• umělý adj. dovedně, znalecky, umělecky provedený. I to zvíře rozumí, co je umělá práce a co jen tak ledacos. Rais. I čtverylku tančíme krokem as tak umělým, jako když koňové obilí vyšlapávají. Ner. Bílý, gázový šátek na hrdle byl nad ňadry v umělou kličku uvázán. Jir. Na nich [přihrádkách] vyloženy byly rozmanité věci, vzácné dílem umělou prací, dílem drahocenností. Něm. Promlouvá prózou, bohatou, zvučnou a umělou prózou. Jirát. D vztahující se k uměleckému, školenému básníkovi n. k uměleckému básnictví (op. národní, lidový). Poesie umělá i neumělá stejně spojuje růži s láskou. Ner. Vytvořil [Erben] umělý typ české pohádky. Tille. [Ke knihám přidejte] několik písniček, kde není nápěv tuze umělý, tak aby snadno selský lid jej pochopil. Něm. Umělý básník se v „Ohlase písní ruských“ bezděky projevuje přesnějším a umělejším roztřiďováním děje, jemnější motivací. J. Jak. D vzniklý jinak než přirozenou, obvyklou cestou, ne přírodní, ne pravý, ne přirozený, náhražkový. [Soška měla] kolem dokola věnec z velikých umělých růží. Rais. Neviděl jsem Bosporus za umělého osvětlení. Ner. V parku zabloudiv, zašel jsem do umělé rozvaliny. Jir. Umělý vodopád se hrnul s jiskřením a šumem přes nakupené balvany. Vrba. A umělý potrat není násilím proti přírodě? Schein. Dostal [doutník] od jakéhosi agenta s umělým hnojivem. A. Mrš. Zuby, vlasy, oči atd. — lze si opatřit — umělé, jak se dnes říká, anebo falešné — jak se dříve říkávalo. Baar. Začal s umělým dýcháním. John. Zimní stadion s umělým kluzištěm. Máša. Umělá líheň. Máša. Závody zamlžovali umělou mlhou, ale letci je přece našli. Hořejš. Má-li nemocný umělý chrup, vyjmeme jej čtverečkem mulu. Špindlerová. Tech., chem. vyrobený chemickými n. technickými pochody na rozdíl od látek stejného složení, jež se vyskytují v přírodě. Umělá pryskyřice, umělé hedvábí, hnojivo, umělý led. Umělé světlo, umělý led. Hud. umělý tón tón zvláštním postavením rtů uměle vytvořený na nátrubkových nástrojích, doplňující přirozenou řadu tónovou. Voj. umělý dým stěna dýmu n. mlhy znemožňující nepříteli pozorování, dýmová clona. Umělé překážky vytvořené lidmi pro ztížení nepřátelského postupu (op. přirozené). Lék. umělá imunita získaná buď přestálou nemocí, n. vyvolaná očkováním. Umělé dýchání pokusy o obnovení činnosti plic u zdánlivě mrtvého stlačováním a rozšiřováním hrudního koše. Umělá výživa kojenců vyživování jinou potravou než mlékem mateřským. Umělá výživa dospělých podávání potravy jinou cestou než ústy. Hosp. umělý chov výběrem dosažené zdokonalení starých n. vytvoření nových vlastností zvířat. Umělá kvočna. Fon. umělé patro tenká destička přiléhající k patru v ústech, na níž se zaznamenávají dotyky jazyka při artikulaci. Ling. umělý jazyk, umělá řeč jazyk jedincem vytvořený k domnělému mezinárodnímu dorozumění, vpravdě sloužící kosmopolitismu a postrádající podstatný znak jazyka, sepětí s lidem tím jazykem mluvícím. Umělé slovo termín odborný n. obchodní značka vytvořená nahodile z různorodých prvků jazyka [Dipron, Fiat, Sypsi]. Pošt. umělé slovo slovo smluvené tajné řeči v telegramech, utvořené výlučně z písmen. Biol. umělé oplození. Zbož. umělé jedlé tuky; umělé sladidlo. D nepřirozený, strojený, nastrojený. Prsa paní Baumannové se vyhoupla náhlým záchvatem umělého smíchu. V. Mrš. Pohlédla na ni [podobiznu] s umělou lhostejností. R. Svob. Umělí a učesaní lidé zalezou do měst. M. Han. Vyvolal sám umělé povstání. Svět. D Poněk. zast. dovedně, obratně pracující, počínající si. Hned zasedlo několik mistrů nejumělejších k dílu [správě přeslice]. Něm. Přál si prý Karel Čtvrtý nějakého umělého flétistu svého hudebního sboru. Svět. Mluvily [struny] pod umělými prsty Luisinými vzácnými a srdcejemnými akkordy básní Beethovenových. Šmil. Zdaž tu možno sebe umělejšímu peru zachytiť všecko v jeden celek? Pfleg. D Zast. učený, znalý. Kde jaká ruka řemesla umělá k dílu se měla. Kos. Často i nejumělejší znatelé nebyli ve stavu mezi obrazy rozdílu činiti. Koll. Čas, ten věčně dobrotivý a nejumělejší ze všech lékařů, osvědčil i na Emilii svůj věčný zákon. Sab.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 643 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 643