• zemský adj. k země; vztahující se k Zemi jakožto jedné z hlavních oběžnic, k jejímu povrchu. [Venkovan] oddaně skloní hlavu do zemských hrud. Rais. Pak z půdy zemské hrstku hlíny vzal, utvořil člověka a ráj mu dal. Krás. Socha obrovská se skácela, rozpadši se v prach zemský. Ehrenb. Divice, Harasice i Kloboučky docela zmizely s povrchu zemského. Herb. Zemský ráj to na pohled. Tyl. Lein duch v posledním vzdechu se rozplynuv, obklíčil v modrém povětří — v růžových červáncích kouli zemskou. Mácha. „A co ty, červíčku zemský, v této pustině pohledáváš?“ ptal se [čert] Čestmíra. Něm. Ten člověk taky té zemské lopoty užije. Rais. Neníť to nic neobyčejného, neboť se všechny zemské plodiny s takovou nedbalostí sklízejí, že ode všeho na polích i na stromech část zůstává. Něm. Osa zemská je nakloněna k rovině své dráhy o 661/2°. Slouka. Pravý čas sluneční nevyhovuje ale našim denním potřebám, neboť jeho jednotka mění svou délku následkem výstřednosti zemské dráhy kolem Slunce. Slouka. Dial. Bramborová nať žloutne, sehne a černá, „zemcký jabka“ zrajou brambory. Baar. Nakrájeli si do hrnců zemských hrušek brambor. Kosm. Popadla Oldřiška trakař a běžela s ním na Vinohrady nakopat zemských na oběd brambor. Koudelák. Tu [na zemi] něco měkkého a plzkého zdvihne: — zemská to žába ropucha. J. z Hv. Zool. krab zemský rod korýšů z řádu Decapoda, Gecarcinus. Fys. zemská tíže síla, kterou působí země na všechna tělesa v svém okolí. Zemský magnetismus úkaz, že země je velkým magnetem, jehož pól jižní leží poblíže geografického pólu severního a naopak; zemský indukční přístroj jímž se určují elementy zemského magnetismu, zejména inklinace a intensita zemského pole magnetického. Zemské pole elektrické trvale elektrické pole existující v atmosféře země. Astron. zemská osa myšlená přímka středem země od severního pólu k jižnímu. Zem. zemské pásy prvky povrchu země s přibližně stejným podnebím. Geol. zemská kůra lithosféra. D vztahující se k politickému území, souvisící s krajem, krajinou jakožto politickým celkem (opos. říšský). Karlštejn jest v prvé řadě určen pro klenoty zemské. Vrch. Hory tvrzené neschůdnými lesy a hrady při stezce zemské chránily hranice České říše. Jir. Pan z Riesenburka nejvyšším je zemským písařem. Heyd. Doktor Říha, poslanec zemský i říšský, čelná osobnost. Dyk. Kmeti zemští, župané a jiní páni čeští. Vlč. Vilém z Pernštejna, zemský hejtman moravský. Jir. Však tomu [sbírání vojska] právo má jen zemský sněm! Hál. Bratrovci připomínal, že jedná proti zemskému řádu. Jir. Pašováním okrádají se důchody zemské. Něm. Krejčí Vedral šest neděl sloužil u zemské obrany zeměbrany. Rais. Přemysl Otakar svolal zemskou hotovost ku Praze. Ritt. Někteří úředníci jsou „dokonale mocni“ obou zemských jazyků češtiny a němčiny. Herrm. Písař zemských desk mu přináší zprávy. Vanč. Veliké bylo rozhořčení pana přísedícího zemského výboru. John. Úřad ministerstva vnitřního obchodu zrušil výměr zemského národního výboru o dosazení správy do zasilatelského podniku. Zápot. Z toho [obchodu] tou měrou zbohatěl, že si koupil zemský statek zapsaný v zemských deskách. Kos. Veř. spr. zemský národní výbor, zemský úřad někdejší úřady pro správní území česká. Zemská školní rada někdejší školský orgán vykonávající dozor nad nižšími a středními školami. Fin. zemské dávky bývalý druh řádných úhrad v zemském finančním hospodářství zahrnující veškeré platy, které země ve své berní výsosti ukládala svým poplatníkům. Zemské finanční ředitelství někdejší úřad II. instance pro každou z historických zemí českých. Nár. hosp. zemská měna někdejší peněžní soustava pro určitou zemi zákonem stanovená. Práv., hist. zemské zřízení někdejší zákonné sbírky zemského práva v zemích koruny české; obnovené zřízení zemské. Zemské právo původně obyčejové právo šlechty a jednotlivých stavů. Zemský soud kdejší první a zároveň poslední instance soudní v civilních i trestních sporech šlechty. Zemské desky někdejší úřední zápisy o jednáních u nejvyšších soudů v Čechách a na Moravě. Zemský mír středověké veřejné zřízení pokoje a řádu po krajích, landfrid. D světský. Ale již vše zemské začalo od něho [starého Maretíka] odstupovati. Vrba. Mluvil jsem pouze o pomíjejivosti všeho, co je zemské. Zey. Náležel [Jan Maria] zase zemi a hleděl na ni [Caterinu] okem zemským. Zey.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 953 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 953