• zápis, -u m. činnost, jíž se uskutečňuje písemné zaznamenávání něčeho; zapsání, zapisování. Výdělkové listy propíšete lehce jediným zápisem. Týd. rozhl. Portýr [v hotelu] mně předložil knihu k zápisu. Ner. Jakmile oko [zákona, t. j. strážník] poznalo, kdo tak šíleně projel, uschovalo zápisník bez zápisu. Staš. Smýšlení, opominutí povinnosti mravní uniká úřednímu zápisu. Kaizl. Vyvinul se [způsob připojovati příjmení], aby při zápisech majetkových a p. nemohla nastati záměna jmen. Ertl. D písemně dílo, elaborát, který zapsáním vznikne. Zápisy do denních účtů musí býti psány čitelně. Pravidla pošt. spoř. Volební právo vykonati nesmějí ti, u jejichž zápisu ve stálých seznamech je poznamenána překážka výkonu volebního práva. J. Hoffm. Vstupní část skladby nemá vůbec přednesového předpisu, z povahy notového zápisu se však dá soudit na živé Allegro. Očadlík. Podn. poč. účetní položka, záznam. Zápis početnický, účetní, kalkulační, rozpočetní, statistický, základní, pomocný, pobočný, poznámkový a j. D zapsání, zapisování do seznamu jako přihláška k účasti na něčem, zprav. ke vstupu do školy. Do druhé etapy provedení spadá zápis družstva do rejstříku. Teplý. Nebylo mezi nimi [Čechy a Němci v obci] zjevného záští, ovšem krom období školního zápisu. Čap. Ch. Když byl tatík s dětmi u zápisu, musely samy udávati křestní jména. Rais. Obstaral si byt, zápis na universitu a čeho bylo potřeba. Herb. Právo voliti přísluší všem státním občanům, kteří splňují podmínky pro zápis do voličských seznamů. J. Hoffm. Vždyť je přece zítra již zápis na dívčí škole. Svob. Škol. zapsání přihlášených žáků do školních výkazů. Zápis předběžný zjišťující před definitivním zápisem pravděpodobný počet žáků, kteří budou školu navštěvovati, aby se mohl stanoviti počet tříd. D stručná písemná poznámka, záznam o něčem. Náš tercián také kouřil, jak svědčí zápis ze dne 12. července. Jir. Pro kontrolu jsou velmi dobré zápisy o treningu. Vojta. Smetanovy hudební zápisy skizzové se naprosto liší od hudby, jak ji známe z hotového díla. Očadlík. D zapsané n. jinak zaznamenané a tím uchované přesně znění, zvukový obraz něčeho. Vypravování [pověsti u Němcové] je komponováno, není to zápis přímo dle vypravování. Tille. S velkým zdarem provedl zápisy a úpravy lidových písní jihočeských. Rozhlas. Provedl první zápis řeči třemi bubínky najednou. Hála. Zvukový film je nositelem nejen obrazu, nýbrž i zápisu zvukového. Smrž. Přivezl na půl páta sta vlastních fotografií. Tento zápis objektivem zůstane rovněž dokumentem. Týd. rozhl. Naši cestovatelé našli její zápis [naší hymny] docela i na pyramidách. Pražák. Přen. Napovídají [prózy] bohatě tvárný realismus Horečkova pohledu i zápisu popisu. Lid. nov. D (zast. též pl. zápisy) zaznamenání, vypsání nějakých událostí, aby neupadly v zapomenutí, listina n. kniha je obsahující, paměti. Zprávy tyto [o adamitech] čerpány ze zápisu neznámého učitele. Jir. Bohužel se nenašel [o události] žádný zápis. K. Čap. V zápisech se uchovala zmínka, která praví, že rána vražedníkova zastihla knížete na stupních kostelních. Vanč. [Farář] obracel listy ve staré knize zápisů a pamětí. Jir. Pražský rathúz vyhořel a s ním množství knih, zápisů a mnoho odění. Jir. Byl mu svěřen zápis důležitých událostí do kapitulních annálů. Vanč. D přesná písemná zpráva úředního rázu o průběhu nějakého jednání a pod.; listina ji obsahující; vypsání; protokol. Staloli se nějaké snešení [na sněmu]‚ není nám známo; aspoň zápis o něm nezachoval se žádný. Pal. Mimo to zápisy sněmovní nemohly býti tak rychle pořízeny. Rez. Čtouce staré zápisy soudů světských, zachvíváme se hrůzou. Čech. O jednání volebního výboru se sepíše zápis ve dvojím stejnopisu. J. Hoffm. O přivolení [k manželství] je zříditi zápis. Krč. Kapitáni musí před započetím zápasu vyplnit soudcovský zápis. K. Peš. Úř. písemný záznam o úředním jednání a o jeho výsledku, protokol. Tech. zápis zkušební protokol o průběhu a výsledku zkoušky stroje n. přístroje. D Zast. usnesení, úmluva, smlouva n. veřejný slib písemně potvrzeně; listina je obsahující. Přijeli přivěsit pečeti k zápisům přijatým na sněmě. Jir. Zápis sněmu Kutnohorského 13. března 1485 o pokoji a svobodě náboženství v Čechách ukončil na dlouhý čas spory. Pal. Učinili [páni strany Oldřichovy] mezi sebou nový zápis jednoty. Pal. Král se velmi na pražské Němce rozzlobil, že vstoupili s pány v zápis. Jir. Odpoledne napsána o tom smlouva. Na večer toho dne zajeli s tímto zápisem do císařského hradu. Jir. Rokovali o tom, jaké zápisy knížeti odevzdati a co při tom promluviti. Hol. Roku 1435 vydává Zikmund stavům českým t. řeč. brněnský zápis. Vlastiv. Král pak slibuje, že po své korunovací vydá zápis na svobody a práva země české. H. Jireč. Sám si umínil napsati zápisy [o koupi] a opsati je. Havl. Kde medle máš zápis na štěstí vezdejší? Svět. D písemný záznam ve veřejných knihách o nějaké právní okolnosti; listina o tom svědčící. Novými vklady do desk zemských a zrušením nedávných zápisův obmýšleli [stavové] prokázati, že nepropadli svými statky a právy. Osv. Jakmile soud obdrží o úmrtí zprávu, nařídí úmrtní zápis. Krč. Lid mlčky přijímal z rukou faráře matriční zápis, v němž jeho jméno bylo zkomoleno. Kocourek. D zvl. majetkový záznam v pozemkových knihách. Víte, že jsem se do mlýna přiženil. Žena má zápis po prvním mužovi na sebe. Staš. Už mám všecko v pořádku, zápis už je v knihách. Rais. Má jen chalupu; ale není na ní dloužku, a zápis mu dal otec již na jaře. Svět. Dal si vyhotoviti potřebné listiny, pojistil se v knihách, a když měl zápis v rukou, prohlásil se za pána a již tu zůstal. Prav. Do ruky dali mu zápis na pěkný statek. Něm. Práv. vklad, zejména ve veřejných knihách. D Zast. písemné potvrzení dané dlužníkem věřiteli jako záruka za dluh; zástava, úpis. Rakouští poslové vystavěli mu tři zápisy — se zajištěním, že Ferdinand hned po svém zvolení vymění je za jiné. Rez. Slíbil, že chtějí dluhy koruny, jež na zápisích jsou, s radou stavů zaplatiti. Rez. Postoupeni jsou svobodní Chodové zápisem Karla z Lichtenštejna na místě císařském zástavou na 7500 zl. říšskému dvornímu radovi Volfu Vilému Lamingerovi. Jir. Dej mi dlužní zápis a vydám se do Vídně, abych ten poslední zbytek našeho jmění zachránil. J. J. Kol. Držeti [mohl každý] i cizí [zboží], k. př. zboží královské, v zápisu až do výplaty. Pal. Pán mladý všecky vězně pustiti rozkázal, i vražedníky na zápisy vydav. Světozor. D Zast. písemné osvědčení o něčem; listina je obsahující. Zvláštním zápisem ubezpečili jej, že není zavázán dostáti slovu kacíři danému. Slad. Jí [dívce] se děje jako ptáčeti, ježto odlítnouti nemůže — na to bych ti mohl devětkrát pečetěný zápis dáti. Tyl. Přen. Ty jsi zápisy o vlastnictví tvém svědčící svou krví zapečetil. Havl. D Zast. seznam. Hned na to zápis osob a věcí zde se nacházejících požadoval. J. Pichl.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 323 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 323