• vyvolati dok. (co) hlasitě zvolati, nahlas, důrazně promluviti, pronésti něco. V nich [dveřích] stanul vysoký, hubený muž v černém kabátě, jenž hlasně a jasně vyvolal: „Jiří Peč, rychtář z Chodova, nechť vstoupí!“ Jir. Jedna z dam vykonávala úřad soudního sluhy a vyvolala po třikrát jeho jmeno. Ner. D hlasitě, veřejně uvésti ve známost, ohlásiti, oznámiti něco. Pole označeno a cena vyvolána. Mach. Kněz, dívale se na složení karty, vrchní kartu vyvolal a zandal ji dospod. Č. lid. Jména kajících majetníků neměla tu u hranice být vyvolána. Jir. V tom kněz dočetl a přiklekl na červenou, damaškem měkce vyloženou podušku, aby se pomodlil za ty, které vyvolal. A. Mrš. Vyvolal sólo přespolním. Dubňan. D (koho zač) zast. provolati, prohlásiti někoho něčím. Za krále jest vyvolán s Eliškou Lucemburský Jan. ČČM. [Alexander] dal se za krále Asiatického vyvolati. Jindy. Císařovna je v jejich čele, vyvolaly ji za samodržitelku ruské říše. Zey. D voláním, vyslovením jména n. jiným způsobem (kývnutím, potleskem) způsobiti, aby někdo vyšel, přivolati někoho odněkud. Vzal pak obyčejně pušku, vyvolal z boudy starého psa a vracel se až za tmy. Spáč. Za chvilku mne vyvolali z pokoje a šel jsem smutně a téměř zoufale. Zey. Čeněk byl vyvolán jako první návštěvník. John. Děvečka kývnutím rukou vyvolala hospodáře do síně, aby mu pověděla, co se událo. Vrba. Prstem na háček zahnutým vyvolal sousedy ven. Mrš. Čupr, jenž hrál pekaře, byl vyvolán potleskem před oponu. Jir. Obecenstvo vyvolalo slečnu po duettu s Papagenem. Zl. Praha. Potlesk, bouře pochvaly, orkán vyvolání. Štech. Po ovaci byl Smetana ještě pětkrát vyvolán a také po představení byl vyznamenán paterým vyvoláním. Smet. D (koho k čemu) zř. vyzvati někoho k něčemu. A vyvolal mne [Amor] k půtce. Rožn. D vyslovením jména vyzvati ve škole k odpovídání; býti vyvolán býti vyzván k odpovědi n. zkoušen ve škole. Odříkává školáckým hlasem, je-li vyvolána. O. Schein. Dcera jeho byla v pondělí vyvolána z češtiny, neuměla odpovědít ani slova. Mach. Vstal v lavici [Tomáš], byv vyvolán, a řekl klidně: „Neučil jsem se.“ Mah. D způsobiti aby podle mystických představ někdo procitl z mrtvých, oživl; citovati někoho, zvl. duchy. Nechtělať už v noci do kostela pro hrůzu, a také jí farář řekl, že by už nebožtíka nemohl víc vyvolati, že by se víc nezjevil. Jir. Přišel král Saul a žádal ji [čarodějnici], aby zemřelého Samuela z mrtvých vyvolala. Čech. Ještě starce vyvolám z hrobu a pak přijde konečný sbor. Šmil. Damon myslil na minulost, kterou žena jako živou z hrobu vyvolala. Zey. Silou svou [člověk] pak duchy vyvolá cituje. Vrch. Tlum duchů zjevil se tu na sta hlav, zda z pekla je či z jinud vyvolala, já nevím. Vrch. Dříve vyvoláš čerta z pekla. J. J. Kol. Nevyvolal jsem je [příšery] svévolně z mrákotného orku. J. J. Kol. Přen. Vyvolali neprozřetelně duchy nacionálního boje sami podnítili nesnáze. Mach. Mistr Kondelík za celou tu chvíli ani nehlesl, aby nevyvolal nějakého zlého ducha. Herrm. Jakého zlého ducha vyvolala jsem ve svém manželství dosti již nešťastném! Podl. D (koho) kniž. vůbec způsobiti, aby se někdo objevil, vylákati někoho ven; (co) způsobiti, aby se něco objevilo. Co vás vyvolalo z vaší chaty [mezi cikány], soustrasť není, ale spíše zášť. Heyd. Dnešní jíhnoucí odpoledne vyvolalo ho po dlouhé zimě na hřbitov. Svob. Teplý jarní den vyvolal všechny zdravé do práce. Herb. Byl to Scott, jenž vyvolal do života výbor bezpečnosti. Slád. Daleká učiliště gymnasiální vyvolala v život nové libeňské gymnasium. V. K. Krof. Zašuměly dlouhé, hebké vlasy stařičké břízy a povzdech jejich vyvolal tam tu hvězdičku. Ner. D (co komu) přivésti na mysl, vybaviti někomu něco zapomenutého, připamatovati někomu něco. Takové verše vyvolají mi celou mladost v paměti. Mach. Mně osobně jednalo se, abych tu nerušen a nevytrhován, při zavřených očích vyvolal si v duchu ještě jednou ten obraz, který dnes opojil zrak a vsunul se do srdce. Ner. A myšlénky jeho rychle mu vyvolaly jasný obraz, jakoby Jenku tiše oblal a k sobě přivinul. Svob. Ale posud mám na mysli všecky ty pestré, zdánlivě nesmyslné obrazy jimi [pohádkami] vyvolané ve své mysli. Podl. To vše vyvolalo v jejím nitru na sta vzpomínek. Hlad. Zavřela oči; pokoušela se přece vyvolati ten sténající tón. Šrám. D (co na koho) zast. přivolati, přivoditi něco na někoho. Máš-li co, požívej mlče, aby závisť na se nevyvolal. Čel. Proto jen jsme vyvolali na se současníků hněv. Hál. D (co) způsobiti, aby něco vzniklo, vzbuditi, podnítiti něco. Někteří vyvolali hádku. Mucha. Co se dál dělo, vyvolalo výkřiky zděšení. John. Staré a ohnivé burgundské vyvolalo brzy zpěv. Ner. Ba už i ty běloučké, něžné zvonky sněženek vyvolalo blížící se jaro ze země. A. Mrš. Víš co [národe]? my vyvoláme v Čechách „třetí“ stranu. Ner. Není lepší, že se dělníci obracejí přímo na vás, než aby vyvolali stávku? O. Gat. Ale všecka tato z ní vycházející zář života nevyvolala ani nejslabší ruměnec na Emanuelovu bledou tvář. Svět. Cítila, že zkoušejíc jeho lásku, vyvolala skoro pomstu planoucích jeho tužeb na hlavu svou. Pfleg. Čtyři signatáři vyvolali soudní řízení. Kocourek. Jen jeden samec a jedna stará samice vždy tam zbyla na semeno, a to vyvolalo vždy větší údiv nežli krádež sama. A. Mrš. Naznačil i způsob, jakým traktovati musí předepsanou látku, má-li a chce-li vyvolati dojem. V. Mrš. Svého času vyvolala [povídka] tolik vzruchu svým drastickým, ale pravdivým líčením života jihočeské vesnice. L. Steh. Čeští studenti té doby scházeli se k instalaci. To, co viděli, vyvolalo zlou krev způsobilo rozhořčení. Dyk. Její oči, mlčela-li, v něm jaksi neklid vyvolaly. Mach. Má [plakát] upoutati pozornost diváka na určitý předmět a vyvolati oň zájem. Tobol. Vylíhnutí nové matky vyvolá v úle neklid. Zool. Mánesa vyvolal moravský lid. Alše vůbec český lid v celé šíři přítomné i minulé. Z. Nej. D působením něčeho učiniti něco viditelným (zpr. ve fotografii) n. slyšitelným. Úkolem fotografovým nebyla tedy jenom exposice snímku a vyvolání obrázku, nýbrž i příprava citlivého materiálu. Smrž. Vyvolal jste poslední snímek? Týd. rozhl. Doma druhého dne vyvolal jsem desku [fotografickou] — na které zjevili se mému užaslému zraku — vedle nevěsty — ženichové tři. Baar. Pokoušel jsem se zvuk vyvolat uměle. Rozhlas. Fot. vyvolání pochod, při kterém je latentní, t. j. neviditelný obraz na fotografické desce převeden v obraz viditelný.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 708 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 708