• vzdáti dok. (co komu) zast. a bás. odevzdati, vydati něco někomu. Později opět držel jej [dům] zeman Jan Žehužický, po jehož smrti synové jeho roku 1519 vzdali dům manželce Diviše z Nestajova. Tomek. Pečeti, jež byl v létě vzdal, ležely odtud ve Vilémově tajné skřínce. Zel. Srbové měli tenkráte Kara-Georga nad soky jeho povýšiti a moc veškerou do rukou jeho vzdáti. Obr. živ. Země, otevři nám všecky taje, vzdej nám v kořist vše své bohatství! Vrch. Mne Hernaniho vzdej! Vrch. Tím sebe i svůj rod vzdal pekel zlobě. Vrch. Co láska nevzdá, tím přátelství svaté mě hojně obdaří z své štědré ruky. Pfleg. Můj život vlasti náleží, a vlasti vzdám jej na oltář. Pfleg. Téhož dne složen mu slib věrnosti a vzdáno mu psaní od vyslancův cizích. Krás. Čas. Konečně o polednách přišel vzdát zprávu podati. Ondrák. D (poctu, díky, službu a pod.) projeviti, vykonati (poctu, díky, službu a p.). Vojsko vzdalo čest i granátníci. Jir. Obrátil se k řadě hochů a velel: „Vzdejte čest!“ Roven. I Hilarius vzdal díky králi za pokoj v zemi. Jir. Vzdej bohu díky za život. Svět. Vše ve škamnách povstalo, aby úctu vzdalo jeho neštěstí. Svět. Já mám přímo za svou povinnost na tomto místě vzdáti hold neobyčejnému duchu. Vrch. Jen kdyby na to shlédla v usmívání a vděčnost vzdala za to mému činu. Vrch. Mé moci znejte strach, jí vzdejte přežádanou slávu! Hál. D (hrad, město obležené) zast. vydati, odevzdati kapitulací. Města nevzdám, věren jsa svému králi až do smrti. Jir. Buď pomřeme hladem aneb vzdám hrad nepříteli. Jan. Nemohl ubrániti Křivoklát proti přemoci císařské a vzdáti jej musil císařským. Mik. My chceme vědět, kde jsou patrioti? A kde by byli, nežli ve vězeních, kam proradci je vrhli, nežli vzdali i přístavy i město Angličanům. Mach. D Kniž. oddati, věnovati, obětovati, zasvětiti něco někomu. A my, byť vzdáni náhodě, přec ve svém žití najdem chvíli, kdy budem vděčni přírodě, že jsme se vůbec narodili. J. Kvap. [Z úst báby zněla] řeč toskánská, jež dnes je vzdána zcela paňácům manzonismu na pospasy. Vrch. Jak to [vlasti] nemám za tvou lásku srdce své i duši vzdáti? Něm. Mnoho dej, víc ještě pohlavárům slib, všichni vzdají tobě rádi paž i vtip. Vrch. Zř. V úlevě práce a k zisku mohl jí být velice nápomocen, i kdyby nebylo nic jiného, co by ji mu vzdalo přimělo, aby se mu vzdala. Šlej. D vzdáti boj, zápas a pod. skončiti boj, zápas a p. s uznáním své porážky, uznati svou porážku, kapitulovati. Bylo mu snadné padnouti, bylo mu nesnadné vzdáti boj. Vanč. Tak jsem tu partii [šachu] musel vzdát. Poláč. Po odtažném šachu ztrácel černý věž a vzdal. R. právo. Od startu vyjelo 129 jezdců a v průběhu dvou etap pro poruchu strojů vzdalo 29 účastníků odstoupilo od soutěže. Čs. sport. D vzdáti soud, sněm a p. zast. skončiti, zakončiti soud, sněm a p. Vzdav soud, večeřel s svými radami, velmi málo a vážně mluvě. Pal. Sněm Pražský byl vzdán a rozešel se. Win. D vzdáti se (čeho) zříci se, odříci se něčeho. I kralevic Karel vzdal se správy nad armádou. Jir. Císař se vzdal trůnu. Vrba. Neotálel náš bojovník svobody vzdáti se osobní volnosti. Pfleg. [Pan Aleš] vzdal se moci a práva svého do rukou císařových. Pal. Nemohl žádat na nich, aby se vzdali nároků svých a nechali v platnosti nároky jeho. V. Mrš. Nutno vzdát se radostí žití. Mach. Ona se nevzdala naděje. Něm. Vzdal se dalších námitek. Čech. Již jsme měli za to, že se úmyslu svého vzdali. Svět. Ale řekni mi, markrabí, proč zůstávaje v zemi křesťanské nevzdal se [kníže] doposud ohavností pohanských? Vanč. [Poslanci] mohou se ho [mandátu] kdykoli vzdát. Ústava. Návrh nepropadl; mnoho členů se vzdalo hlasování. Murko. D podrobiti se v boji, zápase, sporu, složiti zbraně, kapitulovati. Přemysl nebyl v těch těžkých dobách schystán k válce, když tedy měšťané od něho odpadli, zdálo se, že se vzdá a že ani nebude myslit na obranu. Vanč. Parlamentář vyzýval posádku, aby se vzdala na milosť a nemilosť. Jir. Princ Eugen zvítězil, pevnost Bělohradská se vzdala. Jir. Vzdal se [ve sporu] a postoupil otci svoji cestu. Vrba. D (komu, čemu, do čeho) věnovati se, oddati se, zasvětiti se, podvoliti se někomu n. něčemu. Babička si hned první hodinu srdce svých vnoučátek zcela osvojila, však se jim ale hned také všecka vzdala. Něm. Co zbývá nám než lásce vzdát se hbitě. Vrch. [Mérimée] nevzdal se vám nikdy celý, reservoval si vždy jistou část své bytosti jen pro sebe. Vrch. Zhasla a číhala, aby se mohla vzdát utrpení, až se ozve sestřin pravidelný dech. O. Schein. A cele vzdala se [dívka] těm krásným vzpomínkám na lásky večer svatý. Kam. Nejšťastnější pohodou proto dýší ony listy, kde se krajinář zcela vzdal své rozkoši dojmové. Sez. Jdi domů, vzdej se do vůle Boží! Něm. Musela se do vůle bohatého ženicha vzdáti. Něm. Konečně se vzdala Berta do svého osudu. Svět. Aj, pane, snad se soudu tetinky své vzdáte! Krás. Byl mrtev, jeho [kritika] kdo se nevzdal radě. Vrch. Muži velebný, do vaší ochrany se vzdám. Krás. Příteli, buď silným, vzdej se do svého osudu! Zey. D (o ženě) oddati se muži sexuálně. Tys mně ze všech nejmilejší, tobě jen se vzdám [dívka]. Kapp. S lehkým srdcem se mu jako vojákovi opravdu vzdá děvče. Sez.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 452 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 452