• zmocniti dok. (koho, co) kniž. učiniti mocným, silným, mohutným někoho, zesíliti, vystupňovati něco. Máme talenty utopií a ne genie živných ideí, kteří by roztroušené síly národa sebrali a je ještě zmocnili novými aspiracemi. Sova. A stará se tak skutečně o ustavičné zvelebení a zmocnění Ruska. Havl. Hoch se smál hlasem nedávno vymutovaným, znělť sem smích jeho zmocněn. Čap. Ch. Leckterý předzvuk a názvuk zachytil [Mácha]‚ zmocnil a nechal vyznít v svém díle. Pražák. [Viděl jsem] po mžiku rozkoše bolesti zmocněné k šílenství. Holý. D (koho k čemu) dáti někomu plnou moc k něčemu, pověřiti někoho jednáním. Ruku na to, že se ani živé duši nezmíním o našem pláně, dokud mne sám k tomu nezmocníš. Šmil. Za několik dní dostal jsem dekret a zmocnění k žalobě. Mach. [Ministr financí] žádá zmocnění od říšské rady, aby mohl na to vydati rentu. Naše d. [President republiky] propůjčuje vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, a udílí československým občanům souhlas k přijetí cizozemských vyznamenání a titulů. Ústava. Práv. zmocněný advokát. Zmocněný komisař. D zmocniti se (koho, čeho) mocí, silou se někoho n. něčeho chopiti, uchvátiti něco, neoprávněně něco převésti do svého držení, dobýti něčeho, opanovati někoho n. něco. Olšovský byl pryč. Reif myslil, že se žandarmům výprava podařila a že se ho zmocnili. Pfleg. A od té chvíle — už se ho [faráře] zmocnili lidé dali se do hovoru. Baar. Chtěl se, zcela po způsobu ražby pražských grošů jeho tchánem, spolu s uherským Karlem Robertem, zmocnit evropských trhů kovem nejcennějším. Čs. Hlavní účel [plánu je]: rozbořit Rakousko. Přední nutnost: zmocnit se Prahy. Ner. Teprva po zmocnění se obou těchto hradů [Třeboně a Zvíkova] byl Ferdinand II. pánem celé země. Mik. Vnuk Marozie Jan XII. zmocnil se devatenáctiletý papežství. Mach. Takhle to chodit nemůže: musíme se zmocnit radnice, abychom zaťali žílu zbrklému hospodářství. Staš. Proto se také jenom cizinci zmocnili v Čechách poznenáhlu všeho průmyslu. Havl. Jak se zmocnili míče [Klapzubova XI]‚ podávali si jej jen nejdelším příčným podáním. Bass. Dokázali jsme se v mnoha případech zmocnit kotouče a rozvinout rychlý protiútok. Ml. fronta. Tu rozzuřil se první obr, kleštěmi zmocnil se rozžhaveného železa v ohni chopil se. Zey. Zmocnil se její pravice, přitáhl si ji k ústům. Šmil. A zatím se již člověčí velekněží zmocnili i základů vědy astronomické zvládli je. Lit. noviny. Nicméně i Komenskému bylo pocítiti, že síly jednoho muže ku zmocnění se veškeré tehdáž známé vědy nestačí. J. K. Nej. „A proč tak náhle?“ tázal se bratr Jindřich, zmocniv se nejdříve slova ujav se. Kun. [Raněný] se zase zmocnil svých duševních mohutností probral se z bezvědomí. Čap. Ch. Cosi odporného k její necitelné matce hromadilo se mi v srdci. Nemohl jsem však v první chvíli zmocniti se svých pocitů. Svob. D zmocniti se (ženy) násilím pohlavně se spojiti s ženou. Muž se zmocnil ženy, jež se chvilenku na zevnějšek zdráhala. Staš. Kdy ses mne zmocnil, proklet buď den, prokleto lůžko. Theer. [Muž] se mne zmocnil násilným podvodem! Čap. Ch. D (koho) (o tělesných n. duševních stavech) uchvátiti, ovládnouti, pojmouti, zaujmouti někoho. Vyprovodila i poslední své dítě [na hřbitov ], a když se vrátila, cítila, že se nyní i jí nemoc zmocnila. Ner. Předtucha zmocnila se její duše, není-li přec ta nevinná dětská hra věštbou. Něm. Nevýslovná úzkost Kláry se zmocnila. Bozd. Naslouchala, zadržujíc dech. Na chodbě bylo ticho. Zmocnila se jí hrůza. Maj. Zakašlal a ve zmatku, jenž se ho zmocnil při tomto nenadálém vpádu jeho plebejské minulosti, tvářil se, jako by také vzpomínal. K. J. Ben. Cosi veselého se ho zmocnilo, že začal pohvizdovati po ptácích. Herb. pocit pohnutí půdy zmocnil se nejdříve jejich nohou [strojníků] a způsobil u všech touhu spasiti se ze strojovny. Čap. Ch. Zítek se zmocní čtenáře již na prvních stránkách. Čteme. Neuplynuly ještě ani tři měsíce a Praha se zrnocnila Heleny úplně. K. J. Ben. Moc jeho [Karla Velikého] ale byla tak veliká, že se zmocnila mohutná postava jeho fantasie lidu po generace. Zey. Líčené ty doby byly však zároveň sklenníkem pro dvorní pikle a diplomatickou hladkosť, jakáž se později i ostatní Evropy zmocnila rozšířila se po ní. Ner. Přen. Kolem duněl vlak Městské dráhy. Tu zmocnil se pokaždé i keramiky [v pokoji] klapavý neklid roztřásla se. Čap. Ch. D (koho, čeho) kniž. vzíti si za námět umělecké práce někoho n. něco, uměleckou tvorbou zvládnouti něco. Všecko ho uchvacovalo a nutilo, honem jen zas malovat a zmocnit se všeho. Til. Byl Náprstek tak zvláštní osobností, tak populární v celých Čechách, že myslím, že se ho zmocní legenda. Zey. Člověku nestačilo, že se naprosto zmocnil všech stavebních materiálů, nýbrž dovedl si ještě podrobiti rostlinu. Birnbaumová. Lidový vtip se jich [obrovských Cimburových bot] zmocnil a zvěčnil je. Baar. Nestaral se valně o kulturní, umělecké zmocnění se látky. Smet. Nastiňuji obraz [ledovce], skutečnosti jsem se nezmocnila. Kun. Rozlišovací schopnosti tohoto typu [slovotvorného] se zmocnila právě odborná terminologie pro své potřeby a ta typ maloměsto dále rozvíjí využila ho. Naše ř. D Zast. nabýti moci, síly, zmohutněti, vzmoci se. Zmocnila se tato strana [Pražané] takovýmto porozuměním s katolíky. Zap. Tak se zmocní i sesílí i tělo i duch váš. Klicp. Jaroslavu se dmula mocně ňadra, zmocnila se v něm žádost očistiti svou čest. Hál. Paní Mandalena upadla, zmocnila se zase, pobíhala po světnici vzchopila se. Win.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 122 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 122