• za předl. s gen. vyjadřuje čas, dobu, v které se něco děje. Zvyk, takto zahalovati jména skutečná, za středního věku byl častý. J. Vlč. Také desátkové aby zase placeni byli, jako za starodávna. Pal. Vylíčili všeliký vplyv cizozemštiny za minulých i nynějších dob, jest úloha pro moje síly příliš veliká. Havl. Na poslední nocleh budu v Českém Brodě, abych pak odtud vyjel za bílého dne. Jir. Lidé říkali, že je v Habrech za dne tak smutno, jako v jiných vesnicích o půlnoci. Svět. Hoří za léta v obilí mák planý. Čech. To stalo se tři dni přede dnem, za kteréhož se měl Hanuš na Ostrý dostaviti. Šmil. Byl bych rád býval, kdybych se tak za času byl dozvěděl pravdu včas. Hál. D vyjadřuje okolnosti, podmínky, při nichž se děj koná, n. jiný děj, který jej doprovází. O tom vypravovala za různých příležitostí. Jir. Za jejich [císařů] panování barbarové nesměli překročiti hranice této říše rukou brannou. Pal. To bylo před sedmi lety, ještě za krále Fridricha. Jir. Tenkráte za vrchního Essentra byl v městečku Padolí na tom panství Náchodském rychtářem Josef Lelek. Jir. Za nás už býval [kantor] šedý děd. Slád. Za blesku a třesku i hukotu vln jede [námořník] klidně za svým zaměstnáním. Maj. [Hlásný] za zpěvu odtrubuje jedenáct hodin. Mrš. Takového cosi dokáže jenom vánice za účasti mrazu. Čap. Ch. Za nepřítomnosti syna byl pan Melichar v obchodu neobyčejně činný. Svět. „Už je na pravdě Boží,“ zašeptala Vrbčena za hlubokého ticha. Mrš. [Děti] prospívaly za matčiny péče i obou babiček. Jir. Já ukryl [dívku] v zadní části tábora za pomoci svých přátel. Vrch. Kdo se za živa tuze ke mně měl, v tu chvíli odpadl. Jir. Hleď, aby’s raději bez lucerny se dostal za sucha domů. Pfleg. Jeden večer za svobodna byste měli ještě ztrávit u mne. Elpl. Přece nejsem za zelena utržený, přece se od malička v roli hrabu nejsem nezkušený. Jah. Patří mně nevážnost a pohrdání u všech těch nepřítomných, v celé medicinské naší obci, u všech, jimž to členové společnosti za čerstva donesou ihned. John. Čte noviny a dává to za tepla dál. Branald. „Povídala Barchetka, že se ta její Tonča bude v Americe vdávat,“ hned za tepla jí donesli. Baar. D předl. s akus. vyjadřuje směřování k odvrácené straně něčeho, na zadní místo vzhledem k něčemu n. někomu. Opičky pak obličeje jakby studem nedovedně schovávají za vějíř. Čech. Proto byl by se málem dostal za mříže. Čap. Ch. Věděl, že to krev, která mu leje z úst a za šat zatéká. Zey. Ostatek šátku je z polovice zastrčen za vestu. Mrš. [Čáp] v podzim letí za moře. Čech. K čemu davu dělat kejklíře, za roh vřavu jeho slyšet není. Vrch. Bětka doprovodila Madlu za Jaroměř. Něm. Nespouštěli se [Čechové] starého mravu ani své jadrné, mateřské mluvy tu na kraji země, na samých hranicích království a zachovali ji až za ně. Jir. Ostatním [chatám] za tiché prahy jeho [dobyvatelovo] žoldáctvo se vtírá. Čech. Z myšlénky té prýštila se jí útěcha daleko za hrob! Šmil. Ale což, když nemůžeme platit, tak si nohu za krk nedáme nebudeme dělat nad své síly. Bojar. Rychle vstala, ještě však rychleji ukryla tajemný spisek za ňadra za šat na ňadrech. Jir. Utrhl si několik květin za klobouk za stuhu na klobouku. Herb. Sedli tedy za stoly ke stolům. Zey. Hosté chtěli sedati za stoly. Erb. Zachytil [sochař] význačné osobnosti druhého empiru, členů císařské rodiny, jež se postavila za umělce v boji o uznání poskytla pomoc, zastala se. Matějček. Já, to se rozumí, jsem se dala do pláče, a maminka se postavila za mého muže. K. Čap. Ani vy, velcí, nedočkáte se, aby se za vás postavila celá čtvrť, když vám někdo nespravedlivě ubližuje a je na vás vidět, že trpíte. Meis. D vyjadřuje umisťování mimo něco, vně něčeho. Chodil s nimi a jezdil na koni za město. Zey. Ach, vida, má žačka, která posledních několik dní chodí někam za školu. Staš. Šli tak jako děti, které se odhodlaly jíti za školu. R. Svob. Praha! tam by se to čubčilo! Pěkně s očí, do houfu, za vítr. Rón. D vyjadřuje časovou následnost n. současnost, t. j. okolnost, že se něco děje až po uplynutí nějaké doby n. průběhem nějaké doby. Představení mělo začíti teprve za dvě hodiny. Hál. Za několik dní kníže přijel. Něm. Za chvíli vešel hospodský napolo ustrojen k Prutovskému. Jir. Nelišil se za nějaký čas téměř ničím od ostatních svých spolužáků. Zey. Již za kousek cesty zahnul zase v pravo. Jir. Papá tedy za týden potom dal zapřáhnout Lucku a jel s Viky do Cirkusu Henry do Svitav. John. Revolucionáři se však vysmívali takovéto císařské dobrotě za pět minut dvanáct. Včel. Jak jsem zestárla za tu vojnu. Maj. Za celý život nestalo se mu pranic záhadného. Čech. Mého bratra můžete vídati nejednou za den. Pfleg. Za posledních třinácte let byli mezi 26 děkany naší, artistské, fakulty tři z národa českého. Jir. Za tu cestu zvěděla Mária, že Katuše hospodyně je tu v Uhrách na desátý rok. Jir. Zbývá k dodání za tento měsíc: patnáct! Čech. D Zast. vyjadřuje dobu, po niž se něco děje n. dělo. Tenkráte Přemysl ustanovil mnohé zákony, jimiž lid v kázeň uvedl a jimiž se pak spravovali jeho potomci za mnohé věky. Jir. Než se páni dali do examinování, radili se za dobrou chvíli. Win. Vázání pleny není snadné; děje se před zrcadlem a trvá za drahnou chvíli. Jir. A když stáli v poli za dvě neděle, Prokop točí oči k hradu zmrzele. Čel. Ještě se za některou chvíli děvčata bavila, pak vyprovodila Bára Elšku domů. Něm. Nic se nehýbalo v dědině za dlouhou dobu. Herb. Položila je [šperky] na stůl, kde don Clemente je za tři sekundy okem znaleckým prohlížel. Zey. D vyjadřuje okolnost, že něco je něčím placeno, odměňováno n. vyměňováno. Nedovede [žena] koupiti za groš, co jiná za krejcar. Šmil. Prodáni jsou Chodové témuž Lamingerovi v úplný dědičný majetek za 56.000 zl. Jir. Za tři sta se nám poddal a svou Mařenku prodal. Sab. Byl ve všem spolehlivý, chodil lacino, často za najedení. Jir. [Bavlnková] si vymalovala a vylíčila svou chatu tak, jak by to jiný nedovedl ani za peníze. Mrš. Půjdeme na tu tůru každý na vlastní vrub. Půjdeme tedy každý za své. Včel. Poklidila talíře a vyměnila bílý ubrus za látkový, tmavě zelený. John. Za svou prostořekost neslýchanou utržil si, chuďas, ostrou důtku. Čech. Košut byl za takovou jednu řeč dán do vězení. Sab. Dozajista mi bude pykati za činy, kterých jsem se dopustil. Vanč. Dík za růže, je sladká jejich vůně. Vrch. D vyjadřuje okolnost, že něco má nějakou cenu. Čapkovi pobráno prý toho dne statku za pět tisíc zlatých. Pal. Měla malou opičku z hnědé masy, jaké se o poutích prodávaly po šesti a za šest. Hašková. V produktech nejsou sice německé krajiny vydatnější a ourodnější, avšak nestojí ten rozdíl ani za řeč je nepatrný. Havl. Ostatně jste mlád a život přece stojí za to. Vrch. Jakmile koroptve stály za ránu, sjížděli se honby milovní přátelé na Votín. Šmil. Nestál bych ani za dýmku tabáku, kdybych si dal zapovídati. Šmil. Syn nestál za nic a lidé tuze mluvili. Rais. Dnes ani za živý svět nechtěla pokaliti růžovou náladu. Herrm. Utéci? Ze zákopů to již nejde. A do zajetí? Ani za boha! Olb. D vyjadřuje okolnost, že někdo n. něco je ve funkci, hodnosti, platnosti a pod. někoho n. něčeho jiného; jakožto. Byl kdesi v německé vsi dvě léta za pacholka. Mrš. Nutil se do žertu, že měl přijeti dřív, aby byl za svědka. Jir. Raděj pásat husy ve vsi, po bahnách se ploužit, než u toho Vladimíra zde za boha sloužit! Havl. Oblékneme se za pastýře. Dyk. Nabídnul jim dceru svou za nevěstu. Prav. Dám ti svého syna za manžela. Erb. Bude širá cizina nejen nás Čechy znáti, ale bude nás i ctíti za vydatné spoludělníky na lidstva díle společném. Šmil. A byla-li by ti cesta za obtíž, postarám se o jiného společníka! Jan. Jest tato údolina dávána za vzor rozmyslného hospodaření. John. Plot ten vlastně jen za ochranu jest asi čtyřem starým kmenům. Šmil. Osud Jakubův visí na těch několika slovích, která této chvíle dá za odpověď. Šmil. Dal mu za odměnu sklenici vína. Šmil. Několik slov, jimiž podal krátké vysvětlení, pokud za dobré uznal, dostačilo, aby byli napohled dobří přátelé. Jan. Nebyl v stavu býti za dobré s milovníky své paní. Havl. On není s kněžími, ani s úřadem tuze za dobře. Čap. Nepřicházelo by jí za těžko požádat mne, abych od ní se nevzdaloval. Svět. Tvůj chod za zlé ti mají. Havl. Za babu mne mají. Jir. Slíbil jsem přeochotně, co jsem v srdci sám považoval za samozřejmé. Ben. Měl jsem za jisté, že se Rudolf Habsburský zmocní země. Vanč. Byli rozhněváni a měli za to, že průvod a sláva Ludmilina klne těm, kdo stojí za Drahomírou. Vanč. V krátce však běh věcí dal jim za pravdu. Vrba. Když juž nedáš za jiné a opouštíš cestu, kterou jsi měl kráčet, věnuj se raději našemu obchodu jinak. Staš. Naučil se mu [pekařskému řemeslu] dobře, neměl však za vyučenou nepodrobil se zkoušce. Jir. Tohle všechno přestane, až dostanu za fraj, až budu dělníkem po vyučení. Káňa. Persepolis vezme za své zanikne. Havl. Příštího roku zaschly suchem ječmeny a ovsy, když rži a žita vzaly již na jaře za své. Salich. Za jedno nebyl čilé povahy, probuzeného ducha a za druhé nebylo mu více prostory než předkům jeho zapotřebí jednak jednak. Svět. Jaromil jim [dívkám] ale mnoho nepomohl; za jedno se díval na kvítky, a za druhé na hezounké panenky. Něm. Cítil, že k nim nemá pražádné náklonnosti; za prvé: jako Sas; za druhé: jako člověk, který chce dobře vycházet s císařem. Vanč. D vyjadřuje držení, uchopování něčeho. Odtáhl truhlu za těžký, železný kruh. Jir. Jak dlouho stál u dveří do sednice, než se odhodlal vzít za kliku! Svět. Učinila několik krokův, jevíc úmysl zatahati za zvonec. Šmil. Opět se obrátil, opět prudce přecházel, drže se za spánky. Jir. Chvějící se rukou zavěsila křížek ze slonové kosti za modrou stužku nad svým ložem. Svět. Patnácte mužů a jediná ženská vodila je dva měsíce za nos podváděla. Štol. Neurath podává rozpačité, za vlasy přitažené vysvětlení násilné. Ečer. „Tak vidíš!“ chytil ho Oldra za slovo. „Každý má svou pravdu — tedy i já!“ Č. Jeř. Ob. Aby vzali za práci jako Karlík, to ne pořádně se pustili do práce. J. Marek. D vyjadřuje zastupování, ochranu, podporu. A za kterého to syna vlastně mluvíte? Sab. Františka není ještě svéprávná, záleží tedy na otci, aby za ni mluvil. Šmil. Dovol ty mně slovo promluviti! Za bídné já mluvím, za chudé! Zey. Barča už to za mne zastane. Maj. Příkazem tohoto ideálu je: neplýtvat ani časem ani silami, každý cele za všechny a všichni za jednoho. V. Mrš. U nás mělo by v plném smyslu slova platiti: jeden za všechny, všichni za jednoho! Zey. Když rodiče její brzy za sebou zemřeli, byl já jí ve všem za oba náhradou. Šmil. D Ve spoj. co za (dial. též. s nom.) jaký. Co pak to máš za knihu pod paždím? Hál. Copak je to za stvoření? Vanč. To žádný neví, co to je za starost. Šim. I hleďte! co to u nás za novoty, náš básník má i čtvery dobré boty. Ner. Co sú mně za býci? Herb. D Lid. vyjadřuje přibližné množství, míru. Odvedl hrušky, co mu zbyly, udal, že jich snědl asi za čepici. Prav. Vytáhla krásný, hedvábný povijan, za dlaň široký, na sáh dlouhý, zlatými i stříbrnými květy posetý. Baar. Rozmávl se vždy rukama za půl obzoru. Čap. Ch. Nemocný si přál, aby mu Eva z peněz, co mu darovala Julie, koupila malou skleničku kořalky, ano za náprstek prý by jí měl dost, aby se posilnil. Prav. Kořínkovi bylo již za třicet, když jej oženili. Hol. Našel kámen za půl patníku, opravdový kvádr, jejž nemalým úsilím pod okno přisunul. Čap. Ch. D vyjadřuje prostý vztah. Přišel žebrák a žádal za svatou almužnu. Erb. Napřed podepiš žádost za svolení ku stavbě. Čap. Ch. A prosím pěkně za odpuštění. Hál. I vrchnostenský úřad žádal již za propuštění svých poddaných, ale marně. Herb. Jdu prosit za křesťany. Vrch. Zemědělci se znovu vysloví za trvalou spolupráci všech našich politických stran. R. právo. Přimluv se za mne u svého vladaře. Klicp. Bez žalosti za tvou dobrou duši k Bohu se modlívám. Čel. Ať se nikdo neopováží prosit za toho člověka. Jir. Na tě jsem vždycky myslila, za tě se právě modlila. Erb. Zdola zněl smutný hlas zvonku, upomínaje lid na klekání na modlitbu za zemřelé. Mácha. Zvoník byl již dávno za dušičky odcinkal. Tyl. Jako za dušičky svítily dvě lucerny jeho opodál stojícího kočáru slabě. John. Hned po skonání slavností pohřebních za zvěčnělého krále svolal kníže Jindřich stavy v Praze hojně shromážděné, a zvláště dosavadní rady královské ku poradě. Pal. Jsem odpověden za vaši jistotu. A pak jsem odpovědným za pořádek ve hradě! Třeb. Nevezmu ani slova zpět a stojím za každé! Kosm. Setník stojí svou ctí za to, co napíše! Šmil. Za učeni zdejší, pane legáte, stojím já. Třeb. I kdyby ti je nevyprávěl [příběhy] kočí, dušující se za jejich pravdivost, musel by sis je vymyslit sám. L. Steh. Stydíte se za svého vychovance, není-li pravda? Vrch. [Matka] se za to před královnou styděla, že dcera její je tak líná. Erb. Chci ti vysvětlovati své jednání, abys se za mne nezardíval. Zey. Což pak vy za něco můžete? Rais. Já za to nemohu, že tam je jen paprika a roštěná. Šim. [Nadlesní] s manželkou Emilkou měl dva hodné syny, lesníky, a dceru, provdanou za asistenta dráhy v Jihlavě. John. Ale proto musíme přece hledět, abychom ji dostali za muže. Podl. Od čtrnáctého dne sedmnáctého roku dávají rodiče děvčata za muže. Něm. Nevím ani, jak se to stalo, že jsme se dostali za sebe vzali se. Kytl. Strhl se povyk pro nic za nic, neboť se psíku pranic nestalo zbytečně. Něm. Pro nic za nic nepřišel v takovou dálku. Rais. Pro mne a za mne držte se své dějinné myšlenky jako klíšťata, je-li to taká myšlenka chcete-li. Hol. D vyjadřuje účel. Car Alexandr II. tasil prvý meč za svobodu slovanských národů. Baar. Lijme za volnost svatou českou krev! Havl. Řidč. Kdo přišel k němu za radu a pomoc, nevážil vůbec nikdy cesty zdarma. Svět. D předl. s instr. vyjadřuje umístění, polohu u zadní strany něčeho n. za zády někoho; vyjadřuje, že něco n. někdo je dál než něco jiného n. někdo jiný. Kníže Viktorin je se svým lidem už za Dunajem. Jir. K severu za mým dvorcem jest údolí otevřeno. Pfleg. Nadáli se mnozí netoliko za hranicemi, ale také uvnitř země české, že konečně přece nastal čas ku pokoření a vyhlazení veškerého plemene kacířského. Pal. Která se vyvdala ze statku a dostala několik set, o té se povídalo za všemi humny. Hál. Od této doby historie mlčí skrze celých 75 let naskrze o národech za Dunajem na Moravě a Labi osedlých. Pal. Nejraději sedával za kamny. Prav. Ten dědeček by raději měl sedět za pecí. Stroup. Pojďte a posaďte se tu za stolem vedle mne. Erb. Zatím se za mnou chrám pořád hustěji naplňoval lidem rozličných stavů. Havl. „Co chceš, Rudolfe?“ — ptal se mne můj dobrodinec, zavíraje sám za mnou dveře. Klicp. Zavřel za sebou dvéře na klíč. Čech. Zavrzly dvéře za pannou. Erb. Odešel a nechal dvéře za sebou dokořán odevřeny. Ner. Třebaže byli [vojáci] za linií, vyvolával v nich trvalý hukot přerývaný detonacemi nervosní podrážděnost. M. Han. Za stěnou slyšet již jen jedno odměřené dýchání spáčovo. Ner. Za dveřmi stál mladý kněz s taškou a holí v ruce. Baar. Československo na locarnské konferenci bylo ponecháno za dveřmi nebylo s ním jednáno. Fierl. Mně se zdálo, že se benátský dože podrbal za ušima, sotva se to dověděl. Ant. Šrám. Hodný hoch, třebaže tak trochu sedlák — moc toho nenamluví, ale má za ušima je chytrý. Č. Jeř. Jo, ten má, panečku, za ušima. Branald. Selka už má pro ni ženicha za lubem připraveného. Něm. Jistě má teď něco nedobrého za lubem. John. Jak si může dát něco stranou, když nemůže pro platfus chodit pro klášter nakupovat, aby mu zůstalo něco za nehtem nechal si něco pro sebe. John. Dovedem jazyk za zuby držeti mlčet. Baar. Netuší, že Tomáši je nyní již všecko známo; i to, že se mu za zády scházeli bez jeho vědomí. Spirh. Ale ti lidé, znající sprosté vášně i poklesky druhých, nadávali si za zády po straně. R. Svob. Zast. Vás i všechny vaše máme za rukou u milostivé vrchnosti ku pomoci. Šmil. I bylo mi to za sebou držení památek již i ve zlé vykládáno. Šaf. Snadno ti opovrhovat zištností, když nevíš, jak je člověku, kdo hladovou za sebou má rodinu či sám lačný žaludek na sobě závislou. Svět. D vyjadřuje okolnost, že je něco něčím zakrýváno, že je v pozadí za něčím. Za sklem vpředu viděti je kovový ciferník. Čech. S šíleným teď smíchem sahá k dýce, za pasem co koženým jí tkví. Čech. Nikdo o tom neví, nech si to za ňadry, ani Hana to nemá vědět ponech v tajnosti. Něm. Čtyři dni teprve nadýmala se křiklavá ta čepice za skříní ve výkladu. Stroup. [Běla] za jasným vzezřením jasnou mysl chovala. Sab. Dívala se naň zpříma a on chvíli také vydržel, aniž by byl zvěděl, co se za těma jejíma očima vlastně děje. Čap. Ch. Já, věř, se v mysli obávám, že za tím něco vězí v úkrytě. Hál. Byl to obraz dávno zevšednělý, avšak jemu byl milým, drahým a za vším pozoroval neobyčejnou krásu. Svob. Byla by sama ráda věděla, co to asi vězí za hochovou netečností. Svět. D vyjadřuje umístění mimo něco, vně něčeho. Bylo nám jako školačkám za školou. Kytl. [Gulání] se asi v polovici mále, rovněž za městem vedle hřbitova a v podobné as místnosti jako Sokolniky, slavívá. Havl. Ten tu stál opodál jako svatý za dědinou. Šmil. Cikán již byl za domem, když se kladivo ozývati počalo. Prav. Panáček ho ale neslyšel, utíkal co mu nohy stačily, aby čím dříve za větrem byl. Něm. Chtěli Sovětský svaz vmanévrovat do situace, kdy by on sám nesl celou tíži vojenského náporu útočníka, zatím co ti druzí by si kdesi za větrem ohřívali svoji polívčičku. Gottw. D něco je (za kým), někdo má (co za sebou) něco je pro někoho minulostí, někdo něco prožil. Máme za sebou dvě hodiny jízdy lokálkou v úpalu dopoledního slunce. John. Zlá noc je za mnou, Cyrile. Ben. Sníval o nemožnostech chvíle, jakou měl právě za sebou. Čap. Ch. Možnost takové lásky mají oni za sebou. Hál. Máš život za sebou. Svob. D vyjadřuje okolnost, že je někdo n. něco oporou, posilou, ochranou někoho n. něčeho. Toho bohdá ještě nebude, aby lecjaký zemánek, třeba že za sebou měl krále, aby mne, zástupce papežova, dráždil a mé právo rušil. Jir. Že se táže, kdo mimo něho může po koruně sáhnout, jest jen drzá pýcha člověka, který má za sebou moc brannou. Ner. [Spoléhali,] že se jim nic nestane a státi nemůže, když mocného a bohatého mlynáře mají za sebou. Prav. To, co jste říkal Zdeňkovi o vůdci, je šprým anebo za tím stojíte? trváte na tom. Weiss. Za myšlénkou velkou pevně státi, při ní setrvat zná pouze muž. Čech. Za objednávkou stál jedině pan cís. rada J. Ullik. Čap. Ch. Chceš-li za slovem stát, stůj. V. Mrš. D vyjadřuje směr, cílení k někomu n. něčemu, zvl. vzdalujícímu se n. vzdálenému. Je mne, jako bych měl za ním volat. Ner. Hleděla za odjíždějícími saněmi. R. Svob. Skladatel Rudolf Vážka byl jinoch, za nímž se dívky ohlížely pro jeho šerednost. Čap. Ch. Ustal na chvíli v lovu ryb a odloživ čeřen hleděl za Stařenou. Vanč. Myslil, že ani jinak nemůže být, než že dívka musí jít tou ulicí, kterou on jde, a že se za krásnými jeho vlasy dívá. Hál. Bylo slyšeti silný hlas a Stařena obrátila hlavu za tím hlasem. Vanč. Ona tě pomlouvá, že se ani tak nechceš učit, jako se ti líbí jezdit s Duchoněm, protože za ním blázníš! Maj. Odjel do Prahy za svým synem. Sab. Přijde-li za ním Vystyd do redakce, zví především, že je Vondrejc pouhým korektorem. Čap. Ch. Nechcete se podívati za bratrem? Pfleg. [Jan] ještě jak živ za holkou nebyl. Prav. Je mi už devětadvacet a běhat za děvčaty, to už mi nesedí. Spirh. Zast. Ohlížel jsem se po pokoji, než jsme dvéře zavřeli a za policelním komisařem poslali pro něho. Zey. D vyjadřuje účel. Jezdil za obchodem. Jir. Jsem tu za svým povoláním. Šmil. Před polednem šel Mrština za nějakým řízením do Slatin. Šmil. Zase se dala do zpěvu a šla za svou prací. Hál. Za poklady obešel jsem cizích zemí lem. Čech. Dnes byl [kocour] opět na zdi za ptáky. Šmil. Často do cizích zemí za poselstvím vysíláni bývali. Čel. Nepřišel jste do chrámu za žádným špatným úmyslem. Arb. Kolik námahy vyplýtval básník právě jen za tín účelem. Kar. D vyjadřuje hmotné následování v řadě po někom. Všecko to zmizelo, i druhé oddělení kyrysnické za stkvělou družinou. Jir. Za smyky a stádem kráčeli pak ti, kdo nesli na hlavách a na ramenou a v kožích opásaných kolem beder věci nejpotřebnější a nemluvňátka. Vanč. Vlna za vlnou se valí. Vanč. Za mnou ti hadi jdou! Hál. Kuřátka jsou ochočeny, a když si je Barunka naučí, budou za ní běhat jako psíčkové. Něm. Za Monetem šly celé houfy malířů, již šířili metodu dělení barvy i mimo Francii řídili se jeho vzorem. Matějček. D vyjadřuje časové následování. Měsíc za měsícem plynul. Svět. Výletník ubírá se volně a šťastně lesem nahoru, klada krok za krokem. Ner. V polední ticho slunečného Velkého pátku zaryl pronikavý vřesk; za ním strhl se zuřivý klapot. Jir. Soused za sousedem ze vsi mizí. Čech. Sněm za sněmem se vypisuje, ale žádný se posud nedrží. Havl. Někdy taková zkouskovaná představení šla příliš rychle za sebou. Zl. Praha. A vlnami dny za týdny minou v smíchu, minou v pláči. Vrch. I cítil, že jeho sil den za dnem ubývá. Vanč. Bezvadné imitace podal [básník] ve svých překladech zdokonalujících slovo za slovem. Kar. Usmrtíte-li mě, zůstanu mu věrna i za hrobem. Zey. Jen v činech krásna, v činech dobra můž’ člověk žít i za hrobem. Heyd. D vyjadřuje opožděnost ve vývoji, menší hodnotu někoho n. něčeho vůči někomu n. něčemu. Toť počátek haremního otroctví, pro něž zůstali moslemíné za ostatním světem. Ner. Jeho hry stojí daleko za jeho tvorbou básnickou i prozaickou. Týd. rozhl. Nynější literární život český stojí kvalitativně za očekáváním. Sab. Po celý život byl zvyklý státi hodně daleko za bratrem. Rais. Ve XII. století ještě komorník co do důstojenství chodil za cúdařem; později ale povýšil se nadeň a předcházel jej. Pal. Zvolen byl od řeholníků za probošta, ač věkem stál za mnohým z nich. Jan. D vyjadřuje vztah k někomu odešlému, zvl. zemřelému. Za Antonínem Dvořákem. Vrch. Býval tam, když někoho pochovávali, když mu zpívali, nad ním se modlili a za ním plakali. Hál. V nekrologu za Martenem soudí Šalda, že Martenova tendence vidět normativní platnost v tom, co je historicky podmíněným stadiem ve vývoji francouzskolatinské kultury, je „próton pseudos jeho Knihy silných“. Slovo a slov. Poplakali jsme si upřímně po svém mučedníkovi, ale věděli jsme, že dlouho za ním naříkat nesmíme. L. Maš. Plakalo se v Brumovicích za oblíbeným knězem a na svých vozech odstěhovali jej do Hodonína na náměstí. Herb. Vladislav [odjížděje do Uher] korunu svou byl tuším v Praze za sebou nechal. Pal. Zast. Také žádná kmetična, kdyžby za kterým pánem ovdověla, nemá se vdávati na grunty bez vůle pána svého. Pal. D Poněk. zast. vyjadřuje okolnost, že někdo má u někoho nějakou pohledávku. Císař sám bylby snad přišel o dluh onen, kterýž ještě za Bedřichem zůstával. Pal. Činila tak s jakousi obřadností a nezakrývanou rozkoší; mělať za všemi nevyrovnané účty. Vrba. Při tom doložil výstrahu ne právě zdvořilou, aby za žádným ani peníz malý nezůstával. Win. D za sebou podržeti a p. (co) zast. ponechati si něco. Listiny jemu od císaře svěřené k dodávání jiným byl za sebou podržel. Mik. Podržme jej [peníz] tedy za sebou, aniž se ho dotkneme. Tyl. D Zř. vyjadřuje, že něco je průvodní okolností něčeho; zast. vyjadřuje čas, dobu, v které se něco děje. Za tou řečí přišli jsme k lesíku. Něm. Za těmito a podobnými řečmi se dostali do Prahy. Choch. Proti náramným požadavkům císařovým Uhři neméně náramné počítali škody, kteréž utrpěli prý za příměřím od lidí císařových. Pal. Za jednou podmínkou. Vrch. Za tou příležitostí povím také, že verše zbytečně jsou tu i tam hyzděny. Naše d. Za tím časem uzavřel se před celým světem. Šmil. M. Jana Husa za svým vlastním glejtem [Zikmund] upáliti kázal. Pal. D vyjadřuje důvod, zvl. ve spoj. za příčinou (čeho). Spisovatel tohoto článku, přítel můj, právě nyní mešká v Paříži, za příčinou důkladnějšího seznání jazyka, literatury a národnosti francouzské. Havl. Za tou příčinou šla selka k sousedce. Něm. Takž byla v blízkém sousedství v krátkém čase dvojí hostina za touže příčinou, že se vdala Jožka. Hál. Z svých písní trůn Ti udělám za velkých pěvců příkladem. Hál. [Vojáci] rádi vše snášeli za příkladem Napoleonovým. Sab. Ženské poklekly za ním na podlahu po jeho příkladu. Šmil. Václav zasyčel nosem a dal se za otcem do stejného smíchu jako otec. Svob. Zast. Vychována byla až do šestnáctého roku u vzdáleného příbuzného Heralta z Kunštátu, za jehož přímluvou přijata byla za posledních dob živobytí krále Václava mezi dvořanky králové Žofie. Jan. Fridrich II, přišed za prosbami a přímluvami mnohonásobnými, přijal syna opět na milost. Pal. Výbor pro národní divadlo sestouplý přestal dílem za poměry časovými, dílem z pohodlnosti působiti. Ner. Spatřil na etažérku zvláště komickou figurku — jakési porculánové pimprle, pohybující za nejmenším ťuknutím hlavou. E. Jel. Nastal v něm okamžik oněch velkých důležitých, a jak se na oko zdá, náhlých obratů, které se dějí v přírodě za týmiž zákony a příčinami jako v lidských prsou. Svět. Kněžna mluvila, a za obyčejem stydlivých panen, jen málo. Pal.