• vystupovati ned. (kam, odkud) vlastní silou se dostávati výše, chůzí se dostávati někam nahoru n. odněkud; kráčeti vzhůru, stoupati nahoru; vycházeti odněkud, krokem něco opouštěti. Kdo chce na hory vystupovati, musí býti tomu zvyklý. Kosm. Vystupovala po schodech ke hřbitovním vrátkům. Herb. Domácí pán vystupoval z prvního [poschodí] pomalu do třetího. Ner. Vystupoval i sestupoval jsem po nebetyčném žebříku. Čech. Bylo by [mu] lichotilo, kdyby jeho mladší syn byl úspěšně vystupoval na žebříčku byrokratické kariéry. Č. Jeř. Na Ďumbieru vystupují smrk a jedle do 4500 stop. Něm. Krista vystupovala z vozu. Hál. Z vrat vystupuje svatební průvod. Heyd. Dva hajní vystupovali z lesa. V. Mrš. Při vystupování z parníku se moje neznámá děva trochu nějak zamotala. Herrm. Mladý pán vystupoval z domu. Prav. Zpravodaj vystupoval na tvrdické stanici. John. Někteří [z tančících dervišů] nemohou dál a vystupují z řady. Ner. [Zajatci] neochotně vystupují z hloučku. Vanč. Zmizel mezi hlučícím množstvím vystupujících cestujících. John. Přen. Lesk koruny tě mámí a oslepuje; ale věz, že já, kterýž pomáhal jsem tobě vystupovati, dovedu tebe také s výše té svrhnouti. J. z Hv. Člověk oceňoval tam teplo krbu a příjemnost dobré večeře a nevystupoval přece úplně z rámce poetičnosti. Zey. Tehdy vystupuje člověk ze sebe a proměňuje se v mnoho jiných bytostí způsobem zcela nesrozumitelným. John. Mysl. (o jelení zvěři) vycházeti. D (nač, kam) nohou na něco, někam vstupovati, šlapati, lézti; zaujímati někde místo stoje. Dole v elysejských polích lid vystupuje na sedadla, aby císařovnu spatřil. Ner. [Lidé vhrnuli se] do holých alejí, v jejich zábradlí, na něž výrostkové a kluci vystupovali. Jir. Chvílemi pak vystupoval na podium [pianista]. Herrm. [Muzikanti] ubírají se k můstku, vystupují na něj. Mrš. Vzadu stojící na špičky vystupují, krky natahují. Jir. Měli [ostatní obyvatelé na Trnkovy] zlost, že vystupují jim na ramena vyvyšují, vypínají se nad ně. Her. Pan profesor byl člověk skromný, který nikdy netoužil vystupovat na špičky vynikati. Weiss. Ku konci své „odpovědi“ vystupujete ještě trochu na prsty a chcete sobě velmi důstojně počínat počínáte si domýšlivě, nadutě. Ner. D (z čeho, odkud) přerušovati určitý poměr, vzdávati se členství, účasti někde, opouštěti něco, zanechávati něčeho. Po každé [zkoušce] mohli žáci, dospěvší k dvanáctému roku, vystupovati ze školy. Něm. [Katolík Pavel] se veřejně přihlásil, že z církve vystupuje. Jir. Toho času [o vánocích] čeládka ze služby vystupovala. Čel. Skládám jednatelství [spolku] a vystupuji. Vrba. Nynější válkou poprvé Černohorci vystupují z defensivy. Hol. Patrně z anonymity vystupuje. Havl. Tu [v Marketě Lazarové] vystupuje [Vančura] z neosobní zdrženlivosti. Sez. Zast. Rokycana zapíral, žeby strana jeho vystupovala z kompaktat. Pal. D (na koho) zast. přepadati někoho, dorážeti na někoho. Napadly mu všecky povídačky, jež kdy o loupežnících, v lese na pocestné vystupujících, byl slyšel. Ehrenb. [Mnohý odpůrce] vystupuje na své bratry. Klác. Vojska francouzská, na všech stranách vítězná, vystupovala všude dorážně a revoluce byla zachráněna. Malý. D (proti komu, čemu) bojovně se stavěti, násilím, mocí zakročovati proti někomu, něčemu. Dávejte dobrý pozor na všechny ty, kteří nyní proti nám vystupují, nám nadávají. Havl. Zejména vystupovali [páni z Rožmberka] příkře proti Husitům. Krás. Jal se [Viklef] r. 1381 vystupovati také proti učení církve. Pal. Všichni protivníci její [průmyslové školy] užitečnost uznávají, ale z jiných jen příčin proti ní vystupují. Havl. Umínil se tedy, že nebude dnes proti jejich pověrčivosti vystupovati. Svět. [Matka je] do hloubi duše rozechvěna surovostí, s níž vystupuji vůči našemu jedináčkovi! Stroup. Syn proti němu vystupuje co soudce a vyvrací jeho výmluvy. Prav. Ale vy jej chcete zničiti, všeho zbaviti, a proto vystupuji já. Jir. D povstávati, zasahovati do jednání. Nyní tedy vystupuji se svým návrhem před veřejnost. Havl. [Také v třetím svazku „sebrání“ Puchmayerova] vystupuje Jungmann s epigramy. Zel. Obíral se dále skládáním básní, ačkoli na veřejnost nevystupoval. Hol. Už tehdy byla ve mně nechuť vystupovat jiným na oči. K. Čap. Tato pakáža [děti] pořád musí vystupovati před lidi. A. Mrš. Vystupuju touto vzpomínkou i na ochranu neznámého spisovatele chci zakročiti, působiti. Herb. D projevovati se působením, účinkováním, hrou (na divadle). Marischka [krasojezdkyně na kole] vystupovala pak u Ronachera ve Vídni, v Budapešti, Terstu, Bělehradě. John. Tam vystupovala na divadle cikánská tanečnice. Svět. Nevystupovala sice na jeviště, ale zpívala doma. Mach. Úloha, ve které teď vystupuji, není z dramatu lásky. Šrám. O jeho dětech jsem začal, o Gustince, o jejím vystupování v dětských rolích. Šim. Do Prahy přišel tehdáž jeden herec, jenž vystupoval v klassických povahách. Hál. V takové paruce vystupoval o slavnostech staroměstský primátor. Jir. Vystupoval ve stejnokroji. John. Výslovně Čechů neuvádí, vystupují však u něho v líčení bitvy. Goll. Vystupovalť Artur v závodě otcovském skoro jen pohostinsky. Herrm. Vystupoval jako oblíbený sólista. Urie. Četla francouzské romány, kde vystupovaly milenky čtyřicetileté. R. Svob. [Básně druhého oddělení] vystupují s daleko většími nároky přinášejí, mají. Vrch. D (o věci) zaujímati vyšší polohu, dostávati se pohybem vzhůru, výše, stoupati. Již měsíc probleskuje tmavými korunami a zvolna výš a výše vystupuje. Jir. Slunce zvolna na své dráze vystupovalo. Jir. Ale silné dojmy vystupování balonu přece roztrhávaly jeho představy. Svob. Krev ku hlavě vystupuje. Ner. Když do hlavy mu víno vystupuje, proč tváří se vždy usměvavě? Švan. Zkoumal jsem v poledne aneroid — a vystupoval. Herrm. Počne-li se voda vařiti a šalotky vystupují na povrch, odstavíme nádobu s ohně. V. Souk. Přen. Čím více však vystupoval [Antoš] v mínění jejím, tím více se před ním styděla. Svět. D (o hladině vody a p.) zvedati se a rozlévati se, přetékati. Tak je také řeka, která vystupuje z břehů svých. Vrch. Labe na břeh vystupujíc z temna hučelo. Jir. Ohře vystupuje ze svého koryta a zaplavuje vše dokola. K. Konr. D nad okolí se zdvíhati, tyčiti, vyčnívati, přečnívati. V pozadí na skále, vystupující nad záhybem Vltavy, hrad Rožmberk v ranní záři. Krás. Nejdříve vystupují od modrého moře černé valy. Ner. [Za vsí] vystupuje do výše sněhové malebný vrch. Svob. Uprostřed planiny vystupoval známý letohrádek „Palmovka“. Pfleg. Těsně na ohradní zdi [vypíná se] skoro osmnáct sáhů do výše vystupující kulatá strážní věž. Mik. Za městečkem vystupovalo návrší. Tyl. Kolem něho [hřbitova] vroubena mladými jabloněmi vystupovala cesta k lesu. R. Svob. Poslední místo jest pro pohodlí diváků prkennou podlahou, do výšky znenáhla vystupující, opatřeno. Havl. Na příkře vystupující stráni [byly] zadumané smrky. Jir. Na obzoru mračily se lesy, z nichž vystupovaly vrchy a pahrbky. Svět. Zoubkované lišty z plochy vystupující, „krajky“ řečené, dodávají lomenici malebného vzhledu. Jir. Poprsí [na portrétu] vystupovalo z vykrojeného krátkého živůtku. R. Svob. Těžké žíly jako namodralé provázky vystupovaly z utuhlého, žlutavého masa [selčiny nohy]. Mart. [Měl] zúžené čelo, vystupující z hlavy jako cihla ze zdi. B. Beneš. Byl prostřední a skoro atletické postavy, silné vystupující brady. Č. Jeř. Našla jsem malou chaloupku pastýřovu, vystupující do cesty. R. Svob. Asi do prostředku jeviště vystupuje Löwova alchymistická dílna. Vrch. Zeď ta z pravidla poněkud vystupuje z čáry stavební. Č. lid. Modré oči, poněkud vypouklé, mu ještě více vystupovaly z důlků. Rais. D z vnitřku něčeho se dostávati ven, vycházeti, pronikati odněkud. Sestřičce vystupovaly slzy do očí. Kosm. [Uzřela, že mu] náhle živá červeň vystupuje z líce do čela. Jir. [Vyhýbala se] místům, kde vystupují z bahna páry obsypávající tělo vyrážkou. Vanč. Z některých komínů vystupoval kouř. Hál. Oblaky vůně vystupují ze spoust broskvových a hruškových květů. Zey. [Podivovali se] neobvyklé, mohutné záři, vystupující na obzoru k mračnému nebi z místa, kde byla výheň — Praha. John. Ve vzduchu ještě [je] cítiti vlhkost, která vystupuje z vod a z nasáklé země. Herb. [Z vařící se] vody vystupují bublinky. Maj. Děti dováděly [v hromadě třísek]‚ až mraky prachu vystupovaly. Rais. Z lesů vystupovalo šero. Třeb. Geol. vystupující pramen v němž voda vytéká ze země na povrch po puklině z hloubky přetlakem. D stávati se zjevným, patrným, projevovati se, objevovati se. Vrcholky hor v pravo vystupovaly každým okamžikem určitěji a určitěji. Třeb. Tu vystupují na světlé půdě tmavé hory v ohromných rysech. Něm. Vystupovala [postava na koni] temně ze světlého pozadí průhledných nebes. Zey. Z ní [zeleně] rudá střecha vystupuje a baňatá věž kostela. Mach. V ranním světle jasně vystupovala bohatá malba na bočných stěnách [kostela] Jir. Tvar oblých boků [Šárky] ostře vystupoval pod řasou šatu. Vrch. Z černého pozadí vystupuje krásná stařecká hlava. Kar. Jednotlivé postavy povídky, jak já si myslil, začaly určitěji z mlhy pouhého náčrtu vystupovat. Zey. Vrtkavosť a špatné rozpoložení její ode dne ke dnu patrněji vystupovalo. Sab. Čím dále, tím patrněji vystupovala [z řečí otcových] vůle jeho. Tyl. Je přirozeno, že [samohlásky] zřetelněji vystupují než souhlásky. Muk. [Shody Erbena s Máchou] dávají jen tím ostřeji vystupovat rozdílům. Jirát. Všecko dobré a krásné, co se tam [v zrcadle] shlíželo, takřka v nic se scvrklo, kdežto vše, co za nic nestálo a špatně se vyjímalo, patrně vystupovalo. Vrch. Marii vystupovaly krůpěje studeného potu na čele. Mel. První deště počínajícího podzimu splachovaly žlutý písek, že víc a více vystupovala černá zem. Herrm. [Viděla] vystupovati na tváři i čele otcově růměnec skutečného hněvu. I. Klicp. [Problém holých stěn] vystupuje při každé sochařské výstavě. Týd. rozhl. Docela jiné myšlenky vystupovaly v jeho duchu. Mácha. [V jeho] svědomí palčivé výčitky vystupovaly. Šmil. Mocně a nezdolně začal v jejím srdci vystupovat odpor proti člověku. Merh. D dosahovati, dostupovati určité výše, vzrůstati. V letě vystupuje teplo až na 30°. Něm. Nesmírně a neustále vystupující platy za nájem bytů se opět zmenšily. Lum. Drahota vystupuje výše a výše. Něm. D přibývati na hodnotě, nabývati větší ceny. Pořád vystupovala jejich [pláten] cena. Prav. D vystupovati, vystupovati si chovati se, vésti si, počínati si. I na venek vystupovala [farská kuchařka] jako panička. Baar. Vystupovala vždy skromně a ochotně. Rais. Uherští pánové za všecky časy umívali s efektem „vystupovati“. Win. Podívejme se, jak si to žabátko vystupuje. Prav. [Pipin a jeho syn Karel Veliký] vystupovali současně jakožto ochránci římské církve. Vrch. Bídní zlosynové svobodně si vystupovali mezi občany počestnými. Prav. [Anekdota] vždycky vystupuje jako z brusu nová. K. Čap. [Kůň byl opravdu pěkný,] vystupoval si parádně a házel hrdě hlavou vykračoval si. Kosm.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1208 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1208