• zvedati ned. (co, koho) něco n. někoho, zprav. uchopeného, dávati, nésti do výšky, vzhůru; zvedati se dostávati se do výšky, vzhůru. Mezi tím zvedala stará bývalá chůva hraběnčina harfu s mramorové dlažby. Zey. Tak zvolá Trut a zvedá silnou zbraň. Zey. Chlubili se lehkým zvedáním rovných metráků až na ramena. Nor. Cimburo, krov budeme zvedat, nepomohl bys? Baar. A velitelsky berlu svoji zvedal. Vrch. Lumír zvedá kněžnu se země. Zey. Lukáš točí se střídavě s tančícími děvčaty a zvedá je do povětří. Krás. Po jaru je [růže] odkrýval, zvedal a k tyčím vázal. Baar. Její ňádra jak by zvedal dech. Heyd. Proto číši vesele zvedejme jen dál. Vrch. Když celý svět a třeba právem kameny proti sobě zvedá, kdo má s tebou býti ne-li ta, která tě miluje? Zey. Kdo pod oblohou žije, rci, zda ví, co tají záslona? s tím, kdož zvedá ji a spouští, hádat chceš se snad? Vrch. Kéž hříchy jejich Bůh jim odpustí, jak vám odpouští, kteří zvedáte zbraň pro pravdu a právo bojujete. Zey. U tabule výstražně zvedá ruku. Dyk. Viděl ji, jak na rovince ruku k přísaze zvedá. Jir. Těžko zvedal nohy, klopýtl, zaklel nahlas. Jir. Matička mně jíti nedá — myslím, že už hlavu zvedá. Ner. Nepřinášel pražádné dary a přece zvedal vysoko svou hlavu. Vanč. Daleké horstvo mlčky zvedalo k obloze osněžená temena. Svob. Evička s úžasem němým oči k němu zvedajíc dosud si nedůvěřovala. Svět. Zvedala jsem mimoděk oči k nebi. Zey. Nohy se smekaly a těžko se zvedaly z bláta. Jir. Bojovně se už zvedající pěstě zase klesly. Dyk. Zorničky v očích se mu rozšiřovaly, obočí se zvedalo. Leg. Srdce jí hlasitě tlouklo, ňadra se jí dosud prudce zvedala. Jir. Kotouče prachu zvedaly se na ulici. Mah. Obzor se dosud nezvedal, ale šero počalo se lesknouti jako hlazená ocel. Kun. A když se zvedá luna bledá, ty chvíš se v jejích paprscích. Vrch. Když se těsto „zvedá“, to je když začíná kynout, vytápí se pec. Lid. nov. Jak se na vás podívám — už se mně zvedá žaludek dělá se mi nevolno. Vach. Zvedal nad tou prostičkou podívanou nos s pohrdáním na ni hleděl. Vanč. Loď. zvedati kotvu odpoutávati kotvu ode dna a vytahovati ji na příď. Horn. zvedání spodku protlačování spodku důlního díla směrem vzhůru působením horského n. porubného tlaku, bubření spodku. D zvedati (co) bráti něco, zprav. upadlého, se země. Nikdo Svatoprava neviděl, když pytlíček se země zvedal, ani ten pán, kterémuž patřil. Dou. Viděti, jak silou obrovskou vždy zvedal balvany, jak rovnal je. Zey. Proč se jen shýbla? Co zvedala? Nebo ne, ona nezvedala nic. Kun. „Já se země nic nezvedám!“ praví Bartoš. Hál. D (koho) napřimovati, stavěti někoho na nohy; zvedati se stavěti se na nohy, vstávati. Klesla mu [otci] k nohoum, objímajíc jeho kolena. Věnečník kvapně se k ní nachýliv, zvedal ji. Jir. Otec s stupňů dítě zvedal. Šmil. Dvojích stínů paže dvoje zvedaly mne [omdlelého]. Heyd. Tak ho ten dobrý farář ze země zvedal, polámaného napravoval. Baar. Dělník se těžce zvedal a táhl ženu za rameno. Merh. Oplakán juž všemi se náhle zvedáš [mrtvý] z rouch a pláten hrobu. Vrch. Za žitem z meze se zvedá velká postava. Jah. Člen panské sněmovny namáhavě zvedal se se židle. Til. D zvedati (co, koho) zvyšovati úroveň něčeho, zlepšovati něco, povyšovati, povznášeti, zvelebovati někoho; zvedati se zvelebovati se, povznášeti se. Takové vědomí zvedá duši do nekonečna. Šmil. Jen měkká ruka ženy zvedá, sílí. Vrch. Jedno zůstává, co člověka zvedá. Rozhlas. Dnešní politika nejen má vydatné prostředky ke zvedání cen, nýbrž jich jaké horlivě používá. Právo l. Životní úroveň v Československu se zvedá ve všech oborech soukromého života. Úř. l. Doktor dovedl zvedat náladu, byť byla sebe pokleslejší halasným pokřikem vítězů. Weiss. Palacký promluvil, kterak se duch národní opět zvedati počíná. Havl. Nezvedá se nad své obyčejné niveau deklamační lyriky. Vrch. Počíná se opět kultura a dobrý stav zvedat. Havl. D zvedati (co) poněk. zast. uplatňovati, projevovati, vznášeti něco. Zde nikdy žena hlasu nezvedá. Krás. Za slezskou haluz zvedá [Bezruč ]svůj hlas. Kar. Nezvedám obžalob, nezasedám k soudu. Mach. [Myšlenky] zvedají nárok na noetickou kvalifikaci. K. Čap. D zvedati válku a pod. poněk. zast. vypovídati, začínati válku a pod. Stále nový odboj zvedá. Vrch. Nebaží po trůnu, nezvedá jeho strana bez přestání neklid a války? Vanč. D zvedati se (o osobě) vstávati, míti se k odchodu. Pruské pluky počaly se zvedat, dílem k jihu, dílem k západu táhnouce. Sab. Zvedalo se veškeré měšťanstvo na útěk do Sas. Rez. V zámecké síni ještě muzika zněla, ale starší se již zvedali. Něm. Než v tom postřehli, že se Lužané zvedají. Jir. D (o terénu a pod.) stoupati, táhnouti se, vésti do vrchu, vzhůru, vynikati výškou nad okolí, tyčiti se. V levo od javoru šla cesta ku vísce a v pravo zvedala se kolmá hora. Zap. Mohutný vrch zvedá se za tebou. Mach. Na příkré zdi se trosky zvedají. Vrch. Zasněžené hroby zvedaly se měkkými konturami. Jir. Jediný pahorek zvedal se nad plochou mokřinou. Vanč. Přen. Nad lásku ještě výš se zvedá odpuštění. Vrch. D vznikati, nastávati, propukati. Zvedá se vítr — po zemi poskakuje suchý list. A. Mrš. V ulici se zvolna zvedá studený van. Mach. Bouř časem zvedá se a trhá lana. Svob. V dálce jitro ospalé se zvedá. Vrch. Dítě, jemuž první den se zvedá, pod srdcem matky váhá. Vrch. V panu Rybkovi se počal zvedat temný hněv. K. Čap. Čtvrtého dne zvedá se v čekateli nepokoj. K. Čap. Hořkosť se zvedá v duši mé. Vrch. Zvedá se v něm nevole. Šmil. Proto zvedá se v něm soucit. Kar. Znenáhla jen zvedaly se síly ve mně. Hilb. D (proti komu) bouřiti se, brojiti, povstávati proti někomu; zvedati žluč (komu) pobuřovati, drážditi někoho ke hněvu. Zvedá se proti prvorozenému bratru. Vanč. V celé říši hlavy nebylo, jež proti řádům by se zvedala v zpouře divoké. Zey. Zvedáš mi žluč. Slád. Ludiše slyší kolem sebe nářky, kletby. Jaký div, že se lidé bouří, že se jim zvedá žluč a že ochabuje jejich víra v boží spravedlnost. Č. Jeř.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 355 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 355