• řada, -y f. více bytostí n. věcí uspořádaných vedle sebe n. za sebou do jedné linie. Z řady uherských žoldnéřů vystoupil jakýsi nevelký Kumán. Jir. Koně jeli řadou za sebou, a vozkové šli pospolu při druhém voze. Herb. Klekli [kapucíni] řadou před radnicí. Svět. Bojoval [Andrij] v řadách kozáckých proti Polákům. Týd. rozhl. Zableskly se dvě plné řady běloskvoucích zubů. Čech. Děvče počalo karty do řad vykládat. Ner. V dlouhé příčné řadě seděly bílé domky městečka Libočan. Rais. Přijela řada vozů z roboty. Herb. Šest tisíc křížů musí řadou stát. Vrch. D (často v plur.) skupina jednotlivců, tvořící obyč. nějaké společenství. Uprchlíci [z politických stran] rozmnožovali naše řady každým dnem. Herb. Vyšetří [řídící] ještě během dopoledne, nenalézá-li se vinník v řadách dětských. Baar. Vy [sedláci] přestanete býti otroky, jste uvolněni na těle i na duchu a vstupujete do řady mezi jiné stavy. Herb. Chem. skupina sloučenin, majících podobné uspořádání atomové vazby n. odvozujících se od společné základní látky. Řada acetylenová, metanová, mastná a j. Kryst. řada krystalová soubor všech jednoduchých krystalových tvarů, které mají stejnou souměrnost a stejné krystalové prvky. Žel. řada lokomotivní, tendrová, vozová označení lokomotiv, tendrů a vozů čísly n. písmeny pro určitý typ podle konstrukce a účelu. D neurčitý počet něčeho, několik, mnoho. Pánů přijela na lov celá řada. Třeb. Obmezenost celé řady feuilletonních kritiků jest odporná a zhoubná. Šal. Měla [posluhovačka] na jazyku řadu otázek. Herb. Má [Stará Ves] celou řadu selských furiantů, aristokratů, práčů, pijanů a zlodějů. Herb. Budova u pěti zvonečků byla již po dlouhou řadu let v držení bohaté staroměšťanské rodiny. Svět. Vypravoval, že je již řadu neděl u sestry. Rais. D pořadí, v němž nějaké jevy následují po sobě. Podával jsem ruku po řadě. Ner. Stranou stál Pavel drže své housle v levici, jako by čekal, až na něj dojde řada. Jir. Hrabec myslil, že je řada na něm, aby také on sedláky vyplísnil. Herb. Nyní byla na mně řada svěsiti hlavu. Lier. Po vzpomínkách z dětství přišly na řadu jiné. Herrm. Všecko nové umění je v první řadě činem víry především. Šal. Musím nejdříve události samy zjistiti a teprve v druhé řadě lze se pokusiti o výklad na druhém místě, potom. Mas. Starý náš boj sveden byl především za svobodu přesvědčení vůbec a teprv v druhé řadě za náboženství zvlášť. V. Mrš. Mat. sled čísel n. výrazů (členů) stanovený podle určitého zákona. Řada aritmetická, geometrická, nekonečná, konvergentní a j. Biol., filos. řada vývojová stupnice vývojových členů v časové posloupnosti. Hud. řada tónů stupnice, melodie. Voj. serie dvou n. více dělových ran, vypálených baterií za stejných podmínek v určitém časovém intervalu. Řada zprava, zleva. Řadami pálit! (Povel.)
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1043 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1043