• faktum, -ta n. v. fakt.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 117 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 117