• způsob, -u m. vlastnost n. vlastnosti nějakého děje, jak se koná, probíhá, n. stavu, jaký trvá. Josef obšírně vyslovil, kterak způsob života svého proměnil. Prav. Způsob cítění a myšlení Byronova jest již způsobem mým. Šmil. Volným krokem ubíral se odtud, přemýšleje, na jaký způsob by mohl dosíci žádoucího cíle. Just. Přiveďme si jen k paměti a mysli věci, jež na způsob břitkých nožův namířeny byly na hrdlo lidu našeho. Šmil. Pisatel líčí rozkošný způsob stavby italianských vill. Pfleg. Tu však napadlo našemu mladému pánu jednu část lodi na podivný způsob postavit. Rub. Hledej blaženost na způsob svůj. Zey. Hoši, byl to svým způsobem hrdina. K. Čap. Neruda po svém a svým způsobem v užším rámci malého národa vykoupil se z hoře a prázdnoty moderního člověka. Šal. Nikdo nesmí porušovat tajemství uzavřených listů zasílaných poštou nebo jiným dopravním prostředkem, leč v případech zákonem stanovených a způsobem podle zákona upraveným. Ústava. Básnické dílo Kollárovo jest v svém způsobu velké a vůbec a pro nás zvlášť významné a památné. Vrch. Při tom myslí, že tímto způsobem nějak zvlášť hospodářství prospívá. Rais. Ano, to ti musím nechat, dobrý čich máš v tom způsobu v té věci. Choch. Setník, v každém jiném způsobu pravdymilovný a spravedlivý, domýšlel se, že lékař nešetrně se ho dotknul. Šmil. [Cecilie] se líbila každému, jsouc dívka překrásná a v každém způsobu dokonalá po každé stránce. Prav. Myšlenka tato byla každým spůsobem docela rozumna. Hol. Matka v tom způsobu také přeháněla. Prav. Na všechen způsob celý jeho exotický úbor předstihoval bujnou obraznost malířů rozhodně, určitě. Herrm. Na každý způsob jest ale tendenční poesie lepší než netendenční. Havl. Něco z něho uděláme pak na všechen spůsob. Ner. Přijďte dnes na každý způsob ke mně. Hál. Na každý způsob můžeme položit otázku, obsáhne-li strana agrární zájmy tak různé, jaké uvedené stavy mají. Čas. Podivným způsobem stýkal se s Hilarem nejvíce z celé společnosti ku podivu. Dyk. Než otevřel, přikázal Martinovi přísně, aby okno na žádný způsob neotevřel nikterak. Herrm. Když se to rodiče dověděli, zděsili se a na žádný způsob jich sňatku připustit ani o smíření slyšet nechtěli. Něm. Nesvolím žádným způsobem! naprosto ne. Podl. Gram. gramatický význam slovesný vyjadřující, zdali se děj slovesný pokládá za jistý, možný, pochybný n. žádoucí. Způsob oznamovací, rozkazovací, podmiňovací. Příslovečné určení způsobu. D podoba, ráz, druh něčeho. A jsou-li ideály naše takového způsobu, že nám nelze je prováděti úplně, nesmíme se hněvati na ně, protože se neuskutečnily. Zey. Na té stráňce u Mynaříků roste bylinka, má takové hvězdičky — na způsob jako sedmikráska. Svob. Na pravo vyvýšené křeslo na způsob trůnu. Vrch. Umění je svého způsobu řečí, řečí jedinečně schopnou k vyslovení mnohého, co může býti představeno právě jen z jeho zvláštní moci. J. Čap. Způsob odečtení časových rozdílu ze zvukové registrace jest velmi jednoduchý a při jasném záznamu zvukové vlny všech stanic nepotřebuje žádných vysvětlivek. Elznic. Pěstování cibule provádí se buď zpusobem jednoletým nebo dvouletým. V. Bílý. Jde o amorfní křemenec, těžený buď sběrem nebo lomařským způsobem. Nešpor. Rušná byla stometrovka volný způsob, kde svedli urputný boj nejrychlejší plavci. R. právo. Zast. Co shlédli [Slované], podobalo se jim, vody velmi rybné, půda úrodná, všechen způsob té krajiny. Jir. Hodiny staršího způsobu mívají své vrtochy. Šmil. Staří o ní říkávali, tu ta makovice že je prastará, poslední toho způsobu. Jir. Okna i dvéře byly vybity a jen u některých zachovaly se kamenné veřeje způsobu Vladislavského. Jir. Podpora má býti udělována nejvíce ve způsobu peněžitém. Čas. Na dvorku byl také velmi prostý stůl, prkno na čtyrech kolících do země zaražených, a podle něho po lávce téhož způsobu. Vlč. Myslím, aby [společnost] záležela z dvojího způsobu oudů: totiž z činných a trpících. Havl. Lavina je čarodějnice nejhoršího způsobu, travička, démon. Zey. Umělce všeho způsobu v hojném počtu do Rus přivedl. Havl. Župní města čili hrady v Čechách osazeny bývaly nazvíce lidmi služebnými, zvláště řemeslníky všelikého způsobu. Pal. Škola jindy tak slavná nebyla ve zdravém způsobu. Win. Jaké věci škodné a záhubné pod způsobem práva působí se a dějí. Pal. Nezachovala se nám tato legenda v prvotním způsobu svém v žádném souvěkém rukopise, nýbrž jen v chatrném přepise asi z konce 14. věku. Erb. Přes 552 způsobů ptáků, 217 způsobů obojživelních tvorů, 378 způsobů ryb. Tomsa. Škol. mimořádný způsob studia a j. Horn. dobývací, těžební způsoby. Sport. volný způsob jakýkoli způsob plavání odlišný od plavání naznak, prsa n. motýlek. Přen. způsob narůstající vykazování údajů v evidenci jejich postupným sčítáním od počátku. Ekon. výrobní způsob souhrn výrobních vztahů a výrobních sil. Způsob hospodářský (na př. ve vlastní režii n. dodavatelský). Způsob dodavatelský ráz, forma opatřovaní věcí (investic, materiálu a p.) zvenčí, t. j. dodávkami od jiných podniků n. osob. D způsob, způsoby zvyk, zvyklost, chování, mrav, zvl. uhlazené chování. Aicard zahájil, tuším, první ve Francii způsob předčítávání vlastních děl básnických před širší veřejností. Vrch. Dítě, po způsobu slepců v nebezpečí, z místa se ani nehnulo. Čap. Ch. Krásné a významné jsou způsoby svatební na Slovensku. Heyd. Její přízvuk, pohled, způsob, vše bylo cizé, zlé, nesmířlivé. Podl. Křesťané jsme podle české víry, českých způsobů a české řeči. Heyd. Způsoby jetí se stávaly pořád ušlechtilejší. Prav. [Mydlářka] nepřála příliš městským způsobům. Prav. Jeho vzrůst byl ušlechtilý a způsoby jeho jevily ve všerm vybroušenost. Pfleg. S oděvem převzal způsoby generálské. Hál. Hovořila [mlynářka] již jen o letošní úrodě, o Venouškovi, jak doufá, že v Praze nabude způsobů i vzdělání. Svob. On ten Ouřada za mnoho nestál. Ale měl způsoby, uměl alespoň promluvit, byl zdvořilý. Třeb. Přes všechen rozvrat drsné doby osvojil si pěkné způsoby společenské. Bass. „Copak, vy sojáci,“ začal otec, „je způsob vlézt za mámu, když máte hosti vítat?“ Něm. Bylo vidět, že [selka] zná způsob. Kun.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1117 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1117