• ustanoviti dok. poněk. zast. přesně určiti, vymeziti; učiniti platným. Neodolá zvláštnímu citu, jejž ustanovit a rozebrat takřka nemožno. Ner. Chtějíce ustanoviti pravidla o skloňování cizojazyčných slov a jmen, především seznámiti se musíme s posavadním zvykem. Šaf. [Libuše] pohrouzila zlatou kolébku prvorozeného syna svého do vody a ustanovila, aby ta kolébka zase vyplynula na vrch. Erb. Svatba na úterý po Hromnicích se ustanovila. Baar. Tu se také o to jednati musí, aby celé císařství konstitučně opraveno bylo, k čemu jest ustanoven sněm říšský ve Vídni. Havl. Dostavím [se] přesně v ustanovenou hodinu, kterou určíte. Čap. Ch. Ustanovil jsem zákon pro horní chlapce, ale dnes ho poruším sám! Mah. Ustanovila si přikázání, proti kterým se neprohřeší. Mart. Rodiče ustanovili sňatky mezi sebou a dětem bylo bez odporu poslechnouti. Svět. Zast. Ustanoveno na tom, že čeští herci konečně neodvislí býti mají od německého divadla. Ner. Ustanovil, že zítra odjede. Jir. Ustanovila proto, že na nádraží pro ni pošle nevyrovnatelný svůj landauer. A. Mrš. Spolek vlastenecký ustanoven byl k nakoupení zboží v cizině založen. Pal. D (koho kým) jmenovati někoho někým, svěřiti někomu nějakou funkci. Bratr tvé matky zemřel a ustanovil tě dědicem svým. Zey. Ustanov mě vládcem v dobyté zemi chorvatské. Vanč. Tak si vedl znamenitě, že nejvyšší hejtman ustanovil jej hejtmanem v Košicích. Jir. Jsem ustanoven za kaplana do Doubí u Libochovic. Staš. Mámeť zákon, jímž se nařizuje, aby každý učitel, má-li definitivně ustanoven býti, zkoušce s dobrým prospěchem se podrobil. Ner. D ustanoviti se poněk. zast. ustáliti se, vyrovnati se, uklidniti se. Talent jeho jest čistě lyrický, ne však tak subjektivně uzavřen, aby dobou svou se ustanovit nenechal. Ner. Zdálo se, že po zkázonosné bouři se nepěkné počasí tak hned neustanoví. Pitt. Když dojížděli domů, přiběhl jim Sultan a Tyrl velikými skoky vstříc, a nemohli se radostí ani ustanovit. Něm. Když se trochu ustanovily [po veliké radosti], napsala stará kněžna synovi list. Něm. D Poněk. zast. rozhodnouti se, usnésti se. Ustanovil se na tom, že pro všechno s Ofkou nejdříve promluví. Jir. Také letos jsme se ustanovili, že budeme konat manévry. Poláč. Ustanovil se rychle, že po prázdninách půjde do Prahy. Svob. Každý den mohou se okolnosti převrátit, tak že jest nesmírně těžko ustanoviti se na nějakém určitém směru politické činnosti. Havl. Hoch ustanovil se skrytě na tom, že spíše uteče do těch černých lesů. Zey. V. t. ustanovení.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 736 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 736