• zvoliti, zvoliti si dok. (koho) hlasováním, volbou povolati, ustanoviti, vybrati někoho k nějaké funkci, pověřiti někoho svým zastoupením, provésti volební úkon. Babička dobře hádala, zvolili ji [venkované]‚ aby podala paní kněžně věnec. Něm. Koho chlapci sobě zvolili [za stárka], toho poslouchají. Herb. Deputace tam [v tajné schůzi] zvolených vypravila se za nedlouho tajně do Vídně. Jir. Jen ten bude dobrým knězem, při kterém se setkají shodně povolání od Boha a zvolení od věřících. Goll. Nově zvoleny předseda pokládal za svou povinnost, hned po svém zvolení vrhnouti se do salonního obleku. Herb. Dal [Hanuman] opům právo mít krásné řeči ve zvolených sborech. Čech. Já odejdu a žehnat tomu chci, jejž zvolíte na stolec otců mých. Zey. Račtež [posluchači] ze svého středu zvoliti delegáta, jenž by se mnou co řidičem přístroje cestu podnikl. Arb. Zvolte [literáti] ze své společnosti předsedu a výbory. Mach. V Hradišti poprvé svobodnou volbou měli si zvolit obecního starostu. Baar. Jak jeden muž ať Drahomíru kněžnou zvolíte! Vrch. Nikoho jiného mimo arciknížete Ferdinanda za krále nezvolí a jedině jemu své hrady, zámky a města otevřou. Rez. Hod vánoční se slavil v klášteře, kde svatý Brandan zvolen opatem. Zey. Já byla za krátko za přednostku jeho [spolku] zvolena. Svět. Sám [Vilém z Rožmberka] však zasazoval se o zvolení Maximiliana, císaře německého, za krále polského. Krás. Zvolen může být každý občan, jakmile dosáhne věku 21 let. Ústava. „Zvolení“ nového Národního shromáždění nenastává ovšem dnem volby, nýbrž dnem vyhlášení výsledku volby v Úředním listě. J. Hoffm. Přen. Ubohý Goertz! Lid si ho zvolil za terč svých vtipů. Bozd. D (co) rozhodnouti se pro jednu z několika možností, vybrati mezi nimi. Zvolím však modré [svatební šaty] — barvu věrnosti. Stank. Kdyby byla chtěla Franíka naschvál dráždit, nebyla by mohla zvolit lepší k tomu prostředek. Svět. Spůsobem, který zvolen byl, chtěly se předejíti a uvarovati všeliké spory. Pal. Děj [Sluneční paseky] se sice nevyhýbá bolestem a neštěstí, jak plyne ze zvoleného námětu, ale všecky rozpory už možno překlenout. Mart. „Štefanovič sám tak ustanovil,“ připojil se Vondrejc, zvoliv taktiku objektivnosti. Čap. Ch. Dráhu učitele akademického nezvolil. Durd. Přišel čas, bych zvolil, čím se živit budu kdys. Zey. Jaký pak vlastně predikát si papa zvolí? Šim. Odjela paní Stradenová do českých lázní, které si major Segedič zvolil k svému léčení. R. Svob. V ničem by nevydržel, žádného povolání si nezvolil, ničemu se nedoučil. Hol. Tak zvolil dvacet tisíc rytířů si Roland bohatýr. Zey. D (koho) kniž. vybrati si (za muže, za ženu). Zejtra zvol bílou tvou labuť za manžela, uděláš dobře. Něm. Tu [ženu] chtěl bych za svou hned zvoliti paní. Vrch. Proč nezvolil strýc raději Pavlu? Té by se úloha tety mnohem lépe hodila. Čech. A ona, světlá věštkyně, jim řekla: „Muže zvolím si“. Slád. Kéž dopustil by Bůh, bych pro ni [Marii] zvolen byl! Zey. Kudy ona [láska] chlapce vodí přímo, nikdy stranou za zvolenou pannou. F. S. Proch. Či lékem měl být [pohled] srdci mému, bych nezáviděl zvolenému, že průvodcem má být tvé [krásky] pouti? Mach. Junák Černohorec, volný sokolík, můj zvolený, uvede mě v témdni ve svůj dvorec. Krás. D (koho k čemu) kniž. napřed ustanoviti, předurčiti, vyvoliti někoho k něčemu. Zda hodno jesti [srdce] sdílet osudy s tím mužem, jejž byl zvolil Hospodin pro velké cíle. Zey. Snad zvolil si jej [Bůh Mrštinu] nehodníka k tomu, aby zjednal v Čechách průchod pravé víře. Šmil. Víc a více v duchu se přesvědčovala, že si ji bůh zvolil, aby napravila, co jiná spáchala. Svět. Nás [Čechy] nehanobí násilí ni vina — jsme proto zvoleni snad za oběť, jež s národy má smířit Hospodina? Krás. Jsem [Hus] oběť zvolená — a krví mou se zmuží mladá setba mého učení. Tyl. Křesťanky bídné uslyš [P. Marie] naříkání, jež touží patřit v řad tvých zvolených. Vrch. [Kristus P. Marii] Ó, zvolená, se mnou pojď, by’s se mnou usedla na nebes trůn! Zey. V. t. zvolení.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 328 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 328