• zabíti dok. (1. sg. zabi ji, imper. zabij, ob. zab) (koho) způsobiti něčí smrt, zbaviti někoho života, zprav. nějakým vražedným nástrojem; zabíti se způsobiti sám sobě smrt, přijíti o život. Málem by ho byl tou tyčkou zabil. Čap. Ch. Nevlastní sestru jsi zabila, údův a očí ji zbavila. Erb. Imponoval [mi David] pouze zabitím Goliáše. Mach. Vypravoval o biskupu Vojtěchovi, jak jej zabili pod dubem v posvátném háji. Jir. Po úvodě vypravuje se v první episodě o zabití dcery tatarského cháma skrze Němce. Goll. Jali se stíhati dvořany jeho a zabili všecky ty, kteří rychlým outěkem nezachovali života svého. Pal. Tu Táboři utrpěli ouplnou porážku, tak že jich zůstalo na místě zabitých asi tisíc. Pal. Čí je [chlapec]? Myslím, že Dománkův, toho zabitého pištce. L. Maš. To radší se dám zabjít, nežli sedít v harestě. Jir. Podle zákona božího nemůže žádný žádného zabít ani soudem ani válkou. Jir. Pracoval na poli a zabil ho blesk. V. Math. Padl na něho trám a zabil ho. V. Math. Dotkl se elektrického vedení a zabilo ho to. V. Math. Mně to vyprávěla stará Kopalka, ta, co jí nedávno muže v lomech zabilo. Staš. Nebojím se zabití. Zabte mě třeba. Havlasa. Herakles zabije draka. Vrch. Zabití těchto zvířat trestalo se smrtí. Čech. Než přišel stařeček Chalupa, byl šiml už zabit a stažen. A. Mrš. Vedle koše na stole lesklo se bříško zabité ryby. Jir. „Co je člověku ke škodě nebo k užitku, a zabit se musí, no s Pánembohem zabte to, jen ne mučit,“ říkávala [babička]. Něm. Já tu slípku na zabití neprodám. Preis. Tma je jako v ranci, o zabití jde. Rais. Každý podruh si na zimu zabije aspoň dva krmníky. Rais. Věděl, že pod hromem zabitím nesmí nikdy a nikde prozradit, že táta má pytlačku za rámem za žádnou cenu ne. Spirh. Zabila bych se raději, než bych si Hurta vzala. Šmejc. Naříká, že vnuk sám se zabil. Jir. Ať mne radši hrom zabije. Rais. Zabila [vláda] dvě mouchy jednou ranou vyřídila dvě věci najednou. Čech. Zabijeme dvě mouchy jednou ranou [vystrojíme dvě svatby najednou]. M. Han. Byl slabý a takový „nechme ho — zabme ho“ a nic s ním nebylo k ničemu. Pitt. Odpoledne na tu schůzi s ním jdi. To tě přece nezabije nic ti to neudělá. Zápot. Když s naší věže snímali zvony, zabili se při tom dva. Třeb. Leknutím bác se stromu, div se nezabil. Herb. Snad se zabil, snad se těžce poranil. Jir. Jen kdyby neměla ustavičně strach, že se kluci zabijou. Něm. Přen. Obviňuje ji, že v ní duši zabila zrádným slovem. Svět. Ten tvůj Kylián to všechno v tobě zabil. Šim. Snažila se zabít svoje city. O. Schein. Chce v sobě zabít něco chmurného. M. Han. Tímto úkladem zabil v něm všechny naděje. Herrm. Mladost jeho tváře byla zabita. O. Schein. Proto, aby zabil ticho kolem sebe, odříkával si verše. Strn. Práv. zločin zabití zločin, jehož se dopouští ten, kdo jedná proti druhému člověku v nepřátelském úmyslu tak, že z toho vzejde jeho smrt; neúmyslné připravení o život. D zabíti (koho, co) expr. zaviniti předčasnou přirozenou smrt někoho, způsobiti zmar něčeho, zničiti někoho, zmařiti něco; zabíti se zničiti se, způsobiti si zkázu, ruinovati se. Před Pavlinou ani necekněte, mohl byste ji zabit! Rais. Jeho povolání ho zabilo. Jir. [Vypravovala,] že nezemřel na následky operace, ale že ho zabili právě tím zaopatřováním. Kytl. V zimnici vepřovina se zelím kováři pomůže, krejčího zabije. Hajn. Domlouval mi, abych to nevydal, že se zabiju, že se mi svět vysměle. Svob. Ten si s ní dal! Ten se s ní zabil na dobro! Her. V duši jeho nebyl ani hněv, ani mrzutost, ani zoufalství. Byl zabit a šel bez oumyslu. Havl. Zabila jste mne, Pavlíno, ano, zabila. Herrm. Nejsem zločincem před světem. Jen sebe jsem zabil. M. Han. Dvě otázky [při zkoušce] chybně zodpověděné mě zabily. O. Gat. Gymnasium jsem překonal, maturu přeskočil, ale universita mě zabila! Herrm. Denáry jste neměl nést, ty vás zabily. V. Mrš. Vaňous ho zastínil. Vaňous mu odloudil nejlepší domy, Vaňous ho zabil ruinoval. Šmil. Třicet zlatých přece byste dáti mohl, to by vás nezabilo! neuškodilo by vám to. Hol. Nezabilo by je vstupné. Herrm. Hodinka denně by vás nezabila. Klost. Dva, tři dny nás nezabijou. Staš. Josef si myslil, pro jednou mě to nezabije a šel za ním. Něm. Zabilo [křesťanství] individualitu člověka potlačilo. Mach. Už po staletí [zabíjí život ideály] a dosud jich nezabil. Jir. Já jsem ti zabil tvoje štěstí. Pfleg. Jsou chvíle, kdy si připadám jako darebák, který zabil vlastní budoucnost. Herrm. Neprávem se proto říká, že tímto formalismem Herbartovci sami zabili Herbarta. J. Klíma. Proto [Napoleon] zabil republiku a vzkřísil císařství. Z. Nej. Angličané založili si velké plantáže [gumovníkové], které zabily brazilský gumařský průmysl. Výb. Grunt by se zabil. Mart. Zabil byrokratism jediným rozkazem: Buďme lidmi a suďme individuálně. Sedlm. Neříkám, že to zabije knihu silné životnosti. Šal. Je to jeden z těch, kteří zabijí každou zábavu už pouhou přítomností. M. Han. My jsme doposud zabili každé číslo, které šlo hned po nás. Jenčík. Slang. „Zatím kus [kamene] jenom obdělávám. Ale kousek je to pěkný. Bylo by škoda, kdybyste ho zabili.“ Vyjádřil se po kamenicku zničili. Mor. Až se o tom bude jednat, někoho navedeme, aby to při rozpočtu zabil zmařil. Štech. Resoluci přec jen zabila teprv veselá okolnost. Herb. D zabíti čas expr. promarniti, marně stráviti čas. Ale den zabit, zabit, a jak hloupě zabit! Vrch. Je třeba zabít půl druhé hodiny času. M. Han. Sedí pěkně v kanceláři, něco spočítají a něco naškrábou, jen aby zabili čas. M. Jahn. Mnohý sem [do divadla] přichází k vůli „zabití odpůldne“. Ner. D zabíti dlouhou chvíli a p. expr. zahnati, ukrátiti dlouhou chvíli a p. Ostatně ať mluví. Zabije aspoň dlouhou chvíli. Č. Jeř. Muž se dovede knihou jenom bavit, zabít chvíli. Týd. rozhl. D zabíti řidč. učiniti několik rychlých úderů. Srdce mi mocněji zabilo. Tur. D (co kam) zaraziti, zatlouci něco, obyč. ostrého, někam. Strach a ouzkost ten nejsilnější hřebík do jeho rakve zabily. Klicp. Srdce se zaťalo jako v pěst. Jakoby tam hřebík zabil v ono místo. Šrám. Letní [bouda] je z kůlů šikmo proti sobě do země zabitých. Č. lid. Ten kalný, hustý a těžký příval vody zabil by mne hluboko do dna, jako hřeb, který nelze již vyrvati. Kun. Květy se hrůzou zavřely a liják je zabil do země. Lid. nov. D zaražením hřebíku a pod. něco připevniti n. uzavříti. Tu položili víko na rakev a zabili ji hřeby sedmi. Tomsa. Sníh je shrabán, kůly naostřeny, závory zabity. Vanč. Vrata měla závoru a byla prkny zabita. Slád. Měli ústa pevně sevřená, jak zabitá hřeby. Šrám. Kozáci děla zabili hřebíky. Třeb. Přijdou časy, kde bude svět prkny zabit a nikdo se nebude smět hnout do nejbližší vesnice. Svět. D (v kartách) poraziti vyšší kartou, přebíti. Tím nezabije desítku! Svob. Zabručel do korbílku a zabil mládkovi pagáta ultimo. Tůma. Na konec si umínil, že zabije trumfa trumfem oplatí nevěru nevěrou. Vach. Přen. Já ho zabil řka, že má pšenice dala dvě stě padesát předstihl. Hol. D Sport. slang zabíti míč umístiti míč v soupeřově poli s takovou prudkostí, že ho soupeř nemůže vrátiti. Po prudkém servisu je možno běžeti k síti a tam slabě odražený míč zabíti. Maixner. D zabíti se (po kom n. čem) expr. (jen v kondicionále) bezmezně si oblíbiti někoho n. něco. Školní děti by se byly po něm zabily. Šmil. To máš zaječí jetel. Zajíci by se po něm zabili. Šmil. Říkávalo se, že by se zabila po kávových společnostech. Šmil.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 504 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 504