyrovnal s ní krok. V. Mrš. Náš hostinský býval vojákem — tenkrát si čárky s tácku tajně umazával — teď je na tácek připisuje — aby si to se svědomím vyrovnal. Ner. Jsou-li tak zatvrzelí, ať si to vyrovnají s Pánembohem. Rais. Mat., fys. vyrovnání hodnot měřené veličiny odstranění vlivu nahodilých měřicích chyb. D provésti náhradu, vynahraditi, kompensovati. Velkou náhradu musíte mi poskytnouti, chcete-li vyrovnati tuto ztrátu. Vrch. Co jsem na býkovi vydělal, to jsem na kalhotách prodělal, tak se to vyrovnalo. Prav. Balon vyletí tak vysoko, až vnější tlak značně poklesne a nestačí vyrovnat přetlak plynu v balonu. Rozhlas. D peněžně se vypořádati, zaplatiti. Jan Maria vyrovnal dluh u bankéře. Zey. [Věk] vyrovnal účty s Krameriem. Jir. A já jako ťulpas dám se takovou ženskou chytit! No počkej! S tebou já si účet vyrovnám. Štech. Obch. vyrovnati dluh, pohledávku uhraditi. Vyrovnati fakturu zaplatiti. Vyrovnati směnku honorovati. D uvésti do žádoucího stavu, zejména do rovnováhy. Použiv všech svých leteckých smyslů a pudů, vyrovnal jsem letadlo. Výb. [Kolibříci] v posledním okamžiku vyrovnali svůj prudký let. B. Beneš. Vrátil jsem se na pevninu a vykrojil několik kusů zeleného drnu, abych jimi rovnováhu své loďky vyrovnal. Zey. Používalo se proti nám laciných argumentů, dokazujících nutnost šetrnosti, vyrovnaných veřejných rozpočtů a stability koruny. Fierl. Obch. vyrovnání schodku náhrada za chybějící hodnoty (zboží, cenné papíry, peníze a j.). Vyrovnati bilanci vyšetřiti a zapsati do bilance rozdíl v součtech pravé a levé strany, t. j. zisk, ztrátu n. čisté jmění. D dosáhnouti téhož výkonu, výsledku, zvl. ve sportovních utkáních. Hosté vedli již 5 : 2, ale po přestávce Čechy vyrovnaly a ujaly se vedení 7 : 5. R. právo. Domácím se podařilo ve 22. minutě vyrovnati levým křídlem. K. Peš. Až když mu Kus zakryl výhled, podařilo se Hanzlovi vyrovnat. Ml. fronta. Chariton vyrovnal můj světový rekord. Lid. nov. Máme na agitaci celou noc. A my bychom nevyrovnali tak malý rozdíl hlasů? Krás. D vyrovnati se státi se rovným na určité ploše, v řadě a pod. [Dětství] zapadlo jako vlna moře, jež se vyrovná. Zey. Mraky z čela Tómova úplně se ztratily, vrásky mezi obočími se vyrovnaly. Hol. Tvář se mu vyjasnila, čelo se vyrovnalo. Prav. Úzká tvář se úsměvně vyrovnala. Mart. Za chvíli se přímka, kterou řada [mužů] tvořila, proměnila v klikatou křivku. Kapitán to spozoroval: „Vyrovnejte se!“ Hol. Pivov. (o sladu) stejnoměrně, náležitě vyklíčiti. D (s kým v čem; komu, čemu čím, s čím) nabýti stejnosti, rovnosti v něčem s někým n. něčím. [Avaři] vynikali silou, a pokud jde o rychlost, nikdo se jim nevyrovnal. Vanč. V bohatství nikdo se mu nevyrovnal. Herb. Mezi ženami není takové, která by se vyrovnala tobě. John. Japonci jsou v zahradnictví mistry, zvlášť při očkování a v roubení stromů nikdo se jim nevyrovná. Ner. S čím se však nemohl s dědečkem vyrovnati nikdo v celých Bělčicích, byla jeho italština. L. Steh. Štěpa ráda by se s ním v kroku vyrovnala. Šrám. Její kroky se vyrovnaly s jeho. Mart. Hleděl se i útratou doktorovi vyrovnati. Čech. Modré sukno se počalo měnit v skořicové, a teď se již zúplna v barvě vyrovnalo kabátu. Havl. Jen hloub žalu mého vyrovná se výši lásky mé! Mácha. Součet radosti se vyrovná součtu bolesti. Svob. Váhy Jányšových pomalu, ale jistě se vyrovnaly, při čemž každá z obou misek zůstala obtížena po svém poměry se dostaly do rovnováhy. Rón. Fys. vyrovnání elektřin, potenciálů. D navzájem se přizpůsobiti, uvésti v soulad, urovnati se. Neštěstí se přivalí, ale časem se všecko zas vyrovná. Rais. Básník a dav, skutečnost a sen, postřeh a vůle málokdy se tak vyrovnaly, ano ztotožnily jako zde [v básních Horových]. Šal. Na to je odpověď: protože se v něm [Stendhalovi] setkaly a vyrovnaly protiklady. Šal. Štěrba začal s růžencem, aby se hlasy nejdřív pročistily a vyrovnaly. Baar. Páni chtějí, aby se manželé zas v dobrotě vyrovnali smířili. Svět. D (s čím) kladně se k něčemu postaviti, správně pochopiti něco. Barevný film, plastický film mohou nás kdykoliv postavit před nové problémy dříve, než se vyrovnáme se starými. Branž. Působilo mu nesnáze „vyrovnat se“ s myšlenkou, že revoluce vyžaduje krvavých obětí. Č. Jeř. Teď se teprve vyrovnám s tím námětem. Svob. nov. Ale i tuhle změnu musela přijmout, chtěla-li se vyrovnat se skutečností. M. Bureš. A honem se schovat před lidmi, abych se vyrovnal s tím, že jsem vlastně šťastný a jednoduchý člověk. K. Čap. Vyrovnal se s životem, očekává smrt. Jes. Bude zajímavé vidět, jak se mladičká herečka vyrovnala se svým úkolem. Lid. nov. D (s kým) zaplatiti někomu účet, vypořádati se s někým peněžně. Když byli posnídali a s hospodským se vyrovnali, dal si Kosmas a Madrána mezka přivésti. Zey. Vyrovnal se na celý měsíc s bytnou. Čap. Ch. Dva, tři z menších hadrářů se honem s věřiteli vyrovnali. Jah. Mladý Lihařík měl se služkou dítě — ale vyrovnal se. Baar. Přen. Splatil jsem vám jen, co jste vy mně učinila. Nyní jsme vyrovnáni. Podl. Mohu se nyní vyrovnati padesáti procenty. Lang. D jinak se vypořádati s někým, potrestati někoho po zásluze. Vytáhněte toho chlapa zpod lavice a vyrovnejte se s ním. Paleč. Stanou [zrádci] před soudem lidu, který se dovede vyrovnat se zrádci a smésti je. R. právo. Zde vyrovnám se s tímto bídníkem. Král trestat nechce, potrestám jej sám! Zey. Co by ztratilo lidstvo, kdyby tento výtečník v rytířském vyrovnání podlehl? souboji. Lier. V. t. vyrovnaný.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 434 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 434