• založiti dok. (co kam, kde) vložiti, umístiti něco někam n. někde. Krejčí založil knížku na trám. Pech. Založil si za záda koženou podušku. Havl. Založí-li mu [matka dítěti] teploměr pod paži, zjistí, že má horečku. Štefl. Založiv peníze — papírové — do hrotku, zakryl díru cihlami. Herb. Hnal se hned pro pušku, kterou měl založenou v roští. V. Mrš. Ubrousek založil si pod krk. Rais. Slečna Elis otevřela knížku tam, kde znamení založeno bylo. Jir. Založil hlavu do dlaní na kolenách. Herrm. Po práci jsme sebou bacili do trávy, založili jsme ruce za hlavu, dívali jsme se do nebe. Pujmanová. Kočí byl bezmocný, založil ruce a díval se na rozebírání jeho nákladu [vozu] nečinně zkřížil ruce. Dyk. Stál tu se založenýma rukama. Šrám. Založila ruce pod ňadry. Maj. A založivši ruce na zádech, čiřila se mi do očí. Herb. Ruce měla v sebe založeny. R. Svob. [Kníže] předstoupil před sedláka na stolici se založenými koleny sedícího. Pal. Tohle každý dovede, k večeru si jít na špacír a pak si sednout a založit ruce nic nedělat. Pitt. Babička neuměla založit ruce v klín. Řež. Nic nepomůže, myslíme-li na svá přání se založenýma rukama nečinně. Maj. Jakub založil rozdurděně obě ruce v bok. K. J. Ben. [Hospodyně] založí si boky a měří ho zle dá ruce v bok. F. B. Vaněk. Časy jsou zlé a takovým žebrákům, jako vy jste, musí [kmotr] mnoho založit dát dítěti do vínku. Něm. [Smál se,] že ještě rád založím při do dlouhé truhly nechám ležet, odložím. Jir. Zahr., les. založiti sazenice zatímně uložiti vyzdvižené sazenice do příkopů n. do sněžných jam na přechodnou dobu, než dojde k jejich výsadbě trvale na určité místo. Horn. založiti vyrubaný prostor zaplniti základkou. D mimochodem, bez plného vědomí, omylem vložiti, uložiti, zastrčiti něco někam n. někde. Správce pak divnou nehodou list založil, a tak dostal jej dědeček zrovna den před tím, než Antonín přišel. Jir. Truhlu otevřel třebas hřebíkem, když klíč někam založili. Prav. Žádost o povolení [divadla] se v kanceláři nějak založila. Jir. Nepřipustíme, aby naše upozornění bylo někde založeno nebo ztraceno. R. právo. Odeslání bylo zdrženo tím, že objednávka byla omylem založena. R. právo. Ten dopis je někde tady [v pracovně] založený nebo zapadlý. K. Čap. D označiti něco vložením záložky. Založil místo modlitby znaménkem. Vrch. Spočítala, že je sáčků padesát, položila k dalším přečítaným, založila stovku papírkem. Čap. Ch. Mamá dočetla stránku a založila prstem list. John. List založ, kde jsem přestala. Slád. Otevřel pak, kde bylo založeno, jal se čísti a četl. Jir. Otevřela ji [knihu] a hledala tu větu na založené stránce. Zey. D (co čím) zajistiti, upevniti něco před pohybem, zprav. vložením nějaké zábrany; zabrániti něčemu v pohybu, udržeti něco v určité poloze. Právě přivezl oráč vysoko naložený žebřiňák žita. Barča hledala kámen, aby založila kolo. Svob. Uzamkla vrata, založila je kladkou. Jan. Stárci chopili se lopat — dole založili máj kamením a srazili beranem. A. Mrš. Na skle mechem a drtinami založených okýnek u nízkých chat [se objevily květy]. A. Mrš. Přen. Zastavil poddůstojníka a žádost svou k němu stříbrem založil. Jir. D (co) zast. položením nějaké překážky něco uzavříti. Všecky průchody a cesty k tomu byly založeny silnými trámy a zataraseny všelijakými vozy. Ondrák. Čechové založili mu [císaři] všecky cesty a probiti se nemohl. Jir. Prostoru zbytečnou [v bráně hradu] pak založily uměle dřívím. Klác. D dobře, pevně něco umístiti, podložiti, opříti; založiti se (do čeho) opříti se do něčeho. Založil hever a nazvedl automobil. Kronb. Mohli bychom založit páku i na jiných místech. Staš. Vztáhla hák do výše, založila, trhla, větev praskla a padala dolů. Jir. Celou silou založí sochor. Šim. [První kvádry musíme] do základů našeho nového státního zřízení pevně založiti. R. právo. Půjde prohlížet udice, které ihned po příjezdu založí. Lang. Jezdec šavli tasí, ostré kopí založí. V. Neb. [Soupeři] založili kordy — svědkové dali znamení a zbraně zařinčely. Stroup. Přeptali se, budou-li už ti Švábi hotovi se založením kusů. Jir. Mnoho střelců střílí z volné ruky kratčeji než při založení opření. Lov. Pak založí ručnici a chce střelit. Něm. Jeden z myslivců naň založí. Tur. Založil se celou silou do tyče a obrátil loď k nábřeží. Lier. Mysl. slang. Venku použileme každé příležitosti, abychom psa založili na stopu zvěře uvedli, ukázali stopu. Houska. Nár. hosp. založené dluhopisy splatné i nesplatné státní půjčky. Účet. založený reservní fond mající své vlastní zvlášť účtované jmění, reservní fond fundovaný. Fin. založený dluh státní trvalý dluh, zprav. upsaný v dílčích dlužních úpisech. Tech. založiti vývrt (při rozrušování hornin). D založiti (co) okraj něčeho, zpr. látky, zahnutím, přeložením zkrátiti, zmenšiti. Krejčí [může kabát] vyčistit a trochu ti ho založit v životě. Něm. Rukávy [na kabátě] byly tuze založené. Prav. Vesta mu tady visí, kalhoty si musil vzadu založit. V. Mrš. Založíme délku košile as 2 cm do rubu a přištepujeme. Ozv. D (komu co) dáti zvířatům píci za žebřík, do jeslí. Když založil Josef oběma kravám hrachovinu za žebřík, vyšel si na zahradu. Svob. Počkal, až sežere [kobyla] přehrštel obroku, a založil jí seno. Jah. Založil králíkům. Nový. Dyť má [srna] sena dosti, je tam založeno! Kubín. Voly nakrmil, založiv jim ještě do jeslí. Třeb. Založ mu [dobytku] víc do žlabu a za žebřík, nebude trpěti hladu. Prav. Mysl. založiti krmivo zvěři do krmelců, do základů. D založiti oheň, založiti udělati oheň; zapáliti, podpáliti, způsobiti požár. Tam [v pokoji] založila si na kozúbku oheň. Něm. [Byl] podezříván, že založil v zámku oheň. Svět. Někdo mu ve stodole založil a milý občan vyhořel. Paleč. Když hořelo, hned všichni hádávali, že bylo založeno. Hol. „Co by se tak stalo“ — myslí si, „kdybych založil?“ Olb. D (co) dáti, položiti základ k něčemu, zříditi, vytvořiti něco. Lid si vypravuje, jak [Libuše] Prahu založila. Jir. Založí zde přepevný hrad. Mácha. Já pak žádám, abych s tvým vědomím založiti mohl chrám Páně ke cti svatého Víta. Vanč. Nechť tedy papež založí pro mé země arcibiskupství v Olomouci. Vanč. Ano, protože je vysoké učení pro Čechy především založeno. Jir. Uzavřela již [Průmyslová jednota] založiti v Praze školu průmyslovou. Havl. Založiv si advokátní kancelář, stal [se] právním zástupcem panství. Vrba. Elegantní hlavní třída je založena, ale ne dostavena. Ner. Na jeho místě [kostela] založena zahrada. Bass. Rybníček je úmyslně špatně založen. Vrba. Je dobře založiti záhon již v květnu. V. Souk. Seděla tam koroptev na druhém hnízdě, které si založila v ovsu na stráni. Vrba. Muž tento zanechal po sobě velikou knihu ve hnědé, kožené vazbě, založenou roku 1771. Herb. Vyzýval dělníky a dělnice, aby si založili spolek „Rovnost“. Preis. Založil zase nějakou společnost na nový svůj vynález. Čap. Ch. Ale ta sláva, až by v novinách stálo, že jsme založili lidumilnou nadaci. Vach. Podařilo se mu po čase založiti sobě domácnost. Jir. Tyto práce založily jeho [Jiráskovu] popularitu. Mach. Slávu českobrodské školy hudební v 18. století založila a po celý ten věk držela rodina Vrabců. Jir. Antonín Puchmajer založil novou dobu v básnictví českém. Zel. Co založeno bylo povahou, dotvrdilo studium vzorův. Vrch. Hned při první schůzce konsulův založil se zárodek vzájemné nedůvěry. Sab. Hosté [ve footballovém zápase] nebyli s to založiti kloudnou akci. R. právo. Naši útočili, když náhle soupeř se zmocnil kotouče a založil rychlý protiútok. Čs. sport. Založili tábor asi sto metrů od gejsírů, aby nebyli tolik rušeni jejich hlukem. Běh. Natáhl [jsem se] na pohovku, abych „založil na sádlo“ začal tloustnout. John. Otavu máš, Hurdo, na lukách pěkně založenou, jestli nepřijdou chladna, bude jako kožich vzešlou. Jah. Les. založiti les, porost zalesniti nově pozemek, který nebyl lesem dosud porostlý, n. obnoviti vykácený lesní porost, obvykle sadbou n. setbou semene. Založiti lesní školku (semeniště) upraviti vhodný pozemek pro pěstování lesních sazenic. Účet. založení účetnictví (účetní evidence) zavedení, zařízení účetnictví. D (co na čem a p.) vzíti něco za základ, vyjíti z něčeho. Hospodářská soustava Československé republiky je založena na znárodnění. Ústava. Měna patrně nebude už založena na zlatě, nýbrž, jak se běžně říká, na práci jedinců. Ben. Ironie, čistě český duch a vzdělání jsou prvky, na nichž u Nerudy všecko jest založeno. Vrch. Na tom jsem založil svůj plán. Vrba. Celá funkce aparatury [naslouchatelny] je založena vesměs na základech elektromechanických. Elznic. Žádali [realisté] politiku založenou na vědeckých základech. Herb. Přijímání pod obojí je založeno na evangeliu Kristově. Jir. Žebrák mohl na to založiti svou špekulaci. Hál. Dědičně založené choroby mohou býti předvídány se slušným stupněm pravděpodobnosti rozborem rodokmenů. Bělehr. Hygienické poznatky jsou založeny na znalostech stavby a činnosti lidského těla a jeho potřeb. O člov. D (co jak) dáti něčemu nějaký základní ráz, charakter, pojmouti něco nějak; býti založen (jak) míti nějakou základní vlastnost, základní rys. Ale každý člověk jest již od přirozenosti tak založen, že v pádu nutnosti zvykne i oprátce. Vrba. Byl založen poněkud romanticky. Vach. Sl. Grégrová založila v prvních aktech Maryšu příliš vášnivě, bujně. V. Mrš. [B. Němcová] založila svou práci [Babičku] dramaticky. Pražák. Je tedy v základu vaječník orgánem obojpohlavně založeným. Mělka. Před nimi světlilo; staré, široce založené buky se rozestouply. R. Svob. D (koho čím) půjčiti někomu peníze, zprav. na krátkou dobu, vypomoci někomu půjčkou; zř. založiti se vypůjčiti si peníze, zprav. na krátkou dobu. A ještě Vám vzkazuje, kdyby vám některé sto scházeti mělo, že Vás založí. Ehrenb. Na konci měsíce zcela ochotně kollegu nějakou zlatkou založil. Rais. Penězi ho založil, které má dosud dostat. Šlej. Otec převor jej založil potřebami k řemeslu, jež po lhůtách do důchodu měl spláceti. Ehrenb. Založila jsem peníze [na nákup] zatím ze svého. Her. Před týdnem jsem se jimi [penězi] založil, když jsem potřeboval na ten lék pro Karlíčka. Herb. D založiti (co) dáti něco do sázky; založiti se () uzavříti sázku, vsaditi se o něco. Založím svou hlavu, že žádná ze ctěných dam není poslední. Lier. Sto kop bych založil, že s ní [paní Salomenou] zase začne nějaký hadruňk. Stroup. Já bych se založil o nevím co, že s bujnými mladými koňmi musíte srazit vaz. Arb. A my sme se založili o pět mázů vína, že [Francek] to [pytel pšenice] nevytáhne. Herb. Jednou se založili v hospodě s chlopy o půl židlíka, že přehryzou žábu nebo myš. Salich. Žanda se s Toníkem založila, že mu komisař schůzi určitě rozpustí. Zápot. Založil bych se svou hlavou, že mne očekává. Stank. [Ten třetí] se založil, že báň kostela sleze. Bezr. D (komu co) zast. dáti do zástavy, zastaviti někomu něco. Král Vladislav Varnenčík zboží [hrad Strečno] založil nejdříve husitskému válečníkovi Janu Čapkovi ze Sán a po něm v r. 1443 Pongrácovi ze Svat. Mikuláše za půjčku 12.000 zl. OSN Dod. D založiti se () zast. přičiniti se, zasaditi se o něco. Důstojník založil se ovšem ihned ze všech svých sil o dobytí srdce Hedvičina. Lier. Ubezpečila mne, že se celým svým vlivem u pana maršálka o to založí, by mne setnina neminula. Bozd. D Mysl. slang založiti se lehnouti si, položiti se. Založil se pak [srnec] a zmizel. Nekvas. Často však po této ráně jdeme na nástřel zjistit barvu a poblíž založenou zvěř zalomíme. Lov.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1032 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1032