• při předl. s lok. vyjadřuje přímou hmotnou blízkost po straně, vedle, zrovna u něčeho n. někoho. Při bílé, uprášené stěně stál truhlářský stůl. Rais. Mluvčí stáli při samé zdi. Vlč. Šla k oknu, bylo při zemi, nevysoko. Jir. V krajinách při silnicích pořáde po domích ubytováno bylo vojsko. Prav. Žena upíná k tobě smutné hledy, majíc při prsu nemluvně. Šmil. Byly by [brambory] při ruce. Rais. Neměl snad ubožák nikoho při ruce, kdo by přivedl duchovní asistenci. Šmil. D vyjadřuje přítomnost u někoho n. něčeho, přímou spojitost, souvislost s někým n. s něčím. Vyskytla-li se zítra nějaká dražba, byl Rybář druhého dne už s několika stovkami při ní. A. Mrš. Musí [Dobrovský] při všem býti, co ruší pokoj. Šmil. A ti při nástrojích, hlavně při houslích, jak rostli z mládenců v sousedy, také se ve hře nekazili. Jir. Ráda matce při kuchyni pomáhala. Prav. Pomáhal otci při hospodářství. Něm. Tekla právě pomáhala při nějaké práci dole. Šmil. Při domě bylo mnoho polí. Jir. Nebylo tam [v zámku] hluku a běhu, jak to obyčejně při dvořích bývá. Něm. Dostal se muž asi po roce za oráče a později za šafáře při dvorci v Jeseničkách. Ehrenb. První její [babiččino] bylo políbit křížek, jejž vždy při sobě nosila. Něm. Psaní podržíš při sobě, až přijdu večer domů. Pfleg. Uzavřela konečně sama při sobě, že mu [uprchlíkovi] jeho útlocit nedovolil, aby její pomoc přijal. Svět. Fráňová zůstala při otci. Šmil. Hoch mezi polednem při dobytku zůstal. Prav. Starší syn učitelův zůstal při otci a pomáhal mu při škole. Jir. Poněk. zast. To bylo několikráte jenom, co jsem, dokud matka její ještě žila při manželu, při besedách přítomen byl. Pfleg. Důležitého vplyvu na správu státní požívalo duchovenstvo konečně také účastněním se při sněmích zemských. Tomek. Matěj Jungmann i syn jeho Tomáš konali služby kostelnické při kostele Hudlickém. Zel. Školu dostal hošek, který byl při škole tři roky. Rais. Byl [pán] něčím při rathúze. Něm. Kdo nechce na míru při našem městě obvyklou žejdlíky kupovati, ať zanechá. Win. Při Jeho Milosti panu vladaři byl kaplanem na Krumlově Matěj Kožka z Rynárce. Stroup. D vyjadřuje okolnost, že někdo n. něco má, drží, chová něco n. že má nějakou vlastnost. Nejsem při penězích. Hol. Hned byl [Šolta] při humoru. Jir. Nejsem dnes kale při hlase. Rais. Proti němu seděl človíček, trošku sice při těle, ale patrně dobrá duše. Paleč. Byl to [rychtář] tuze velký dobrák a poctivec; věčná škoda, že nebyl při síle. Svět. Více zmaten nežli při rozumu v příšernou jsem pohroužil se dumu. Svob. Měchura byl prý docela při smyslech. Šmil. Mám strašlivou touhu zachránit se při životě, nezhynout R. Svob. Jedly [děti] jako vlci a věčně byly při chuti. Vrba. Milostslečinko, aby je dlouho Pán Bůh při zdraví zachoval. Baar. Tvou jest povinností zachovati dědictví po otci při dobrém stavu. Šmil. I dědeček má něco při sobě, co se nám dětem líbí. Hál. Císařsky bych se odměnil tomu, kdo by měl při sobě sklínku čerstvé vody nebo vína. Herb. Bavorovi stačilo dvě hodiny se prospat, aby zase byl náležitě při sobě měl všechny smysly. Nový. Už je [Bartoň] při sobě, nic mu nebude nabyl vědomí. Hol. D vyjadřuje účast, zaujímání příznivého stanoviska k někomu n. k něčemu (podporu, stranění, souhlas a p.). Maria panno! při mně stůj, u syna svého oroduj! Erb. Větší část Pražanů věrně při Bořivoji stála. Choch. Paní Kamilla tvořila si na svůj vrub rozumy, pravé i nepravé, stála při nich. Šmil. Až mě opravdu [baba] dopálí, vyhodím ji jednoho jitra. Žena zajisté bude při tom. Šlej. Já jsem při tobě. Svět. Koupil vše rád, co si Růžena jen přála, a byl zcela při tom. Svob. Tetičko, jste při mně nebo při tatínkovi? R. Svob. Budu při vás, dojde-li to k pěsti. Čech. Já při Jakobínech nebyl. Jir. D vyjadřuje dovolávání se svědectví, zapřísahání. Zaklínám tě při bohu živém. Zey. Při památce na tu velkou lásku zaklínám Vás, přijeďte okamžitě! Zey. Cyrile, přísahám ti při Bohu, že jsem nezpůsobil dobrého pranic! Ben. Zapřísahám vás při své spáse, Liduško, povězte mi upřímně, zdali ho milujete? Hál. Odchylkou: Ha píseň, píseň jen? — Při boží hněv! Uštvali Tě jak laň hon psů a hochů. Slád. D vyjadřuje současnost n. časovou blízkost. [Hupka] by tedy dnes, při sobotě dobře udělal, kdyby se podíval někam za výdělkem. Čap. Ch. Při ostrém světle úplňku byly všecky stromy určitě narýsovány. Rais. Sedí se to krásně při měsíčku. Šmil. A večer při lampě u krbu přisednu si k Olafovi za světla lampy. Bozd. Při prvním jitra úsvitu zavzněly zvony se všech věží. Choch. Znamenal, že obě dámy při svém vstoupení naň pozřely. Pfleg. Bylo jí patnáct let již při svatém Duchu. Her. Vlaštovky odletěly z kraje při svátku Panny Marie na nebe vzetí. Herb. Při počátku měsíce února deště uhodily. Kos. Však zítra zase v šeru těch bláznů spatřím dosti při večeru. Svob. D vyjadřuje působení, existenci nějakých průvodních okolností, které děj někdy také odůvodňují n. podmiňují n. připouštějí n. zdůrazňují. Ve dne, v noci jsme pracovali, v noci při světlech. Jir. Zahrajem si na Hélice andělíčkův při muzice. Ner. Tam tančívá se vždycky při sextettu. Mach. Hanáckých poutníků byla plná jizba. U dlouhého stolu, u něhož seděli při pivě, chlebu i buchtách, rozkvetlo barvami jejich kroje. Jir. Sedal sám, čta při zavřených dveřích knížku, kterou vytáhl ze skrýše nově pod podlahou pořízené. Jir. Poskytován úvěr na obilí zemědělcům, aby nebyli nuceni prodávati při nynějších nízkých cenách. Naše d. Otec živil rodinu při svém řemesle velmi bídně. Pfleg. Viděl jsem lid ten při práci. Mach. Jsem zaleknut, jako bych při hříchu byl přistihnut býval. Ner. Gioachino by vás mohl doprovodit. Mohla byste mu také hned při té příležitosti to slíbené plátno svěřit. Zey. Tak ještě k vám se podíváme, pane sousede — když dovolíte — je už sice pozdě — ale rád bych už při jednom dnes hned všecku budoucí svoji práci viděl. Baar. No, počítal jsem tak na čtyry sta dvacet, ale že jste to vy, zůstaňme při rovných. Herrm. Vše zůstane při starém, ty neodjedeš. Zey. Dnes chtěla mu [muži] projevit účastenství úsměvem, což se jí ale nepodařilo, zůstalo při dobré vůli. Svět. Při této výpovědi Josef zůstal. Prav. Poldy ve hněvu nechala ji [pannu] při tomto omylu. Krás. Ostatně zůstáváme ale při tom, co jsme dříve pověděli. Havl. Kdo při bludech setrvá, bláznem jest. Šmil. Zůstaňme při pivě: to nemate hlavu. Kosm. Mohl bych mu [hostu] každou porci směle za dvě počítat, při svém hladu neví, co sní. Ner. Při vaší statečnosti, doufám, že jste ochoten k boji. Šmil. Jak mohla při tom velkém jmění, při těch rozsáhlých statcích jedinému synovi dovoliti, aby vstoupil v státní službu! Svět. Jinak se střílí králík při psu. Stráž mysl. Byl žalován a všecky věci jeho, jak při směnkách obyčejno, se v zástavu vzaly. Sab. Vydělal svými povozy při nejmenším šest tisíc. Klost. Nebylo lze urovnati se ani při nejsnažnější vůli jednotlivcův. Pal. [Učitel] nemohl svými náhledy prorazit a při nejlepší vůli tak působit, jak by si byl přál. Něm. [Amalie] si vyčítala, že při vší své lásce, kterouž k Pavlovi planula, přece nemiluje jej tak, jak by si přála. Pfleg. Arch. Co do sladoven a pivovárův, okážíli města právo své k nim výhradné, že budou při něm chráněna. Pal. D Poněk. zast. vůbec vyjadřuje okolnost, ke komu se vztahuje děj. Víme, co Bratřím při Valdenských vadilo. Goll. Vím všechno, co mne při Tomáši Černých tolik znepokojovalo. Mah. Elegantní ciceronská latina stala se nezbytným požadavkem při každém pravém literátu. J. Vlč. Otče důstojný, co jest mi činiti, abych šťastně byl živ, jak při vaší velebnosti to spatřuji? Šmil. Ačkoliv Hájek na svůj vůz nikdy pocestného nebral, při Madleně byla výjimka. Něm. Mluvila s otcem, mluvila se setníkem, hledajíc útěchy při nich. Šmil. Zast. Vedla [universita] stížnost při králi. Helf. Vzneseme na pana purkmistra a radu, aby nám při arciknížeti na Hrádku vyprosili dovolenou. Win. Tatík chtěl na místě do města se pustit, aby při úřadě stížnost položil. Ehrenb. Amalie nepochopovala, proč Josefův list takový účinek měl při tetě. Pfleg.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1886 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1886